LPC195/2018
ID intern unic:  376898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  27.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 539
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 237 alineatul (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, după cuvintele „punerea în circulație a cardurilor” se introduce textul „ , a tichetelor de masă”.
    Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolul 2721 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2721. Încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă
    (1) Comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit de către persoanele fizice altor persoane a tichetelor de masă pe suport de hîrtie și/sau electronic
    se sancționează cu amendă de la 20 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice.
    (2) Acordarea de către angajator pentru salariat a unui număr de tichete de masă pe suport de hîrtie și/sau electronic mai mare decît numărul de zile efectiv lucrate de acesta pe parcursul lunii precedente
    se sancționează cu amendă de la 1 la 1,5 unități convenționale pentru fiecare tichet de masă acordat în plus, aplicată persoanei fizice sau persoanei juridice de drept public sau privat, care angajează salariații în baza contractului individual de muncă.
    (3) Diminuarea de către angajator a salariilor calculate beneficiarilor de tichete de masă prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și/sau convențiile colective
    se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 1000 de unități convenționale aplicată persoanei juridice de drept public sau privat, pentru fiecare caz de diminuare la un salariat.
    (4) Neasigurarea distrugerii de către operator a tichetelor de masă pe suport de hîrtie după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică
    se sancționează cu amendă de la 50 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice – operator.
    (5) Nerespectarea de către operator a modului de întocmire și de prezentare către Serviciul Fiscal de Stat a raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor
    se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice – operator.
    (6) Neasigurarea de către operator a posibilității salariaților de a verifica soldul valorii disponibile a tichetelor de masă pe suport electronic și/sau perceperea taxei sau a comisionului de la salariați pentru aceasta
    se sancționează cu amendă de la 20 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice – operator.
    (7) Comercializarea de către unitățile comerciale/de alimentație publică, contra tichetelor de masă pe suport de hîrtie și/sau electronic a produselor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului, a berii și/sau a altor produse decît cele alimentare stabilite de lege
    se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (8) Neemiterea și/sau neeliberarea bonului fiscal separat pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă în cazul în care salariatul intenționează procurarea acestora concomitent cu procurarea produselor alimentare în baza tichetelor de masă
    se sancționează cu amendă de la 20 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (9) Rambursarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a restului de bani la tichetul de masă pe suport de hîrtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate este mai mică decît valoarea nominală a tichetului de masă, acordarea sau schimbarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a contravalorii tichetelor de masă pe suport de hîrtie contra unei sume de bani și/sau efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani
    se sancționează cu amendă de la 100 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (10) Acordarea numerarului de către unitatea comercială/de alimentație publică la returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă
    se sancționează cu amendă de la 100 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (11) Acceptarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a tichetelor de masă fără a solicita prezentarea unui act de identitate al beneficiarului tichetului de masă
    se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (12) Neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hîrtie ce ar confirma faptul că acesta a fost utilizat și/sau neindicarea pe tichet a datei recepționării acestuia de către unitatea comercială/de alimentație publică
    se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (13) Eliberarea de către unitatea comercială/de alimentație publică, pentru beneficiarii tichetelor de masă, a produselor ali  mentare la un preț ce depășește prețurile de vînzare afișate și/sau diminuarea valorii nominale a tichetului cu eventualele sume datorate de către operator
    se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.
    (14) Refuzul unității comerciale/de alimentație publică care a încheiat contract cu operatorul de a accepta ca mijloc de achitare tichetele de masă
    se sancționează cu amendă de la 20 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică.”
    2. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 266 alin. (6),” se introduce textul „art. 2721 alin. (1), (2), (4)–(6) și (12),”, iar textul „Ministerului Finanțelor și de către Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu textul „Ministerului Finanțelor sau de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 408 alineatul (1), după textul „art. 98 alin. (2),” se introduce textul „art. 2721 alin. (7)–(11), (13) și (14),”.
    4. La articolul 409 alin. (1), după textul „56–61” se introduce textul „ , art. 2721 alin. (3)”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 195. Chişinău, 27 iulie 2018.