LPC117/2018
ID intern unic:  376528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  05.07.2018
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 419     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18–26, art. 95) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    la litera c), textul „precum şi ale rudelor de gradul I” se substituie cu textul „precum şi ale unei rude de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să nu dețină în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moștenire sau donație;”
litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) soţul/soţia să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă și persoana al cărei soț/soție deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moștenire sau prin donație;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) beneficiarul sau soțul/soția acestuia să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În sensul prezentului articol, membri ai familiei se consideră soțul/soția beneficiarului și copilul acestora care nu a atins vîrsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul care să confirme că persoana fizică este eligibilă și corespunde criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se eliberează de către Agenția Servicii Publice.”
    2. Articolul 6:
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „dobînzii efective” se substituie cu textul „dobînzii anuale”;
    litera c) se completează cu următorul text: „Comisionul de garantare se va calcula lunar de către creditor (banca finanțatoare) din prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului, din soldul garanţiei de stat, și pînă la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanției     de stat – pînă la vînzarea locuinței ipotecate.”
    la alineatul (3), textul „dobînzii efective”, în toate cele 3 cazuri, se substituie cu textul „dobînzii anuale”, iar textul „Aceste rate” se substituie cu textul „Prin derogare de la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă, aceste rate”.
    3. Articolul 7 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Anual, Guvernul propune alocații din bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor bănești în cadrul Programului în modul stabilit de Guvern.”
    Art. II. – Articolul 20 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera d5) cu următorul cuprins:
    „d5) compensația bănească acordată de la bugetul de stat persoanelor beneficiare ale Programului de stat „Prima casă”, în modul stabilit de Guvern;”.
    Art. III. – Anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806) se completează cu punctul 39) cu următorul cuprins:
    „39) compensația bănească acordată de la bugetul de stat persoanelor beneficiare ale Programului de stat „Prima casă”, în modul stabilit de Guvern.”
    Art. IV. – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 117. Chișinău, 5 iulie 2018.