HGC783/2018
ID intern unic:  376969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 783
din  01.08.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 855     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018
    În temeiul prevederilor art. IV alin. (1) și (4) din Legea nr. 148/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277-288, art. 479), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Femeile care îndeplinesc serviciul militar prin contract și la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se află în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului (în vîrstă de la 3 la 6 ani) vor utiliza concediul respectiv pînă la data expirării acestuia.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                              Eugeniu Sturza
    Ministrul afacerilor interne                              Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 783. Chişinău, 1 august 2018.


                   Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 783/2018
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 50) se modifică   după cum urmează:
    1) la punctul 6, alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Stabilirea pensiilor militarilor în termen, ale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, ale ofiţerilor de protecţie şi ale colaboratorilor organelor securităţii statului, ale colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi ale colaboratorilor sistemului penitenciar, precum şi ale membrilor familiilor acestora se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    2) la punctul 7 litera d), cuvintele „timpul studiilor în instituţiile de învăţămînt superior civile” se substituie cu textul „perioada studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, la secţia cu frecvenţă”;
    3) punctul 8:
    litera a) se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „durata aflării în misiuni sau operații internaționale”;
    la litera c), cuvintele „în funcții de ofiţeri şi plutonieri, inclusiv cele deţinute de femei” se substituie cu cuvintele „în toate funcțiile deținute”.
    2. Regulamentul privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15, art. 113), se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 13 subpunctul 4):
    litera b) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) verifică activitatea de selectare a candidaţilor pentru admitere la studii în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei, supraveghează pregătirea în cadrul şcolilor profesionale a specialiştilor necesari pentru completarea forţelor armate”;
    2) la punctul 14 alineatul întîi, cuvintele „forţe militare” se substituie cu cuvintele „forțe destinate apărării naţionale”;
    3) la punctul 15 subpunctul 4):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) selectează candidaţi pentru admitere la studii în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei, organizează pregătirea în şcolile profesionale a specialiştilor necesari pentru completarea forţelor armate”;
    la litera f1, cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Poliției”;
    4) la punctul 17 litera g), cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Poliției”;
    5) la punctul 19, textul „Ministerele şi departamentele (inclusiv structurile aflate sub autoritatea lor)” se substituie cu textul „Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă)”;
    6) la punctul 20, textul „Ministerele şi departamentele răspund de executarea conformă a măsurilor administrativ-militare atît în cadrul lor, cît şi a instituţiilor şi agenţilor economici din ramura administrată.” se substituie cu textul „Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale răspund de executarea conformă a măsurilor administrativ-militare atît în cadrul lor, cît şi în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă.”;
    7) la punctul 21 litera d), cuvintele „structurilor ministerelor şi departamentelor din teritoriu” se substituie cu cuvintele „serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului sau autorităţii administrative centrale”;
    8) la punctul 25 litera j), cuvintele „colaboratorii organelor afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „angajații Poliției”;
    9) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Ministerul Afacerilor Interne are următoarele obligaţii în domeniul administrativ-militar:
    a) să acorde suport autorităților administraţiei publice locale şi organelor administrativ-militare privind luarea în evidenţă militară a cetăţenilor, încorporarea acestora în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în serviciul civil, precum și privind prezentarea rezerviştilor la diferite concentrări militare, antrenamente și exerciţii de mobilizare, contribuind la asigurarea respectării de către cetăţenii Republicii Moldova a regulilor de evidenţă militară;
    b) la solicitarea organelor administrativ-militare şi primăriilor (preturilor) sau în baza măsurilor ordonate de către organele de urmărire penală, să întreprindă măsuri de rigoare privind căutarea, identificarea locului de aflare, urmărirea, reținerea, conducerea la locul indicat de către organele administrativ-militare a cetăţenilor Republicii Moldova cu obligaţii militare (recruți și rezerviști) care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare, mobilizare şi/sau care încalcă regulile de evidenţă militară, precum şi a militarilor dezertori sau care au părăsit fără învoire unitatea militară ori locul de îndeplinire a obligațiilor serviciului militar;
    c) să comunice, la solicitarea organelor administrativ-militare, datele cu privire la cetățenii Republicii Moldova (recruți și rezerviști) care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova.”;
