HGM706/2018
ID intern unic:  376688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 706
din  11.07.2018
cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 816
   MODIFICAT
   
HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18


    În temeiul prevederilor art.61 alin. (1) din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art.2), cu modificările și completările ulterioare, art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art.412), cu completările ulterioare,  art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare,  art.6 din Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.12 din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Agenția Navală a Republicii Moldova, autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate în domeniul transportului naval, prin reorganizarea prin fuziune (contopire) a Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”.
    [Pct.1 modificat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    2. Agenția Navală a Republicii Moldova este succesor de drepturi și obligații al Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și al Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”.
    3. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Navale a Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
    [Pct.3 subpct.2) abrogat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    3) Structura Agenţiei Navale a Republicii Moldova, conform anexei nr.3;
    4) Organigrama Agenţiei Navale a Republicii Moldova, conform anexei nr.4;
    5) Completările ce se operează la anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006, conform anexei nr.5.
    4. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Navale a Republicii Moldova în număr de 31 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    5. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” şi a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii.
    6. În anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul 1 se completează cu poziția „Autoritatea administrativă  „Agenția Navală a Republicii Moldova”.
    7. Ministerul Economiei și Infrastructurii:
    1) în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va crea comisia de fuziune a Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” și va asigura desfășurarea primei ședințe a comisiei;
    2) în termen de pînă la 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri va asigura prin intermediul comisiei, fuziunea Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” și transmiterea patrimoniului acestora Agenției Navale, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015;
    3) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Navală a Republicii Moldova;
    4) în termen de 2 luni de la data aprobării Metodologiei nominalizate, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate şi tarifele acestora.
    8. Pînă la aprobarea Metodologiei menţionate în punctul 7 şi a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoanele juridice reorganizate.
    9. Actele emise de către Instituția publică „Căpitănia portului Giurgiulești” și Întreprinderea de Stat „Registrul Naval” se consideră  valabile  pînă  la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
    10. Pînă la numirea de către ministrul economiei și infrastructurii a directorului Agenţiei Navale a Republicii Moldova, selectat în urma concursului, în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, ministrul economiei și infrastructurii va desemna o persoană care va exercita temporar această funcţie.
    [Pct.10 modificat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    11. Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    12. Se abrogă:
    1) anexa nr. 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare;
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 29 septembrie 2006 „Cu privire la fondarea Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 158-160, art. 1220), cu excepția anexelor nr.3 și nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 706. Chişinău, 11 iulie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.706
din 11 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Navale
a Republicii Moldova
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Navale a Republicii Moldova (în continuare – Regulament) transpune și implementează parțial prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 131 din 28 mai 2009; art. 1 lit. (a), art. 4 alin. (1) şi (2) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 131 din 28 mai 2009; pct. 21 din preambul, art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (1) din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 131 din 28 mai 2009; art. 3 alin. (1) din Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 283 din 29 octombrie 2010; art. 3 lit. (a), art. 4 alin. (2), art. 8 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255 din 30 septembrie 2005; art. 4 din Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 260 din 30 septembrie 2008; art. 9 alin. (1) din Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 389 din 30 decembrie 2006; pct. (11) și (14) din preambul, art. 1 alin. (1), art. 2 pct. 7, art. 3 alin. (5), art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 129 din 29 aprilie 2004.
    2. Prezentul Regulament reglementează misiunea, funcţiile, drepturile și atribuțiile Agenției Navale a Republicii Moldova (în continuare – Agenție), precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.
   3. Agenţia Navală este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate în domeniul transportului naval.
    [Pct.3 în redacția HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
