OMFC127/2018
ID intern unic:  376810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 127
din  16.07.2018
privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308     art Nr : 1201     Data intrarii in vigoare : 10.08.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul I „PREVEDERI GENERALE”,
    1.1.1. În punctul 1.2, noțiunea „Mijloace fixe” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Mijloace fixe – active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților.”.
    1.1.2. În punctul 1.4.1.13 se exclude următorul alineat:
    „Conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare este obligat, prin ordin, să asigure constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale. Comisia se constituie din 3-5 persoane: preşedinte şi membri. În componenţa comisiei se includ:
    1) conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare sau altă persoană împuternicită (preşedintele comisiei);
    2) contabilul-şef sau altă persoană împuternicită;
    3) şefii subdiviziunilor (serviciilor) structurale;
    4) specialişti.
    Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale, conform formularului nr.35 din Anexa nr.3.”.
    1.2. La capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, se introduce subcontul de nivelul II în următoarea redacție:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
391600

Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc

P


     1.3. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.3.1. În punctul 3.3.3, fraza „Mijloace fixe – active materiale (mijloace de muncă) prevăzute pentru utilizare pe o durată mai mare de 1 an.” se substituie prin fraze cu următotorul conținut:
    „Mijloace fixe – active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților.
    Recunoașterea mijloacelor fixe are loc în cazul respectării simultante a următoarelor condiții:
    - este probabilitatea că în urma utilizării activului autoritatea/instituția bugetară va obține beneficii economice viitoare care îi aparțin;
    - costul sau valoarea justă a activului poate fi evaluat în mod credibil.
    Autoritățile/instituțiile bugetare apreciază de sine stătător criteriile suplimentare de atribuire a activului la mijloace fixe în politica sa de contabilitate.”.
    1.3.2. La punctul 3.3.26,
    1.3.2.1. În grupul 1), sintagma „chei mecanice” se exclude;
    1.3.2.2. În grupul 2), sintagma „rezervoare pentru păstrarea corpurilor lichide şi friabile (bacuri, lăzi, căzi, hambare etc.);” se exclude;
    1.3.2.3. În grupul 3), sintagmele „cuiere”, „și lăzi ignifuge” și „ , ștoruri” se exclud.
    1.3.3. În punctul 3.3.56, alineatul unu, sintagma „ uneltelor şi sculelor, inventarului de producţie şi gospodăresc;” se exclude.
    1.3.4. În punctul 3.3.65, sintagma „uneltelor de producţie, instrumentelor,” se exclude.
    1.3.5. În punctul 3.3.66,
    1.3.5.1. Fraza „Pentru fiecare grup de mijloc fix se deschide o singură fişă.” se substituie cu „Pentru fondurile de bibliotecă se deschide o singură fişă.”.
    1.3.5.2. Fraza „Ministerul Culturii al Republicii Moldova” se substituie cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova”.
    1.3.6. În punctul 3.3.160, după contul 3915 „Uzura mijloacelor de transport” se intorduce contul 3916 cu următoarea denumire:
    „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”.
    1.3.7. În punctul 3.3.163, fraza „Uzura se determină şi se ţine la evidenţă pe clădiri şi construcţii speciale, instalaţii de transmisie, maşini şi utilaje şi mijloace de transport.” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Uzura se determină şi se ţine în evidenţă pe clădiri şi construcţii speciale, instalaţii de transmisie, maşini şi utilaje, mijloace de transport, unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc și alte mijloace fixe.”.
    1.3.8. La punctul 3.3.164, în alineatul „unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc; investiţii capitale în active în curs de execuţie.” sintagma „unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc;” se exlude.
    1.3.9. Punctul 3.3.165 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Uzura mijloacelor fixe se determină în ultima zi lucrătoare a anului, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii punerii în funcțiune sau transmiterii în exploatare a acestora.”.
    1.3.10. În punctul 3.3.173, după descrierea subcontului de nivelul II 391500 „Uzura mijloacelor de transport” se introduce descrierea contului 3916 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” în următoarea redacție:
    „Contul 3916 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    39160 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”.
    Subcontul de nivelul I 39160 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    391600 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”.
    La subcontul de nivelul II 391600 „Uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc” se reflectă uzura calculată pentru unelte și scule, inventarul de producere și gospodăresc.”.
    1.3.11. În punctul 3.3.175, alineatul doi, fraza „Amortizarea se înregistrează anual, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii procurării sau construirii acestora, în corespundere cu normele stabilite.” se substituie prin „Amortizarea activelor nemateriale se înregistrează anual, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii punerii în funcțiune sau transmiterii în exploatare a acestora, în corespundere cu normele stabilite”.
    1.4. Capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE - TIP”, în punctul 5.3.3,
    1.4.1. Noțiunea „Mijloace fixe” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Mijloace fixe – active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților.”.
    1.4.2. Alineatul „Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se determină în ultima zi lucrătoare a anului pentru lunile anului de gestiune următoare lunii procurării sau construirii acestora, în corespundere cu normele stabilite.” se modifică și se expune în următoarea     redacție:
    „Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se determină în ultima zi lucrătoare a anului, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii punerii în funcțiune sau transmiterii în exploatare a acestora.”.
    2. În Anexa nr.3 „Formularele de evidenţă contabilă”, formularul nr.35 se exclude.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția punctelor 1.1.2, 1.2, 1.3.3 – 1.3.8, 1.3.10, 1.4 și 2, care se pun în aplicare începînd cu perioada de raportare pentru anul 2018 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                          Octavian ARMAŞU

    Nr. 127. Chişinău, 16 iulie 2018.