    10) la punctul 35, cuvintele „organelor afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „Ministerului Afacerilor Interne”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 587/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 87-90, art. 616) se modifică  după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „instituţie de învăţămînt superior de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţie de învăţămînt superior publică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va efectua controlul asupra procesului de creare a catedrelor militare în instituţiile de învăţămînt superior publice.”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului:
    cuvintele „instituţie de învăţămînt superior de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţie de învăţămînt superior publică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţiile medico-militare” se substituie cu cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate”;
    cuvintele „ministrul sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 5, cuvintele „de zi” se exclud;
    punctul 14:
    la litera l), cuvintele „de către profesori” se substituie cu cuvintele „de către cadrele didactice ale catedrei”;
    la litera o), cuvintele „ale profesorilor catedrei” se substituie cu cuvintele „ale cadrelor didactice din cadrul catedrei”;
    la litera q), cuvintele „a profesorilor” se substituie cu cuvintele „a cadrelor didactice din cadrul acesteia”;
    la punctul 29:
    prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „După absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară, în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare, precum şi în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer, subofiţer, sergent sau soldat în rezervă, cu respectarea următoarelor cerinţe:”;
    la litera b), cuvintele „plutonier-major în rezervă” se substituie cu cuvintele „plutonier în rezervă”;
    la punctul 30, cuvintele „conducătorul organului administrativ-militar teritorial” se substituie cu cuvintele „conducătorul organului administrativ-militar central”, iar cuvintele „conducătorul organului administrativ-militar central” se substituie cu cuvintele „şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale”;
    la punctul 36 litera g), cuvîntul „conferirea” se substituie cu cuvîntul „acordarea”;
    la punctul 38 litera g), cuvîntul „Profesorii” se substituie cu cuvintele „Cadrele didactice”.
    4. Regulamentul cu privire la evidenţa militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 631/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 672), se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 4, cuvintele „organele şi structurile Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvintele „alte ministere şi departamente” se substituie cu textul „alte ministere şi autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă)”;
    2) la punctul 8, cuvintele „Ministerele şi departamentele” se substituie cu textul „Ministerele şi autorităţile administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă)”;
    3) la punctul 22, cifra „7” se substituie cu cifra „5”;
    4) la punctul 23 litera d), textul „(ministere şi departamente)” se substituie cu textul „(ministere şi autorităţi administrative centrale)”;
    5) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Ministerele şi autorităţile administrative centrale răspund de exercitarea conformă a activităţilor privind evidenţa militară atît în aparatele centrale, cît şi în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă.”
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 751/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mobilizarea la locul de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art. 825) se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvîntul „departamentele” se substituie cu cuvintele „autoritățile administrative centrale”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvîntul „departament”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea administrativă centrală”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    punctul 15 se abrogă.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 897/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 167-169, art. 953) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Sănătăţii şi Departamentul de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului:
    cuvintele „instituţia curativ-profilactică militară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţia medico-sanitară publică a FA”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţia de învăţămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţia de învăţămînt în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    textul „schilodirea (rănirea, trauma, contuzia)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 1, cuvintele „drepturile şi atribuţiile lor” se substituie cu cuvintele „atribuțiile și împuternicirile acestora”;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Atribuţiile generale ale organelor de expertiză medico-militară sînt:
    1) stabilirea aptitudinii pentru:
    a) serviciul militar în conformitate cu starea sănătăţii şi dezvoltarea fizică;
    b) capacitatea de zbor a personalului navigant;
    c) serviciul în anumite specialităţi militare;
    d) înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei;
    e) lucrul cu factori nocivi*;
    2) analiza şi estimarea rezultatelor expertizei medico-militare;
    3) controlul activităţii curative şi de diagnosticare în legătură cu expertiza medico-militară în unităţile militare și instituţiile medico-sanitare publice ale FA;
    4) stabilirea legăturii cauzale a traumelor (schilodirilor, rănirilor, contuziilor), intoxicărilor şi maladiilor, inclusiv a celor ce au condus la deces, cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar.”;
