HGC720/2018
ID intern unic:  376556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 720
din  18.07.2018
cu privire la modificarea și abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 776     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Ministerul Justiției, în termen de 12 luni, va elabora și va propune Guvernului spre aprobare metodologia calculării tarifelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate, contra plată, de subdiviziunile şi autoritățile din subordinea Ministerului Justiţiei.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                        Victoria Iftodi

    Nr. 720. Chişinău, 18 iulie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 720
din 18 iulie 2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 241/2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.284) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, alineatul patru se abrogă;
    2) anexa nr.1:
    a) compartimentul I:
    subpunctele 1) și 3) se abrogă;
    subpunctul 2) devine subpunct unic, cu următorul cuprins:

    „2) Direcţia profesii și servicii juridice
Nr.
crt.
Codul categoriei
Denumirea serviciilor
Tariful unui serviciu, lei
1.
001
Eliberarea licenţei pentru desfășurarea activității notariale
450,00
2.
001
Eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat
450,00
3.
001
Eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc
450,00
4.
001
Eliberarea atestatului de mediator
450,00
5.
001
Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător
450,00
6.
001

Eliberarea legitimației expertului judiciar, interpretului şi/sau traducătorului

100,00
7.
001
Înscrierea la examenul de interpret şi/sau traducător
100,00
8.
001

Eliberarea extraselor din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister

20,00
9.
001
Eliberarea duplicatelor licenței, atestatului, autorizației
200,00
10.
001
Eliberarea extraselor şi a fotocopiilor din registrul actelor notariale
20,00
11.
001
Eliberarea duplicatelor actelor notariale din fondul de arhivă notarială
30,00
12.
001

Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau a declarării ei nule pe baza deciziei judecătoreşti

20,00
13.
001

Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului

10,00
14.
001
Efectuarea înscrisurilor pe acte
10,00”;
    b) compartimentul II: subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

    „1) Agenția Resurse Informaționale Juridice
Nr.
crt.

Codul
categoriei

Denumirea serviciilor

Termenul de
executare

Tariful
serviciului,
lei

1.
001

Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova pentru persoanele juridice și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități

În ziua depunerii cererii
0,75 pentru o pagină
2.
001

Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova pentru persoanele juridice și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități

5 zile lucrătoare
27,00 pentru un act
3.
001

Accesul la Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor:

a) conectare la registru
150,00


b) abonament lunar la registru
120,00


Accesul la Registrul garanţiilor reale mobiliare:

a) acces activ lunar la registru 
200,00


b) acces activ pentru o singură înregistrare în registru


40,00


c) acces pasiv lunar la registru 
1000,00


d) acces pasiv pentru o singură căutare în registru


20,00
4.
001

Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice


30,00
5.
001

Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe deciziile judiciare


30,00
6.
001

Aplicarea apostilei, în regim de urgenţă, pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice


3 zile lucrătoare

30,00”;
    subpunctul 2):
    în tot cuprinsul, cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    pozițiile 4-6, 14, 19, 23 și 24 vor avea următorul cuprins:
„4.
001

Veniturile de la vînzarea producţiei agricole obţinute de pe terenurile agricole ale penitenciarelor


Tariful se stabileşte de către comisia de evaluare

5.
001

Veniturile de la vînzarea producţiei animaliere a gospodăriilor auxiliare ale penitenciarelor


Tariful se stabileşte de către comisia de evaluare

6.
001

Veniturile de la vînzarea obiectelor confecţionate în cadrul programelor de terapie socială


Tariful se stabileşte de către comisia de evaluare a obiectelor confecţionate în cadrul programelor”;

„14.
001

Plata chiriei pentru camerele de întrevederi şi cheltuielile suportate de instituţia penitenciară în legătură cu întrevederile de lungă durată ale deţinuţilor, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilitate de gradul I, II, III sau soţilor deţinuţilor care au la întreţinere mai mult de doi copii

1 întrevedere de lungă durată

Cuantumul plăţii se stabileşte în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de calculare a plăţii aferente chiriei camerelor de întrevederi în penitenciare, aprobată prin ordinul directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”;

„19.
001

Veniturile de la prestarea serviciilor de multiplicare, scanare, imprimare:

- multiplicare/ imprimare format A4

1 pagină
0,75


- multiplicare/ imprimare format A3

1 pagină
1,5


- scanare
1 pagină
2,00”;
„23.
001

Veniturile de la paza şi supravegherea condamnatului în perioada deplasării de scurtă durată în afara penitenciarului, din motive imputabile acestui


260,61 / ora în zi lucrătoare
428,69 / ora în zi de odihnă
24.
001

Veniturile de la garanţia pentru ofertă şi garanţia de bună executare, dacă ofertantul, vînzătorul, prestatorul au pierdut dreptul la retragere


Cuantumul garanţiei stabilit în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziţii”;

    pozițiile 7 și 13 se abrogă;
    se completează cu poziția 26 cu următorul cuprins: 
„26.
001

Veniturile de la transportarea corespondenţei recomandate de la instituţia penitenciară către oficiul poştal


10,00”;
    3) în anexa nr.2, punctele 41 și 13 se abrogă;
    4) anexa nr.4:
    a) în denumire, cuvintele „Centrul de Informaţii Juridice” se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice”;
    b) în tot cuprinsul, cuvîntul „Centrul”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „Agenția”, la cazul gramatical corespunzător;
    c) la punctul 1, textul „este elaborat în temeiul prevederilor alineatului (3) al articolului 12 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, şi conform Regulamentului Centrului de Informaţii Juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.563 din 18 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.67-69, art.609), Hotărîrii Guvernului nr.849 din 27 iunie 2002 „Cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.95, art.946), Hotărîrii Guvernului nr.1381 din 7 decembrie 2006 „Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1475), cu modificările ulterioare, şi stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Centrul de Informaţii Juridice (în continuare – Centrul)” se substituie cu cuvintele „stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Agenția Resurse Informaționale Juridice (în continuare – Agenția)”;
    d) la punctul 10, propoziția a doua se exclude;
    5) anexa nr.5:
    a) la punctul 7, textul „ , cu excepţia utilizării soldurilor disponibile în cont la începutul anului” se exclude;
    b) punctele 8 și 9 se abrogă.
    6) în anexa nr.6, punctul 6 se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1381/2006 „Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1475), se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii și în anexa nr. 1, cuvintele „Centrul de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr. 2:
    a) la punctul 4, cuvintele „Centrului de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei (în continuare – Centru) se substituie cu cuvintele „Agenției Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției (în continuare – Agenția)”;
    b) în tot textul anexei, cuvîntul „Centrul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu „Agenția”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 163/2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art.177) se modifică după cum urmează:
    1) în denumire, cuvintele „optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi” se exclud;
    2) punctul 1 din hotărîre se abrogă;
    3) anexa nr.1:
    a) la punctul 9, cuvintele „Ministerul Justiţiei este responsabil” se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice este responsabilă”;
    b) se completează cu punctul 153 cu următorul cuprins:
    „153. Persoanele cu dizabilități severe sau accentuate, precum și persoanele care necesită intervenții medico-chirurgicale urgente, la prezentarea confirmării, beneficiază de o reducere a tarifului pentru serviciul apostilă de 50 %. Instanţele judecătoreşti, procuratura, organele de urmărire penală, organele care exercită activitatea specială de investigaţii, în baza procesului-verbal sau interpelării, beneficiază de servicii de apostilă gratuit, iar în celelalte cazuri, plata de la autorii interpelării se încasează potrivit tarifelor generale pentru serviciul apostilă.”;
    c) la punctul 24 primul alineat, propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgență se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare dacă nu este necesară verificarea suplimentară a acestora.”;
    d) în anexele nr. 1 și 3, cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu „Agenția Resurse Informaționale Juridice”.
    4. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 142/2016 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.182), precum şi al anexei, cuvintele „Centrul de Informaţii Juridice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    5. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 210 din 26/2016 „Cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.49-54, art.240), precum şi al anexei, cuvintele „Centrul de Informaţii Juridice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice”, la forma gramaticală corespunzătoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 720
din 18 iulie 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 275/2009 „Cu privire la modelul unic al certificatului de înregistrare a organizației necomerciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 78-79, art. 331).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 345/2009 „Cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art. 395).