   4. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de denumire în limba de stat (denumirea deplină „Agenția Navală a Republicii Moldova” și denumirea prescurtată „ANRM”) şi în limba engleză (denumirea deplină „Naval Agency of the Republic of Moldova” și denumirea prescurtată „NARM”), de formulare cu antet, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în cadrul normativ.
    [Pct.4 în redacția HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    5. În cadrul Agenţiei se constituie Consiliul de soluţionare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, componenţa şi regulamentul de activitate ale acestuia fiind aprobate de către directorul Agenţiei.
    6. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.
II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE
ȘI DREPTURILE AGENȚIEI
    7. Agenția are misiunea  de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne şi în raza portuară, a calității şi inofensivității serviciilor de transport naval şi a navigaţiei în genere.
    8. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) transportul maritim comercial;
    2) transportul naval intern;
    3) înmatricularea şi evidenţa navelor și ambarcațiunilor sub pavilionul Republicii Moldova;
    4) brevetarea personalului navigant;
    5) supravegherea tehnică a navelor;
    6) securitatea navelor și instalațiilor portuare;
    7) controlul activității de întreprinzător;
    8)  siguranţa ocupaţională;
    9) protecţia consumatorilor în domeniul transportului naval;
    10) supravegherea pieței în domeniul ambarcațiunilor de agreement și al echipamentelor maritime.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.8, Agenția realizează următoarele funcții:
    1) în domeniul transportului maritim comercial:
    a) exercită funcţiile stabilite de Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999;
    b) efectuează inspecţia şi formalităţile de sosire/plecare a navelor în/din porturi;
    c) aprobă intrarea/ieşirea şi mişcarea navelor în porturi;
    d) elaborează și aprobă regulile de navigaţie în porturile Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările naţionale, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) aprobă efectuarea lucrărilor de încărcare/descărcare, transbordare, manipularea mărfurilor, stivuirea, depozitarea (operaţiuni portuare) în locuri situate în afara limitelor porturilor;
    f) acreditează  agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturile Republicii Moldova;
    g) avizează lucrările ce se execută în zonele portuare ale Republicii Moldova;
    h) dispune închiderea porturilor, atunci cînd condiţiile de siguranţă a navigaţiei o impun și emite avize navigatorilor;
    i) supraveghează şi controlează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei activităţile de pilotaj, remorcaj şi de legare/dezlegare a navelor în porturi;
    j) eliberează permise pentru efectuarea curselor regulate (voiaje de linie) furnizorilor de servicii de navigaţie fluvială și maritimă;
    k) supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităților de prezentare a informației care trebuie furnizate în scopuri administrative și procedurale atunci cînd o navă sosește într-un port sau pleacă dintr-un port (în continuare – formalitățile de raportare), aplicabile în domeniul transportului maritim, navelor la sosirea în și la plecarea din porturile maritime situate pe teritoriul Republicii Moldova;
    l) solicită de la administrația portuară efectuarea lucrărilor de adîncire în apele portuare și supraveghează efectuarea acestor lucrări;
    m) monitorizează continuu și evaluează cel puțin o dată la doi ani activitatea organizațiilor recunoscute de Guvernul Republicii Moldova și care acționează în numele său, și întocmește un raport cu privire la rezultatele acestor activități de monitorizare și evaluare, care este prezentat organului central de specialitate din domeniu;
    2) în domeniul transportului naval intern:
    a) exercită funcțiile stabilite de Legea nr.176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern;
    b) stabileşte necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigaţie, dispune amplasarea dispozitivelor de semnalizare pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova şi controlează funcţionarea acestora;
    c) efectuează inspecţia şi controlul navelor pe căile navigabile interioare, indiferent de pavilionul acestora, privind respectarea prevederilor legale naţionale în domeniu şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, în limitele Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    d) propune, nominal şi pe porţiuni, sectoarele navigabile ale Republicii Moldova;
    e) înaintează propuneri privind regulile de navigaţie pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările naţionale, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    f) aprobă efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova, în afara limitelor porturilor și la cheiuri neamenajate;
    g) aplică, dezvoltă și gestionează permanent servicii de informații fluviale (RIS) pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova, în interacțiune cu alte aplicații (RIS) și servicii de același gen ale statelor vecine, pentru a sprijini transportul pe căile navigabile interioare în vederea creșterii siguranței, eficienței și protecției mediului, precum și pentru a facilita interferențele cu alte moduri de transport;
    h) aprobă organizarea parcurilor reci şi a iernaticelor;
    i) controlează şi supraveghează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei activitatea de salvamar și de agrement nautic;
    j) eliberează permise navelor sub pavilionul altor state pentru efectuarea cabotajului între porturile Republicii Moldova, în conformitate cu acordurile bilaterale;
    3) în domeniul înmatriculării şi evidenţei navelor și ambarcațiunilor sub pavilionul Republicii Moldova:
