LPC173/2018
ID intern unic:  376845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 492
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În textul Codului funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenția de Stat Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Proprietății Publice”.
    Art. II. – Articolul 3 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 11) se abrogă;
    nota 1 va avea următorul cuprins:
    „1 În lipsa valorii indicate în registrul bunurilor imobile se folosește prețul normativ al terenului, calculat conform Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, iar pentru alte bunuri imobile – costul bunurilor imobile determinat conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.”
    nota 2 se abrogă.
    Art. III. – Legea nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul trei, textul „de comun acord cu Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului Înconjurător și Resursele Naturale” se exclude.
    2. Articolul 18:
    la alineatul doi, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) organul central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul relațiilor funciare și monitoringului funciar;
    b) autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul relațiilor funciare și monitoringului funciar.”
    alineatele trei și cinci se abrogă.
    3. Articolul 19:
    la punctul 1), sintagma „Agenția Națională Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie” se substituie cu textul „autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul relațiilor funciare și monitoringului funciar”;
    punctul 2) se abrogă.
    Art. IV. – Articolul 279 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Ministerul Finanțelor este responsabil de elaborarea politicii statului în domeniul evaluării și reevaluării bunurilor imobiliare.”
    Art. V. – La articolul 24 alineatul (15) litera d) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvîntul „oficiile” se substituie cu cuvîntul „organele”, iar sintagma „Agenției Relații Funciare și Cadastru” – cu sintagma „Agenției Servicii Publice”.
    Art. VI. – În textul Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Proprietății Publice”.
    Art. VII. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), textul „Agenției Relații Funciare și Cadastru,” se exclude.
    2. La articolul 10, litera a) se abrogă.
    3. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Competența organului central de specialitate
                            în domeniul cadastrului
    Organul central de specialitate în domeniul cadastrului:
    a) elaborează, promovează și monitorizează actele normative și documente de politici în domeniul cadastrului;
    b) coordonează activitățile de creare și ținere a cadastrului;
    c) stabilește procedurile privind înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor;
    d) exercită alte atribuții privind ținerea cadastrului, inclusiv angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în domeniul cadastrului.”
    4. La articolul 11:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2) litera k), textul „ , la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării” se exclude;
    la alineatul (4), textul „Agenția și” se exclude.
    5. Articolul 12:
    la alineatul (5), cuvîntul „Agenție” se substituie cu cuvîntul „Guvern”;
    la alineatele (6) și (82), cuvîntul „Agenției” se substituie cu textul „organului central de specialitate în domeniul cadastrului”.
    6. Articolul 13:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „Tarifele la serviciile prestate” se substituie cu textul „Metodologia de calculare a tarifelor și tarifele la serviciile prestate”, iar textul „în baza metodologiei aprobate de Parlament” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Plata pentru servicii se efectuează de către beneficiari concomitent cu depunerea cererii de prestare a serviciului.”
    7. La articolul 14 alineatul (2), articolul 152 alineatele (1) și (2), articolul 18 alineatele (3) și (5), articolul 19 alineatul (7), articolul 20 alineatul (8), articolul 21 alineatul (2), articolul 301 alineatul (2), articolul 34 alineatul (4), articolul 35 alineatul (5) și articolul 561 alineatul (1), cuvîntul „Agenție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    8. Articolul 151:
    la alineatul (1), cuvîntul „Agenție” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Agenție” se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului”.
    9. La articolul 22 alineatul (6), cuvîntul „Agenție” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    10. Articolul 30:
    la alineatul (2), textul „în condica de cereri de un model aprobat de Agenție” se substituie cu textul „în modul stabilit de Agenția Servicii Publice”;
    la alineatul (51), cuvîntul „Agenție” se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului”.
    11. La articolul 41 alineatul (1), cuvîntul „extrasului” se substituie cu cuvîntul „informației”.
    12. La articolul 54 alineatul (1), literele a) și c) se abrogă.
    13. La articolul 58 alineatul (2), textul „Organele cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. VIII. – La punctul 16 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, textul „al Agenției Relații Funciare și Cadastru,” se exclude.
    Art. IX. – Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29–31, art. 160), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu textul „autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii”.
