HGC793/2018
ID intern unic:  376695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 793
din  01.08.2018
cu privire la unele măsuri de eficientizare a activității
Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
Publicat : 03.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294     art Nr : 823     Data intrarii in vigoare : 03.08.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se transmit Instituției publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”:
    1) din efectivul-limită al serviciilor specializate de urgență din cadrul sistemului administrativ al Ministerului Afacerilor Interne, 15 unități de personal din statul de personal al serviciului specializat de urgență (poliția) și, respectiv,
    7 unități de personal din statul de personal al serviciului specializat de urgență (pompieri), cu bugetul pentru anul 2018 pentru aceste unități;
    2) din efectivul-limită al serviciului specializat de urgență al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 15 unități de personal din statul de personal al serviciului specializat de urgenţă cu bugetul aferent pentru anul 2018 pentru aceste unități.
    2. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri:
    1) vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării transferului conform pct.1 și 2, în conformitate cu legislația;
    2) vor  asigura revizuirea structurii și a efectivului-limită ale serviciilor specializate de urgență respective.
    3. Disponibilizarea personalului serviciilor specializate de urgență respective care refuză transferul în cadrul Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 se va efectua în conformitate cu legislația.
    4. Ministerul Finanţelor, în baza propunerilor Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va asigura redistribuirea alocaţiilor bugetare aprobate între ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856) se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, cifrele „17859” se substituie cu cifrele „17837”;
    la alineatul doi, cifrele „17764” se substituie cu cifrele „17742”;
    la alineatul trei, cifrele „2474” se substituie cu cifrele „2467”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.243/2016 privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 55-58, art. 275) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 3, alineatul al patrulea se exclude;
    c) la punctul 4,  cifra „82” se substituie cu cifra „119”;
    d) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă anual bugetul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, la propunerea Consiliului de administrare al Serviciului 112, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anul corespunzător şi ale altor surse legale.”;
    2) în anexa nr.1:
    a) pe parcursul anexei, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    b) punctul 13:
    la subpunctul 3), după cuvîntul „examinează” se introduc cuvintele „și prezintă Administratorului spre aprobare”;
    la subpunctul 6), cuvintele „și aprobă” se exclud, iar cuvîntul „Guvernului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Finanţelor”;
    c) punctul 31:
    la subpunctul 8), textul „promovare proiectul de buget al Serviciului 112” se substituie cu textul „aprobare bugetul Serviciului 112”;
    subpunctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) realizează politica de cadre în instituție, propune Consiliului de administrare modificări în statele de personal ale Serviciului 112, angajează, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul instituției, în condițiile prevederilor actelor normative”;
    d) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Serviciul 112 se constituie din următoarele subdiviziuni:
    1) Unitatea centrală a Serviciului 112;
    2) Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 nr.1;
    3) Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 nr.2.”;
    e) la punctul 33:
    textul „Unitatea Principală a Serviciului 112” se substituie cu textul „Unitatea centrală a Serviciului 112”;
    subpunctele 14)-18) se abrogă;
    f) la punctul 34, cuvintele „Unitatea Secundară are” se substituie cu textul „Centrele de preluare a apelurilor de urgență 112 au”;
    g) la punctul 36, textul „Unității Principale și a Unității Secundare ale Serviciului 112” se substituie cu textul „Unității centrale și al Centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112”;
    h) la punctul 37, cuvintele „Operatorii Unității Principale și a Unității Secundare” se substituie cu textul „Operatorii Centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112”;
    j) se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
    „411. Serviciul 112 prezintă anual, pînă la data de 1 februarie, fondatorului şi Ministerului Finanţelor raportul privind executarea bugetului instituţiei pentru anul precedent”;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.243/2016

STRUCTURA
Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
    Structura Unităţii centrale
    Conducerea Serviciului 112
    Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii electronice
    Secția asigurare resurse informaționale
    Secția asigurare tehnică și aplicativă
    Serviciul analiză, planificare şi dezvoltare
    Serviciul administrativ-organizatoric
    Serviciul secretariat, arhivă
    Serviciul resurse umane
    Serviciul control intern şi audit
    Serviciul finanţe şi evidenţă contabilă
    Serviciul juridic
    Serviciul relaţii externe şi colaborare internaţională
    Serviciul informare, comunicare și asistență psihologică
    Structura Centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112
    Conducerea
    Direcția preluarea apelurilor de urgență.”
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici

    Nr. 793. Chişinău, 1 august 2018.