    a) acordă dreptul de arborare a pavilionului Republicii Moldova, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept și eliberează actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului Republicii Moldova;
    b) efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa navelor care arborează pavilionul Republicii Moldova, precum şi a navelor aflate în construcţie în Republica Moldova;
    c) eliberează permisul provizoriu de arborare a pavilionului Republicii Moldova, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept, în limitele Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    d)  transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul Republicii Moldova, precum şi asupra navelor aflate în construcţie;
    e) efectuează scoaterea de la evidenţă a navelor, la cerere sau din oficiu, atunci cînd navele nu mai întrunesc condiţiile de arborare a pavilionului Republicii Moldova;
    f) notifică Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene înscrierea navelor în Registrul  de stat al navelor al Republicii Moldova;
    4) în domeniul brevetării personalului navigant:
    a) organizează sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant şi pentru obţinerea de către acesta a brevetelor şi a certificatelor de capacitate;
    b) acordă, reconfirmă, suspendă şi anulează brevetele, certificatele de capacitate, atestatele şi certificatele de conformitate a personalului navigant;
    c) efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa personalului navigant;
    d) eliberează actul de identitate a personalului navigant, prelungeşte valabilitatea acestuia şi efectuează operaţiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant;
    e) coordonează autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de recrutare şi plasare a personalului navigant maritim şi fluvial pentru angajare pe nave care arborează pavilionul Republicii Moldova sau străin;
    f) stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor;
    g) aprobă programele de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant pentru centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniu;
    h) avizează programele de pregătire de specialitate ale instituţiilor de învăţămînt care pregătesc personal navigant pentru navigaţia maritimă şi fluvială.
    5) în domeniul supravegherii tehnice a navelor:
    a) efectuează supravegherea tehnică a navelor de navigație interioară, înregistrate în Registrul de stat al navelor, care se exploatează pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova;
    b) certifică şi monitorizează conformitatea navelor maritime care arborează pavilionul Republicii Moldova şi a echipamentelor navelor cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum și a ambarcațiunilor înregistrate în Catalogul naval al Republicii Moldova;
    c) certifică conformitatea companiilor care operează nave ce arborează pavilionul Republicii Moldova de navigaţie maritimă cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    d) asigură supravegherea tehnică privind clasificarea şi certificarea siguranţei construcţiei navelor care arborează pavilionul Republicii Moldova, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcţie emise de către organul central de specialitate din domeniu sau agreate de acesta;
    e) efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţie a navelor care urmează să arboreze pavilionul Republicii Moldova şi efectuează certificarea materialelor şi a echipamentelor utilizate la construcţia acestora;
    f) asigură supravegherea tehnică și certificarea în timpul lucrărilor de proiectare, reutilare, modernizare și reparaţie a navelor;
    g) efectuează supravegherea tehnică şi certificarea în timpul construcţiei, reparaţiilor şi exploatării containerelor, precum şi a materialelor şi componentelor pentru acestea, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu normele tehnice proprii aprobate de Guvern;
    h) asigură supravegherea tehnică şi eliberarea certificatelor, documentelor necesare pentru navele care arborează pavilionul Republicii Moldova, prin care se atestă respectarea cerinţelor din tratatele şi reglementările internaţionale la care Republica Moldova este parte privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, integritatea mărfurilor transportate, prevenirea poluării;
    i) eliberează certificate de clasă și de tonaj navelor de navigație interioară și celor de navigație mixtă, de tip „rîu-mare”, care arborează pavilionul Republicii Moldova;
    j) elaborează şi perfecţionează periodic normele tehnice naţionale pentru construcţia navelor maritime, navelor de navigaţie interioară şi a navelor de tonaj mic, normele tehnice naţionale pentru construcţia containerelor, normele tehnice naţionale privind construcţia şi echiparea navelor în scopul prevenirii poluării mediului, normele tehnice naţionale conform tratatelor şi reglementărilor internaţionale aplicabile navelor, echipamentelor şi instalaţiilor navale, precum şi prevederile complementare normelor tehnice naţionale menţionate;
    k) analizează şi aprobă documentaţiile tehnice şi de execuţie pentru construcţia, repararea, transformarea şi modernizarea navelor, navelor de tonaj mic, containerelor, precum şi a materialelor şi echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigură supravegherea tehnică şi certificarea în conformitate cu normele tehnice naţionale;
    l) verifică şi atestă capabilitatea tehnică a laboratoarelor şi a agenţilor economici pentru executarea de lucrări în domeniul naval, în concordanţă cu normele tehnice naţionale şi, respectiv, cu standardele privind asigurarea calităţii;
    m) certifică sistemele pentru asigurarea calităţii diferitor agenţi economici din domeniul transportului naval;
