LPC143/2018
ID intern unic:  376835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  19.07.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 482     Data intrarii in vigoare : 10.11.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 11 din Legea nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 13, art. 126), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate”.
    Art. II. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (21), cuvintele „prin intermediul rețelelor de calcul și de telecomunicații locale și globale” se substituie cu cuvintele „în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    2. La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „este gratuit” se substituie cu cuvintele „se asigură în condițiile legislației în vigoare și în mod gratuit”.
    3. La articolul 34 alineatul (4), cuvintele „în baza acordului încheiat în acest scop” se substituie cu cuvintele „în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    Art. III. – Articolul 11 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88–90, art. 664), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
     alineatul (1) se completează cu punctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) să asigure furnizarea datelor din registrele de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate.”
     la alineatul (2) litera e), după cuvintele „accesul efectiv” se introduc cuvintele  „ , prin intermediul platformei de interoperabilitate,”.
    Art. IV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 17, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) are loc schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.”
    2. Articolul 171:
    la alineatul (1), cuvintele „prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor” se substituie cu cuvintele „în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”, iar textul „Cazurile și condițiile în care schimbul de informații poate fi efectuat prin alte operații decît tehnicile de prelucrare electronică a datelor se stabilesc de legislație.” se exclude;
    alineatul (2)  se completează în final cu cuvintele „în conformitate cu  legislația în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    Art. V. – Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 44), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Posesorii de resurse informaționale asigură utilizatorii cu informație din resursele informaționale de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, prin intermediul platformei de interoperabilitate.”
     2. La articolul 31:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modul de furnizare a informațiilor se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Raporturile dintre proprietarii, posesorii de resurse informaționale și utilizatorii de informație din aceste resurse se reglementează în conformitate cu legislația în vigoare privind schimbul de date și interoperabilitate.”
    Art. VI. – Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noțiunea „portal informațional de stat” se exclude;
    la noțiunea „registru”, textul „manual și/sau” se exclude.
    2. La articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Registrator poate fi o persoană fizică sau juridică, inclusiv un participant la schimbul de date, căreia posesorii registrelor de stat i-au delegat atribuțiile respective de înregistrare, completare sau modificare a datelor obiectului registrului, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Registratorul sau participantul la schimbul de date este în drept, în temeiul acordului sau al legii,  să delege funcții de introducere nemijlocită a datelor în registrul persoanei responsabile de aceasta, cu condiția capacității ei depline de exercițiu și calificării adecvate, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele „sau acordului” se exclud;
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „și de legislația cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    4. La articolul 19 alineatul (4), textul „și/sau pe suport de hîrtie” se substituie cu cuvintele „prin intermediul platformei de interoperabilitate”, iar după cuvintele „să informeze despre aceasta furnizorul datelor registrului” se introduce textul „ , registratorul datelor registrului”.
    5. La articolul 25 alineatul (1), textul „și/sau manuală” se exclude.
    6. Articolul 27 se abrogă.
    7. La articolul 28 alineatul (1), după cuvintele „accesul la informație” se introduc cuvintele „și cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    8. Articolul 29:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „portalul informațional de stat” se substituie cu cuvintele „platforma de interoperabilitate”;
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , doar solicitanților persoane fizice”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Acordarea accesului la datele din registru se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.”
    9. Articolul 30:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins
    „(2) Destinatarii datelor registrului pot utiliza datele registrului pentru verificarea datelor registrului personal, pentru acordarea serviciilor informaționale terților, pentru prestarea serviciilor publice, precum și în alte scopuri prevăzute de legislația în vigoare.”
    alineatele (3), (5) și (6) se abrogă.
    Art. VII. – La articolul 42 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, litera d) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate”.
    Art. VIII. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
     1. La articolul 4, alineatul (3) se completează în final cu sintagma „ , în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
     2. Articolul 34:
    la alineatul (1), după textul „accesul la informație,” se introduce textul „privind schimbul de date și interoperabilitatea, privind”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează sau se obține la cerere, după cum urmează:
    a) prin extras din Registrul de stat;
    b) prin copii ale actelor de constituire;
    c) prin informaţii din actele de constituire;
    d) prin certificat privind constatarea unui fapt;
    e) prin intermediul platformei de interoperabilitate.”
    3. La articolul 341, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „ , în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    4. La articolul 37, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Deținătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit și în regim on-line al organului înregistrării de stat la informațiile și datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informațiile din registre se asigură în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.”
    Art. IX. – Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (5) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.”
    2. La articolul 15 alineatul (1), după textul „prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d)” se introduce textul „și la art. 5 alin. (5) lit. g)”.
    Art. X. – La articolul 23 din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, după cuvintele „au acces gratuit” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate,”.
    Art. XI. – În textul Legii nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 197), sintagma „portal guvernamental unic de date deschise”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „platforma de interoperabilitate” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XII. – La articolul 10 alineatul (1) litera h) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588), cu modificările ulterioare, cuvintele „prin acorduri încheiate între Camera Notarială şi deţinătorul de registre” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”.
    Art. XIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii privind schimbul de date și interoperabilitatea.
    (2) Prevederile art. IV intră în vigoare în termen de 180 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei legi, în conformitate cu art. 6 alin. (21) al Codului vamal.
    (3) Prevederile art. VI punctul 5 intră în vigoare în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a Legii privind schimbul de date și interoperabilitatea.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 143. Chişinău, 19 iulie 2018.