LPC160/2018
ID intern unic:  376841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 488
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (5), textul „executării activităţii sau tranzacţiei suspecte se examinează în condiţiile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „executării activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, precum şi a deciziilor de sistare a bunurilor suspecte, se examinează în condiţiile Legii nr. 308/2017 ”.
    2. Anexa se completează cu punctul 26 cu următorul cuprins:
    „26. Directorul, directorii adjuncți ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. II. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    2.  La articolul 10 alineatul (3), litera f) se abrogă.
    Art. III. – Legea nr. 165/2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 532), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 subalineatul al cincilea litera a), cuvintele „Centrului Naţional Anticorupţie” se substituie cu textul „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    2. La articolul 3, după textul „Centrul Naţional Anticorupţie,” se introduce textul „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor,”.
    Art. IV. – Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările ulterioare, se modifică după urmează:
    1. La articolul 421 alineatul (2) litera e), textul „Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „Legea nr. 308/2017”.
    2. La articolul 58 alineatul (1) litera e), cuvintele „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” se exclud.
    Art. V. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, după poziția „Centrul Naţional Anticorupţie” se introduce poziția „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. VI. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 401:
    la alineatul (1), textul „Contravenţiile prevăzute la art. 2912–2919 se examinează de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie.” se exclude;
    la alineatul (2), textul „ , precum şi şeful şi şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, iar în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2912–2919 – doar şeful şi şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor” se exclude.
    2. Codul se completează cu articolul 4011 cu următorul cuprins:
    „ Articolul 4011. Serviciul Prevenirea şi Combaterea
                               Spălării Banilor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2912–2919 se examinează de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul şi directorii adjuncţi ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.”
    Art. VII. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, se completează cu poziţia 24 cu următorul cuprins:
    „24. Director al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. VIII. – La articolul 103 alineatul (4) litera g) din Legea nr. 114 /2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 661), cu modificările ulterioare, textul „Centrului Naţional Anticorupţie” se substituie cu textul „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. IX. – La articolul 4 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114–122, art. 225), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:
    „p) monitorizarea și verificarea aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”
    Art. X. – La articolul 12 alineatul (2) literele n) și p) din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „Legea nr. 308/2017”.
    Art. XI. – La articolul 8 alineatul (3) din Legea integrităţii nr. 82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 360), cu modificările ulterioare, textul „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” se exclude.
    Art. XII. – Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 614 ) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4) litera l), textul „al Centrului Naţional Anticorupţie” se exclude.
    2. La articolul 7 alineatul (13):
    în partea introductivă, textul „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” se exclude;
    la litera a), textul „unor măsuri de investigaţii financiare” se substituie cu textul „investigaţiilor financiare”, iar textul „Legii nr. 190/2007” – cu textul „Legii nr. 308/2017” ;
    la literele b) și c), textul „Legii nr. 190/2007” se substituie cu textul „Legii nr. 308/2017”.
    Art. XIII. – Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434–439, art. 727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (4), sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    2. La articolul 97 alineatul (5) litera g), textul „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie” se exclude.
    3. La articolul 140 alineatul (1), litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) banca a comis o încălcare gravă a prevederilor art. 95 din prezenta lege şi/sau a prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, şi/sau ale actelor normative emise în vederea executării acestei legi, inclusiv neîndeplinirea deciziei de sistare a executării activităților sau a tranzacţiilor suspecte, precum și a deciziei de sistare a bunurilor suspecte, emise de către organul învestit cu atribuţii de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;”.
    Art. XIV. – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,   nr. 58–66, art. 133) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „instituție financiară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;”.
    3. La articolul 11 alineatul (2), cifrele „100000” se substituie cu cifrele  „200000”.
    4. La articolul 15 alineatul (1) litera g), cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 160. Chişinău, 26 iulie 2018.