HGM705/2018
ID intern unic:  376903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 705
din  11.07.2018
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 847
    MODIFICAT
   
HG48 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.56; în vigoare 01.02.19
    HG986 din 10.10.18, MO396-397/12.10.18 art.1042; în vigoare 12.10.18


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Hotărîrii, cuvintele „Regulamentul privind funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”, la cazul gramatical corespunzător prin HG986 din 10.10.18, MO396-397/12.10.18 art.1042; în vigoare 12.10.18




    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu modificările şi completările ulterioare, și ale Strategiei de dezvoltare ale sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din 14 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, art.1442), precum și în vederea implementării unui sistem electronic eficient și transparent de realizare, evidență și control al achizițiilor publice în Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), conform anexei.
    2. Ministerul Finanțelor, în calitate de posesor al unității centrale de date a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), asigură implementarea, funcționarea și dezvoltarea Sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.
   3. Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanţe”, în calitate de deținător și operator tehnico-tehnologic al unității centrale de date a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), este responsabilă pentru mentenanța unității menţionate, întreținerea și dezvoltarea portalului guvernamental unic de acces online: https://mtender.gov.md/ și asigurarea interoperabilității Sistemului nominalizat cu platforma tehnologică guvernamentală comună „MCloud”, precum și integrarea cu resursele informaționale de stat și cu serviciile electronice guvernamentale relevante și disponibile în Republica Moldova.
    4. Ministerul Finanțelor:
    1) va elabora și va prezenta, în decurs de 2 luni, spre aprobare Guvernului, Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender), Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice și Regulamentul privind Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
    2) va asigura crearea Comisiei de acreditare a platformelor electronice de achiziții, formată din reprezentanți ai Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”, ai Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, ai Ministerului Finanțelor, ai Agenției Achiziții Publice, ai Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lîngă Prim-ministru;
    3) va crea Comitetul de coordonare, responsabil de implementarea etapei experimentale a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
    4) va aproba Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și lista autorităților contractante participante la programul respectiv.
    5. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în scopul realizării prevederilor art.4 din Legea nr.125 din 2 iunie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, va asigura, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, colectarea datelor și prezentarea Ministerului Finanțelor a informației generalizate aferente contractelor încheiate în perioada 16 iulie 2016 – 16 iulie 2018 de entităţile specificate în anexa nr.3 din Oferta Republicii Moldova la Acordurile sus-menționate, pentru bunuri și servicii cu o valoare mai mare sau egală de 14500,0 mii lei și pentru lucrări cu o valoare mai mare sau egală de 120000,0 mii lei.
    6. Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Agenția Proprietății Publice, se vor asigura, prin intermediul reprezentanților săi în consiliile de administrație, că întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni incluse în anexa nr.3 din Oferta Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, ratificate prin Legea nr.125 din 2 iunie 2016, publică în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) anunțurile privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu o valoare mai mare sau egală de 9500,0 mii lei și pentru lucrări cu o valoare mai mare sau egală de 120000,0 mii lei, inclusiv în limba engleză.
    7. Autorităţile contractante incluse în lista menționată la punctul 4 vor desemna persoanele responsabile de utilizarea experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și vor asigura utilizarea acestuia la desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 
    [Pct.8 abrogat prin HG48 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.56; în vigoare 01.02.19]
    9. Autorităţile contractante care nu vor fi incluse în lista menționată la punctul 4 au dreptul, prin propria decizie, să participe la etapa de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), transmițînd în acest sens o solicitare Ministerului Finanțelor.
    10. Pînă la aprobarea Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender), platformele electronice de achiziții vor fi scutite de achitarea taxelor pentru utilizarea serviciilor MPass și MSign în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).
    11. Autoritățile contractante, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor asigura publicarea planurilor de achiziții pentru anul 2018 și a contractelor încheiate în anul 2018 în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).
    12. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate anual în bugetul de stat şi din alte surse prevăzute de legislație.
    [Pct.13 abrogat prin HG48 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.56; în vigoare 01.02.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                     Chiril Gaburici

    Nr. 705. Chişinău, 11 iulie 2018.


    concept tehnic