LPC123/2018
ID intern unic:  376533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 123
din  12.07.2018
pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova
nr. 154/2003
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 423
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 359, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Comisia conciliază părțile conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei. Acest termen poate fi prelungit o singură dată prin acordul scris al membrilor comisiei. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării.”
    2. La articolul 360, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În situaţia în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sînt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare dintre ele, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de conciliere a conflictului colectiv de muncă de către comisia de conciliere sau, după caz, de la data adoptării deciziei sau a primirii informaţiei respective (art. 359 alin. (8) şi (9)), este în drept să depună o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 123. Chișinău, 12 iulie 2018.