    n) inspectează, în vederea certificării, sistemele de management privind operarea în siguranţă a navelor şi prevenirea poluării mediului în conformitate cu prevederile Codului ISM (denumirea deplină – „Codul internațional de management al siguranței”, în engleză – „International safety management code”);
    o) aprobă transportarea bunurilor periculoase la bordul navelor maritime de navigație interioară, înmatriculate în Republica Moldova;
    p) încheie acorduri cu societățile de clasificare recunoscute de Guvernul Republicii Moldova sau aflate în proces de recunoaștere și care exercită supravegherea stării tehnice a navelor, monitorizează și supraveghează activitatea acestora în raport cu performanța, examinează oportunitatea recunoașterii societăților de clasificare noi și înaintează propuneri administraţiei publice centrale de specialitate privind demararea procedurilor de retragere a recunoașterii acestora;
    q) asigură, la cerere, supravegherea tehnică pentru conformitate cu documentaţiile de execuţie a materialelor, echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor metalice pentru utilizări în alte domenii decît cel naval, precum şi efectuarea de alte prestaţii specifice domeniilor de specializare a personalului, la solicitarea beneficiarilor interni şi străini.;
    6) în domeniul securității navelor și instalațiilor portuare:
    a) instituie și pune în aplicare măsuri necesare care vizează consolidarea securității navelor utilizate în comerțul internațional și în traficul național și a instalațiilor portuare aferente acestora, în fața amenințărilor reprezentate de actele ilegale intenționate, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și cu Codul internațional pentru securitatea navei și a facilităţii portuare (Codul ISPS), implementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 18 august 2006;
    b) supraveghează respectarea actelor normative din domeniul securității maritime și pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova;
    c) stabilește nivelul de securitate a facilităților portuare, separat și per ansamblu, în porturile Republicii Moldova;
    d) stabilește nivelul de securitate la bordul navelor sub pavilionul Republicii Moldova;
    e)  stabilește standardele minime pentru aprobarea planurilor de securitate și pentru evaluarea securității;
    f) aprobă planurile de securitate a facilităților portuare și a porturilor din Republica Moldova;
    g)  evaluează periodic și la necesitate planurile de securitate a facilităților portuare și a porturilor din Republica Moldova;
    h) efectuează evaluarea riscurilor referitoare la securitatea în porturile din Republica Moldova;
    i)  revizuieşte planurile de securitate a navelor sub pavilionul Republicii Moldova;
    j) protejează confidențialitatea planurilor și a evaluărilor securității;
    k) stabilește frecvența exercițiilor și antrenamentelor de securitate în cadrul instalațiilor portuare și în porturile Republicii Moldova;
    l)  stabilește frecvența exercițiilor și antrenamentelor de securitate pentru echipajele de nave și pentru ofițerii de securitate ai operatorilor și navelor;
    m)  conduce comitetul de securitate din porturile Republicii Moldova;
    7) în domeniul controlului activității de întreprinzător exercită funcțiile stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, conform domeniului aferent acesteia;
    8) în domeniul siguranței ocupaționale exercită funcţiile stabilite de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;
    9) în domeniul protecției consumatorului exercită funcţiile stabilite de Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor;
    10) în domeniul supravegherii pieței în domeniul ambarcațiunilor de agreement și al echipamentelor maritime  exercită funcţiile stabilite de Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
    10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să elaboreze şi să prezinte organului central de specialitate din domeniu spre aprobare și promovare regulamente, instrucțiuni și propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare din domeniul său de activitate;
    2) să aprobe instrucţiuni, proceduri şi metodologii privind subiectele ce ţin de competenţa sa;
    3) să colaboreze cu autorităţile publice, organele abilitate cu funcţii de control, organizaţiile necomerciale, organizaţiile internaţionale;
    4) să participe la negocierile interguvernamentale privind subiectele ce ţin de competenţa sa;
    5) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul, în conformitate cu scopurile de activitate ale Agenţiei şi prevederile cadrului normativ;
    6) să asigure reprezentarea Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale de profil, în condiţiile actelor normative;
    7) să acorde, în bază de contract, în domeniile sale de competenţă, servicii contra plată, conform nomenclatorului serviciilor contra plată, metodologiei de calcul şi cuantumului tarifelor la serviciile prestate, aprobate de către Guvern;
    8) să constate contravenţii, să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
    9) să emită prescripţii şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    10) să aplice măsuri corective în conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește produsele nealimentare;
    11) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi în scopul exercitării funcțiilor sale, informaţii de la autorităţile publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii, agenţi economici care activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
    12) să contracteze, în caz de necesitate, persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din alte țări, care corespund cerinţelor speciale stabilite de Agenție, pentru efectuarea inspecţiilor, expertizelor şi controalelor;
    13) să înainteze organului central de specialitate din domeniu, propuneri argumentate referitoare la includerea sau eliminarea societăților de clasificare din lista celor recunoscute de Guvern;
