HGC775/2018
ID intern unic:  376690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 775
din  01.08.2018
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.387/2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea
serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale
și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 818
    În vederea executării prevederilor art. 8 alin. (7) lit. r) și art.9 alin. (1) lit. p) și q) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 750), precum și ale art.41 alin. (2), art.65 alin (21) și art.69 alin. (8) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.387/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.431) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerele și alte autorități administrative centrale vor” se substituie cu cuvintele „Agenția Proprietății Publice va”;
    2) în Regulament:
    a) partea introductivă a Regulamentului se completează cu următoarea propoziție:
    „Prezentul Regulament nu se aplică în situațiile de contractare a creditelor bancare.”;
    b) pe tot parcursul textului Regulamentului:
    cuvintele „instituție financiară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „bancă”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „autoritate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    c) la punctul 14 litera d), cuvintele „concretizează și” se exclud;
    d) la punctul 20 subpunctul 2), cuvintele „descrierea tipului” se substituie cu cuvîntul „tipul”;
    e) punctul 22 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții, preț)”;
    f) la punctele 21 și 24, cuvîntul „calendaristice” se substituie cu cuvîntul „lucrătoare”;
    g) la punctul 26, textul „nu mai tîrziu de 5 zile” se exclude;
    h) la punctul 27, textul „nu mai tîrziu de 3 zile” se exclude;
    i) la punctul 29, după cuvintele „se constată că” se introduc cuvintele „nu a fost depusă nicio ofertă sau”;
    j) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins:
    „291. Dacă la organizarea repetată a concursului se constată că a fost depusă doar o singură ofertă, grupul de lucru examinează și evaluează oferta respectivă.”;
    k) la punctul 30, cuvintele „toate ofertele prezentate nu corespund” se substituie cu cuvintele „nicio ofertă prezentată nu corespunde”;
    l) la punctul 31, cuvîntul „nu” se exclude;
    m) punctul 32 se abrogă;
    n) la punctele 44 și 45, cuvintele „privind instituțiile financiare” se substituie cu cuvintele „cu privire la activitatea economico-financiară a băncilor”;
    o) punctul 47 va avea următorul cuprins:
    „47. Un criteriu obligatoriu de desemnare a cîştigătorului este conformarea operatorului economic, în ambele perioade de referinţă, la normele indicatorilor prudenţiali reflectate în informaţia specificată în pct.45 al prezentului Regulament, în special conformarea la normele fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii totale, indicatorilor de lichiditate.”;
    p) se completează cu punctul 601 cu următorul cuprins:
    „601. Necorespunderea valorii indicatorilor prudențiali cu normele stabilite de Banca Națională a Moldovei în perioada de la încheierea contractului de achiziție a serviciilor financiare și pînă la expirarea termenului indicat la pct.3 atrage după sine rezilierea obligatorie a contractului de achiziție a serviciilor financiare.”;
    3) anexa nr.2 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții, preț)”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 775. Chişinău, 1 august 2018.