LPC120/2018
ID intern unic:  376531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  05.07.2018
pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543/1998
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 421
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 551 cu următorul cuprins:
    „Articolul 551. Particularitățile corectării erorilor comise în procesul
                             transmiterii în proprietate a terenurilor
    (1) Erorile în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor pot fi clasificate după natura lor în:
    a) erori de măsurare – erori comise la etapa întocmirii planului topografic pentru elaborarea proiectului de organizare a teritoriului sau erori comise la determinarea hotarelor terenurilor de către executanții lucrărilor cadastrale, care au generat suprapuneri grafice ale planurilor cadastrale sau suprafețe libere între acestea și alte necorespunderi în configurația planului;
    b) erori de proiectare – erori comise la etapa lucrărilor de elaborare a proiectului de organizare a teritoriului (nu s-a ținut cont de direcția rîndurilor plantațiilor perene ori s-a întocmit greșit lista privind ordinea aranjării titularilor de drepturi pe terenurile proiectate);
    c) erori de identificare – identificarea incorectă a bunului imobil și a titularului de drept în urma căreia datele referitoare la proprietar din proiectul de organizare a teritoriului și/sau din titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren nu corespund cu datele din actele de identitate;
    d) neconformități – necorespunderea documentației cadastrale cu cerințele actelor normative în vigoare (planuri cadastrale întocmite în sistemul convențional de coordonate, lipsa graficii în format electronic a proiectului de organizare a teritoriului etc.).
    (2) Erorile menționate la alin. (1) se corectează prin decizie a consiliului local emisă pe marginea noului proiect de organizare a teritoriului sau a noului plan geometric și, după caz, a datelor justificative ce țin de identificarea corectă a bunului imobil și a titularului de drept, dacă această corectare nu duce la strămutarea posesiei titularilor de drept asupra terenurilor. Decizia consiliului local servește temei pentru actualizarea datelor în planul cadastral și modificarea, după caz, a suprafeței în registrul bunurilor imobile, precum și a datelor de identitate ale titularilor înscriși în registrul bunurilor imobile. Situației respective îi sînt aplicabile corespunzător prevederile art. 55 alin. (5) și (6).
    (3) Corectarea erorilor menționate la alin. (1) se finanțează de la bugetul de stat și/sau din asistența partenerilor de dezvoltare și se efectuează conform unui program aprobat de Guvern și în modul stabilit de el.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    c) va asigura elaborarea și aprobarea actelor normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 120. Chișinău, 5 iulie 2018.