LPC144/2018
ID intern unic:  376875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 144
din  19.07.2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 517
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările și completările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (7) se completează în final cu textul „ , în vederea gestionării durabile a acestora”.
    2. Articolul 13 se completează cu literele h)–j) cu următorul cuprins:
    „h) aprobă limitele obiectelor și complexelor din fondul ariilor protejate;
    i) aprobă planurile de management pentru categoriile de obiecte şi complexe naturale specificate la art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. a);
    j) aprobă Concepţia-cadru şi Regulamentul cu privire la funcționarea Sistemului informațional automatizat al fondului ariilor naturale protejate de stat.”
    3. Articolul 14 se completează cu literele n) şi o) cu următorul cuprins:
    „n) stabileşte, în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, limitele  obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate;
    o) ține registrul Sistemului informațional automatizat al fondului ariilor naturale protejate de stat prin intermediul Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.”
    4. La articolul 94, după cuvîntul „amplasamentul” se introduc cuvintele „și limitele”, iar în final se completează cu textul: „Informațiile cadastrale (numărul cadastral, suprafața, actul de proprietate/administrare/folosință) privind obiectele și
complexele din fondul ariilor protejate se includ în Sistemul informaţional automatizat al fondului ariilor naturale protejate de stat.”
    5. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 144. Chişinău, 19 iulie 2018.