    2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Competența organului central de specialitate
                          în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii
    Organul central de specialitate responsabil de realizarea politicii statului în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii (în continuare – organ central de specialitate):
    a) asigură elaborarea și promovarea unei politici unice în domeniu;
    b) elaborează și examinează, precum și, după caz, aprobă, în condițiile legii, actele normative în domeniu;
    c) realizează colaborarea internațională în domeniu.”
    3. Legea se completează cu articolele 81 și 82 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Competența autorității administrative responsabile
                          de implementarea politicilor în domeniul geodeziei,
                          cartografiei și geoinformaticii
    Autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii (în continuare – autoritate responsabilă de implementarea politicilor):
    a) creează și menține rețeaua geodezică națională, rețeaua de nivelment și rețeaua gravimetrică;
    b) ține evidența generală a punctelor geodezice de pe teritoriul țării, supraveghează întreținerea și integritatea lor;
    c) exercită funcțiile de posesor al materialelor și al datelor topografo-geodezice, cartografice și geoinformatice;
    d) efectuează cartografieri, aerofotografia teritoriului țării și execută lucrări fotogrammetrice;
    e) creează infrastructura de date spațiale la nivel național;
    f) asigură ținerea Fondului Național de Date Geospațiale;
    g) participă și asigură suport metodologic și tehnic la stabilirea, cartografierea și demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova, la schimbarea denumirilor geografice ale obiectelor, precum și a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, asigură, în modul stabilit, reprezentarea grafică amplă și corectă pe hărți a acestora;
    h) verifică, împreună cu Ministerul Apărării și cu Serviciul de Informații și Securitate, conținutul topografic al hărților, corectitudinea reprezentării în ele a frontierei de stat și a hotarelor unităților administrativ-teritoriale, a obiectelor cu regim special și a informației specifice pentru care se stabilesc restricții de acces.
    Articolul 82. Competența Agenției pentru SupraveghereTehnică
    Agenția pentru Supraveghere Tehnică:
    a) efectuează controlul asupra respectării legislației în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii;
    b) efectuează controlul asupra nivelului tehnic, calității, gradului de asigurare metrologică a lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice și fotogrammetrice pe teritoriul țării;
    c) efectuează controlul lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice și al prospecțiunilor tehnice executate de către întreprinderi, instituții și organizații (cu excepția celor ce sînt de competența Ministerului Apărării), inclusiv asupra respectării regimului și a modului de elaborare, utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere și evidență a materialelor speciale și a geoinformației în cadrul executării acestor lucrări;
    d) efectuează controlul asupra evidenței punctelor geodezice de pe teritoriul țării;
    e) efectuează controlul și supraveghează demarcarea corectă a frontierei de stat;
    f) ține evidența și efectuează recepția de stat a lucrărilor geodezice, cartografice și geoinformatice;
    g) ține evidența schimbării denumirilor geografice și controlul asupra corectitudinii folosirii acestora;
    h) înregistrează în regim on-line lucrările topografo-geodezice, cartografice și geoinformatice;
    i) deține atribuții în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, cum ar fi: asigurarea măsurărilor geodezice, verificarea și standardizarea mijloacelor geodezice de măsurat, certificarea produselor geodezice, cartografice și geoinformatice, controlul metrologic și supravegherea în domeniu;
    j) supraveghează respectarea de către subiecții activității geodezice și cartografice a cerințelor actelor normative tehnice în domeniu.”
    4. Articolul 9:
    la alineatele (1), (7) și (9), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritatea responsabilă de implementarea politicilor” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (3), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    5. Articolul 10:
    la alineatul (1), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „organul central de specialitate”;
    alineatul (2) se abrogă.
    6. La articolul 11 alineatul (1), textul „(beneficiar – Agenția Relații Funciare și Cadastru)” se exclude.
    7. La articolul 12 alineatul (2), sintagma „Agenției Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”.
    8. La articolul 13 alineatul (2) și articolul 15 alineatele (1) și (2), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritatea responsabilă de implementarea politicilor” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. X. – Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Ministerul Finanțelor este responsabil de elaborarea politicii statului în domeniul activității de evaluare.”
