LPC118/2018
ID intern unic:  376496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  05.07.2018
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 20.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 276     art Nr : 409     Data intrarii in vigoare : 20.07.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, punctul 40) va avea următorul cuprins:
    „40) Echipamente de casă şi de control – maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, ce includ dispozitive electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil) cu funcţii de maşini de casă şi de control, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmelor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.”
    2. La articolul 8 alineatul (2) litera c), textul „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” se substituie cu textul „echipamentelor de casă şi de control”.
    3. La articolul 141, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu generează obligații suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăți conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.”
    4. Articolul 133:
    la alineatul (2) punctul 21), textul „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” se substituie cu textul „echipamentelor de casă şi de control”;
    la alineatul (4) punctul 13), textul „dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor în numerar” se substituie cu textul „echipamente de casă şi de control”.
    5. Articolul 367 se completează cu o noțiune nouă:
    „4) Plăți salariale – orice plată efectuată angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii.”
    6. La articolul 374 alineatul (1) litera b), textul „veniturile salariale” se substituie cu textul „plățile salariale”.
    Art. II. – La articolul 17 alineatul (51) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, textul „în baza contractelor individuale de muncă” se substituie cu textul „în baza legislației muncii”.
    Art. III. – La articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, textul „în baza contractelor individuale de muncă” se substituie cu textul „în baza legislației muncii”.
    Art. IV. – La articolul 4 alineatul (11) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, textul „primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense pentru veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de muncă” se substituie cu textul „primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală pentru veniturile salariale obținute în baza legislației muncii”.
    Art. V. – La articolul 421 alineatul (2) litera b) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările și completările ulterioare, textul „dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” se substituie cu textul „echipamente de casă şi de control”.
    Art. VI. – Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, cercetării și inovării, bazată pe tehnologia informației în diverse domenii, activității didactice în domeniul tehnologiei informației, precum și crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone și străine.”
    3. Articolul 3:
    la litera e), textul „dezvoltarea producției” se substituie cu textul „dezvoltarea cercetării, inovării și producției”;
    litera h) se completează în final cu textul „înalt calificate”.
    4. La articolul 7 alineatul (5), textul „țin evidența contabilă a activității lor și prezintă” se substituie cu textul „țin contabilitatea, întocmesc și prezintă situații financiare,”.
    5. Articolul 8:
    în partea introductivă, după textul „conform CAEM rev. 2” se introduce textul „și CSPM rev. 2”;
    articolul se completează cu literele i)–n) cu următorul cuprins:
    „i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;
    j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:
    – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);
    – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);
    – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);
    – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);
    – alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);
    – servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);
    k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:
    – cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
    – cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;
    l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:
    – fabricarea de microprocesoare;
    – fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);
    m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:
    – servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);
    – servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);
    n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.”
    6. Articolul 15 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În sensul aplicării impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în conformitate cu alin. (1) lit. a), impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, precum și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori se referă la plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii.”
    7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Verificarea activităților principale
    (1) Activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației.
    (2) Indicatorii specificați în lege și supuși verificării sînt stabiliți de către Administrația parcului, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit.
    (3) Rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cea a parcului pentru tehnologia informației.”
    Art. VII. – La anexa nr. 3 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 810), cu modificările și completările ulterioare, la compartimentul „Secretariatul Parlamentului 0101” poziția „cheltuieli de personal”, cifra „81668,2” se substituie cu cifra „104012,0”.
    Art. VIII. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 118. Chișinău, 5 iulie 2018.