LPC141/2018
ID intern unic:  376833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  19.07.2018
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 480
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 punctul 3, textul „serviciilor poştale (cu excepţia poştei exprese)” se substituie cu textul „serviciilor poştale rezervate”.
    2. La articolul 12 punctul 4, cuvintele „organele antimonopoliste” se substituie cu cuvintele „autoritatea de concurenţă”.
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18, litera l) se abrogă.
    2. La articolul 131, alineatul (5) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:
    „p) Consiliului Concurenţei, în scopul examinării cazurilor din domeniul concurenţei, al ajutorului de stat şi al publicităţii”.
    Art. III. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Consiliul Concurenţei exercită, în limitele competenţei sale, controlul de stat asupra implementării legislaţiei cu privire la publicitate, sub aspectul respectării drepturilor agenților economici, avînd următoarele atribuţii:”.
    Art. IV. – La articolul 6 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, alineatul  (23) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) Consiliului Concurenţei, pentru asigurarea activităţii acestuia.” 
    Art. V. – La articolul 38 alineatul (4) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, textul „ , dar necesare pentru satisfacerea necesităţilor de transport ale populaţiei” se exclude.
    Art. VI. – Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166–169a, art. 565), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ajutorul de stat poate fi acordat în orice formă, inclusiv prin:
    a) subvenţii și/sau subsidii;
    b) alocații bugetare;
    c) anulare sau preluare de datorii;
    d) preluare a pierderilor;
    e) scutiri și/sau reduceri la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
    f) amînări, eşalonări de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
    g) renunţare la veniturile de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferenţial; 
    h) acordare a unor împrumuturi în condiții preferenţiale;
    i) investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decît cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent;
    j) garanții de stat, garanții acordate de autorități/instituții publice și persoane asimilate autorităților publice, întreprinderi de stat/municipale și de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    k) reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vînzare a unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei.”
    2. La articolul 16 alineatul (1), textul „6 ani” se substituie cu textul „10 ani”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 141. Chişinău, 19 iulie 2018.