LPC124/2018
ID intern unic:  376869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  12.07.2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100/2000
cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a
producției alcoolice

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 511
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noțiunea „aviz prealabil”, cuvintele „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    la noțiunea „capacități de producție”, cuvintele „reglementărilor tehnice” se substituie cu textul „stabilite în actele normative aprobate de Guvern”;
    la noțiunea „documentație normativă”, textul „ , reglementări tehnice” se exclude.
    2. La articolul 4 alineatul (1), literele e), g), h) și j) se completează în final cu textul „ , cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere”.
    3. La articolul 5 alineatul (2), literele e) și g) se completează în final cu textul „ , cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere”.
    4. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra relațiilor și activităților din domeniul fabricării și circulației berii și a băuturilor pe bază de bere.”
    5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organul central de specialitate care elaborează și promovează politica de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.”
    6. La articolul 9:
    în denumire, textul „de supraveghere, de control și de administrare” se substituie cu cuvintele „de supraveghere și control”;
    la alineatul (1), textul „Supravegherea, controlul și administrarea” se substituie cu cuvintele „Supravegherea și controlul”;
    la alineatul (2), litera b) se abrogă.
    7. La articolul 11 alineatul (2) litera c), cuvintele „reglementărilor tehnice în vigoare” se substituie cu cuvintele „actelor normative aprobate de Guvern”.
    8. Articolul 13:
    la alineatul (2), litera c) se completează în final cu textul „ , cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere”;
    la alineatul (3) litera c), după cuvintele „copia de pe actul de proprietate sau” se introduc cuvintele „de folosință și/sau”.
    9. La articolul 16 alineatul (3), litera m) se completează în final cu textul „ , cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere”.
    10. Articolul 17:
    la alineatul (2), cuvintele „reglementărilor tehnice” se substituie cu cuvintele „actelor normative aprobate de Guvern”;
    alineatul (3) se completează cu literele n) și o) cu următorul cuprins:
    „n) simbolul care recomandă abţinerea de la consumul producţiei alcoolice în timpul sarcinii, conform anexei;
    o) simbolul „18+”.”
    11. La articolul 177 alineatul (1), cuvintele „în reglementările tehnice aprobate de către Guvern” se substituie cu cuvintele „prin acte normative aprobate de Guvern”.
    12. La articolul 18 alineatul (5), cuvintele „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
    13. La articolul 22, cuvintele „reglementările tehnice” se substituie cu cuvintele „actele normative aprobate de Guvern”.
    14. La articolul 27 alineatul (4):
    la litera a), cuvintele „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”;
    la litera b), cuvintele „reglementărilor tehnice ale țărilor importatoare ori ale acordurilor internaționale” se substituie cu cuvintele „cerințelor stabilite de țările importatoare ori de acordurile internaţionale;”.
    15. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Depozitele specializate trebuie să fie acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidență computerizată, să corespundă cerințelor de protecție antiincendiară și  celor metrologice.”
    16. La articolul 30 literele l) și m), cuvintele „comerț cu ridicata” se substituie cu cuvintele „comerț cu amănuntul”.
    17. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
„Anexă

Simbolul care recomandă abţinerea de la
 consumul producţiei alcoolice în timpul sarcinii    Art. II. – Agenții economici din domeniul fabricării și circulației berii și a băuturilor pe bază de bere pot plasa pe piață producție alcoolică pe ale cărei etichetă și ambalaj de desfacere lipsește informația prevăzută la art. 17 alin. (3) lit. m) pînă la epuizarea stocurilor respective, dar nu mai tîrziu de 5 luni de la data publicării prezentei legi. 
    Art. III. – Agenții economici pot plasa pe piață producție alcoolică pe ale cărei etichetă și ambalaj de desfacere lipsește informația prevăzută la art. 17 alin. (3) lit. n) și o) pînă la epuizarea stocurilor respective, dar nu mai tîrziu de 5 luni de la data publicării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 124. Chişinău, 12 iulie 2018.