LPC194/2018
ID intern unic:  376896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 194
din  27.07.2018
pentru modificarea articolului 28 din
Codul subsolului nr. 3/2009

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 537
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 28 din Codul subsolului  nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Extragerea, pînă la o adîncime de 5 metri, a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea  şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase se efectuează fără atribuirea subsolului în folosinţă, în baza proiectelor de execuţie coordonate cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului, cu acordul proprietarului terenului. Cuprinsul proiectului de execuţie în baza căruia se efectuează extragerea respectivă se stabileşte de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale prin ordin.
    (5) Controlul și supravegherea de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale în cadrul efectuării lucrărilor conform proiectelor de execuție se realizează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 194. Chişinău, 27 iulie 2018.