    2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Soluționarea litigiilor privind evaluarea
    Litigiile privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării sînt examinate de organele cadastrale teritoriale la cererea contribuabilului care nu este de acord cu rezultatul evaluării. Dacă litigiul apărut nu a fost soluţionat, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanța de judecată.”
    Art. XI. – La articolul 3 din Legea nr. 271/2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 576), cu modificările ulterioare, nota va avea următorul cuprins:
    „Notă: În lipsa valorii estimate în registrul bunurilor imobile se folosește prețul normativ al terenului, calculat conform Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, iar pentru alte bunuri imobile – costul bunurilor imobile determinat conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.”
    Art. XII. – În textul Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233–236, art. 999), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Agenție” se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului”.
    Art. XIII. – La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „autoritățile” se introduce textul „și instituțiile”.
    Art. XIV. – La articolul 3 litera a) din Legea nr. 79/2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 187–188, art. 580), textul „Serviciul Stare Civilă – responsabil” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice – responsabilă”.
    Art. XV. – Articolul 13 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat, ministrul decide prin ordin înlocuirea acestuia de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului.”
    articolul se completează cu alineatele (9) și (10) cu următorul cuprins:
    „(9) În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul de stat, ministrul decide prin ordin exercitarea împuternicirilor acestuia de către secretarul general de stat, unul dintre secretarii de stat sau de către un funcționar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului, responsabil de domenii/subdomenii de activitate care intră în competența secretarului de stat înlocuit.
    (10) În scopul eficientizării activității ministerului, precum și pentru soluționarea unor probleme stringente, ministrul poate delega secretarului general de stat sau secretarilor de stat realizarea unor sarcini concrete sau gestionarea temporară a unor domenii/subdomenii de activitate care nu intră în competența acestora.”
    Art. XVI. – În textul Legii nr. 267/2012 privind monitoringul bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1–5, art. 6), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XVII. – La articolul II din Legea nr. 180/2016 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 575), textul „conform ordinului Agenției Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu textul „conform deciziei posesorului sistemului informațional respectiv”.
    Art. XVIII. – Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441–451, art. 887) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „autoritate coordonatoare” va avea următorul cuprins:
    „autoritate coordonatoare – autoritate administrativă responsabilă de implementarea politicii în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, avînd rol de coordonator în realizarea sarcinilor stabilite în conformitate cu prezenta lege;”.
    2. Legea se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Atribuțiile organului central de
                           specialitate în domeniul infrastructurii
                           naționale de date spațiale
    Organul central de specialitate în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale are următoarele atribuții:
    a) elaborează proiecte de acte normative privind infrastructura națională de date spațiale;
    b) elaborează și propune Guvernului spre aprobare Planul de activitate privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale;
    c) monitorizează politica de stat privind infrastructura națională de date spațiale.”
    3. La articolul 15:
    literele a) și b) se abrogă;
    la litera c), textul „și monitorizează” se exclude;
    la litera j), cuvîntul „Guvern” se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale”.
    Art. XIX. – Legea nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277–288, art. 483) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu textul „organul central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul înregistrării obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), textul „de Agenția Relații Funciare și Cadastru” se exclude.
    Art. XX. – Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 519) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    în denumirea și în partea introductivă a articolului, sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „organul central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul adreselor” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la litera a), textul „și implementează” se exclude.
    2. La articolul 18 alineatul (2) și articolul 19 alineatul (1), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „organul central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul adreselor” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXI. – (1) Pînă la punerea în aplicare, în conformitate cu prevederile art. CX alin. (2) din Legea nr. 185/2017, a modificărilor și completărilor operate la Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, la Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, precum și la Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, în partea ce se referă la crearea și funcționarea organismelor de certificare a specialiștilor în domeniile evaluării bunurilor imobile, evaluării obiectelor proprietății intelectuale, geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va efectua atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, iar autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și geoinformaticii va efectua atestarea specialiștilor în domeniul evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce legislația în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va aproba Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele acestora;
    d) va aproba actele normative necesare executării prevederilor prezentei legi.
    (3) Legea nr. 393/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Servicii Publice și structurile teritoriale ale acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 18–20, art. 61), cu modificările ulterioare, se abrogă la expirarea a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Andrian CANDU

    Nr. 173. Chişinău, 26 iulie 2018.