LPC146/2018
ID intern unic:  376764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  19.07.2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001
cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 454     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se completează în final cu cuvintele „cetățeni ai Republicii Moldova”.
    2. La articolul 2:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    la punctul 9), cifrele „100” se substituie cu cifrele „500”;
    textul „Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari li se stabilește o singură alocație, la alegere.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari de alocații lunare de stat li se stabilește o singură alocație, la alegere.”
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Art. 3. – Alocaţiile lunare de stat, prevăzute de prezenta lege, se stabilesc și se plătesc de către organele de asigurări sociale de stat.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 146. Chișinău, 19 iulie 2018.