    14) să solicite retragerea actului permisiv de către autorităţile administraţiei publice competente, a autorizaţiei de activitate pentru neexecutarea prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor actelor normative, stabilite în urma controalelor repetate;
    15) să exercite şi alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredinţate.
    11. Directorul și personalul Agenției au dreptul de ieşire în curse în componenţa echipajelor navelor,  avînd ca scop menţinerea calităţilor profesionale, conform brevetelor de grad marinăresc.
    12. Persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul transportului naval pe teritoriul sau în afara teritoriului Republicii Moldova, în baza actelor permisive emise de Agenție, sînt obligate să prezinte Agenției informaţia şi documentele care confirmă respectarea continuă a condiţiilor de certificare în exercitarea activităţii şi să asigure accesul persoanelor împuternicite de Agenție la informaţiile, documentele şi echipamentele care fac parte din condiţiile de certificare, autorizare şi/sau permisiune, în locurile şi zonele aflate sub jurisdicţia sau controlul lor, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale din domeniul transportului naval.
    13. Inspectorii Agenției au dreptul, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, să se afle pe teritoriul şi la obiectele care aparţin agenţilor economici din domeniul transportului naval ai Republicii Moldova, precum şi la bordul navelor înmatriculate în Republica Moldova sau la bordul navelor sub pavilionul altor state ce intră în porturile și pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova, inclusiv pe durata cursei, cu condiţia respectării formalităţilor necesare.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
    14. Agenţia este condusă de director, numit în funcție publică și eliberat sau destituit din funcția publică, în condiţiile legii, de către ministrul economiei şi infrastructurii.
    [Pct.14 modificat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    15. Directorul Agenției:
    1) organizează şi conduce activitatea Agenției;
    2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;
    3) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    [Pct.15 subpct.3) modificat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    4) asigură funcţionalitatea Consiliului de soluţionare a disputelor;
    5) stabileşte atribuţiile directorului adjunct şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    6) semnează actele referitoare la probleme din domeniile de competenţă ale Agenţiei; 
    7) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei muncii;
    8) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    9) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenţiei în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    10) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    11) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    12) exercită alte funcţii în conformitate cu prevederile actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.
    16. Directorul este asistat de un director adjunct, numit în funcție publică și eliberat sau destituit din funcția publică, în condițiile legii, de către ministrul economiei şi infrastructurii, la propunerea directorului Agenţiei.
    [Pct.16 modificat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    17. Directorul, directorul adjunct, şefii subdiviziunilor structurale, în limitele împuternicirilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    18. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. În lipsa acestuia, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere, în temeiul ordinului directorului.
    19. În cadrul Agenției Navale activează funcționari publici, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.
    [Pct.19 în redacția HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    20.  În exercitarea atribuţiilor de inspecţie, control şi supraveghere a navelor şi a navigaţiei, personalul Agenției are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Agenție, în limitele Legii nr. 131 din 8 iunie 2002 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
IV. PATRIMONIUL
    21. Patrimoniul Agenției este proprietate publică şi se formează din bunurile materiale transmise Agenției în gestiune economică de către organul central de specialitate din domeniu.
    22. Agenția asigură integritatea și folosirea eficientă a bunurilor Agenției îşi exercită dreptul de folosinţă şi dispunere asupra elementelor patrimoniale și a mijoacelor financiare din gestiune conform legislaţiei în vigoare şi prezentul Regulament.
V. ASIGURAREA ACTIVITĂȚII, BUGETUL
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
    23. Asigurarea activităţii Agenţiei se efectuează prin încasarea plăţilor pentru înregistrarea navelor, supravegherea şi controlul stării tehnice a navelor comerciale, pilotarea navelor, dirijarea navelor în port, perfectarea intrării/ieşirii navelor în/din port.
    24. Agenţia Navală percepe de la proprietarii/armatorii/operatorii de nave înregistrate în registrul navelor şi catalogul naval, inclusiv de la navele care intră/ies în/din porturile Republicii Moldova, tarife şi taxe pentru serviciile prestate.
    25. Tarifele şi taxele pentru serviciile prestate de Agenţia Navală se stabilesc de Guvern, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind administraţia publică centrală de specialitate, în baza metodologiei aprobate de către Guvern.
    26. Bugetul Agenției Navale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Pct.26 în redacția HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.27 abrogat prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]

Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr.706

din 11 iulie 2018
 

STRUCTURA

Agenţiei Navale

    Director
    Director adjunct

    Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului port / statului pavilion

    Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

    Direcția examinarea tehnică a navelor de navigației internă, securitate și supravegherea exploatării nave de navigație internă și tonaj mic

    Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de stat al navelor

    Serviciul economico-financiar
    Serviciul audit intern

    Serviciul siguranța ocupațională, supravegherea pieței și soluționarea disputelor

    Serviciul secretariat, resurse umane și tehnologii informaționale


    anexa nr.4

Anexa nr. 5

la Hotărîrea Guvernului nr.706

din 11 iulie 2018

 
COMPLETĂRILE

ce se operează la anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1128

din 29 septembrie 2006 

    Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 29 septembrie 2006 „Cu privire la fondarea Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 158-160, art. 1220) se modifică după cum urmează: 

   1) capitolul I se completează cu pozițiile 3 și 4 și o notă cu următorul cuprins:

„3.
Pilotarea navelor pe căile navigabile interne
150
4.
Pilotarea navelor la intrarea/ieşirea în/din Complexul portuar Giurgiuleşti per operațiune*

Nave pînă la 100 TRB 
150
Nave de la 101 pînă la 1000 TRB
170
Nave de la 1001 pînă la 2000 TRB
190
Nave de la 2001 pînă la 5000 TRB
210
Nave de la 5001 pînă la 7000 TRB
230
Nave peste 7001 TRB
250
    Notă:
    * Intrarea și ieșirea navei în/din port se consideră operațiuni separate și se taxează conform tarifelor menționate.”;
    2) se completează capitolul III cu pozițiile 8 și 9 cu următorul cuprins:
„8.
Taxa de examinare a navei privind corespunderea prevederilor convențiilor de către reprezentantul Agenției Navale
500 (nu include cheltuielile de deplasare, cazare și diurna)
9.
Taxa de examinare a navei privind corespunderea prevederilor convențiilor prin împuternicire

100 (în contul Agenției Navale) + 400 (în contul organizației împuternicite) (nu include cheltuielile de deplasare, cazare și diurna)”.