HGM693/2018
ID intern unic:  376788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 693
din  11.07.2018
cu privire la determinarea obligațiilor fiscale
aferente impozitului pe venit
Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 834
    MODIFICAT
   
HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19    În scopul executării prevederilor art. 151, art. 24 alin. (3), (19) şi (21), art. 36, art. 49 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, conform anexei nr. 3.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 693. Chişinău, 11 iulie 2018.    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]


 Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 693 din 11 iulie 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 191).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 594), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 596).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 599), cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 600), cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 490 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 601).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 1390 din 24 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 1449).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 32-33, art. 174), cu modificările şi completările ulterioare.
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art. 157).