LPC185/2018
ID intern unic:  376859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  26.07.2018
pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 504
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităților administraţiei publice locale se stabileşte prin decizia autorităţii executive a administrației publice locale, în baza unui regulament aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale.”
    articolul se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:
    „(23) Persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului lunar stabilit în anexele nr. 2 și nr. 3, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective sau alocate de la bugetul de stat.”
    2. Legea se completează cu articolul 112 cu următorul cuprins:
    „Art. 112. – Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcție. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului de funcție stabilit în anexa nr. 8, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective.”
    3. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Consiliilor raionale și locale li se acordă dreptul de a majora salariile angajaților unităților sferei sociale din localitățile rurale și orașe din contul veniturilor suplimentare obținute la executarea bugetului local, în proporție de pînă la 20% din salariul de bază.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va identifica, din contul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru acoperirea necesităților suplimentare ale autorităților administrației publice locale, mijloace pentru implementarea prevederilor punctelor 1 și 2 din articolul I;
    b) va aproba distribuirea mijloacelor respective pe autorități ale administrației publice locale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 185. Chişinău, 26 iulie 2018.