    la punctul 8 litera d), cuvintele „unităţilor şi instituţiilor curativ-profilactice” se substituie cu cuvintele „unităților militare și instituțiilor medico-sanitare publice ale FA”;
    la punctul 9, cuvintele „are dreptul” se substituie cu cuvintele „este împuternicită”;
    la punctul 10, cuvintele „Regulamentului privind expertiza medicală a vitalităţii în Republica Moldova” se substituie cu cuvintele „Instrucțiunii privind determinarea gradului de dizabilitate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018”;
    la punctul 17, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la punctul 18, cuvintele „are dreptul” se substituie cu cuvintele „este împuternicită”;
    la punctul 27:
    subpunctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Referitor la persoanele care optează pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei:
    a) apt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea);
    b) urmează a fi supus examenului medical în staţionar (ambulatoriu) cu expertiza medico-militară ulterioară;
    c) inapt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea).”;
    subpunctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Referitor la studenţii (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei, anul întîi de studii:
    a) apt pentru studii (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea);
    b) inapt pentru studii (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea). Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).”;
    denumirea capitolului V va avea următorul cuprins:
„V. STABILIREA LEGĂTURII CAUZALE A TRAUMELOR (SCHILODIRILOR,
RĂNIRILOR, CONTUZIILOR), INTOXICĂRILOR ŞI MALADIILOR CETĂŢENILOR
CU ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI MILITAR, ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR
SERVICIULUI MILITAR, AFLAREA PE FRONT SAU PARTICIPAREA LA ALTE

ACŢIUNI DE LUPTĂ”;
    punctul 31 va avea următorul cuprins:
    „31. Termenii „traumă”, „schilodire”, „rănire”, „contuzie”, „maladie”, utilizați în documentele de expertiză medico-militară, se definesc după cum urmează:
    traumă – schimbarea integrităţii anatomice a ţesuturilor sau organelor, cu dereglarea funcţiei lor, condiţionată de acţiunea diferitor factori externi (mecanic, termic, chimic, ionizant etc.);
    schilodire – devitalizarea de către un agent exterior a ţesuturilor, organelor şi sistemelor, însoţită de pierderea temporară, parţială sau totală a capacităţii de îndeplinire a serviciului militar;
    rănire – devitalizarea ţesuturilor sau organelor, cu schimbarea integrităţii lor şi formarea unei plăgi ca urmare a acţiunii unui agent mecanic extern (plaga operatorie nu este cuprinsă în această noţiune);
    contuzie – lezarea organismului (starea patologică) însoţită de pierderea cunoştinţei, tulburări cardiace sau respiratorii, determinată de acţiunea mecanică a unui corp bont pe toată suprafaţa corpului sau pe o mare parte a lui, de variaţiile bruşte ale presiunii mediului extern ori de vibraţii;
    maladie – modificarea organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului sub acţiunea factorilor nocivi, care depăşesc rezervele compensatorii, procesul patologic care afectează organismul şi cauzează pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de îndeplinire a serviciului militar.”;
    punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. În cazul traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, CMM adoptă decizii cu următorul conţinut:
    1) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea s-a produs în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar – dacă militarul supus expertizei medicale a suportat-o în situaţiile prevăzute la alineatul (1) al articolului 17 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
    2) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea a fost cauzată de un accident care nu este legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar – în cazul militarilor care au suportat trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea în condiţiile prevăzute de alineatul (7) al articolului 20 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.
    În cazurile menţionate decizia despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării se adoptă luînd în considerare toate circumstanţele expuse în materialele cercetării de serviciu sau cauzei penale;
    3) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea nu s-a produs în timpul îndeplinirii serviciului militar – dacă aceasta a survenit pînă la încorporarea cetățeanului în serviciul militar şi dacă serviciul militar nu i-a agravat starea de sănătate.
    Decizia CMM privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar se adoptă în baza certificatului eliberat de comandamentul unităţii (instituţiei) militare despre circumstanţele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care se întocmeşte după finalizarea cercetării de serviciu desfășurate pe cazul respectiv şi care se păstrează în fişa medicală.
    În lipsa certificatului despre circumstanţele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, la adoptarea deciziei în privinţa legăturii cauzale a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar CMM se poate baza pe următoarele documente justificative, întocmite în cel mult o lună după data survenirii traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării militarului:
    extrasul din registrul de evidenţă a bolnavilor în ambulatoriul la care bolnavul a solicitat pentru prima oară asistenţă medicală;
    fişa de evidenţă a traumei;
    materialele cercetării de serviciu, procesului contravențional sau procesului penal;
    materialele atestării;
    adeverinţa eliberată de instituţia medico-sanitară publică;
    fişa medicală din staţionar sau extrasul din aceasta;
    certificatul-decizie;
    înscrierea medicului unităţii militare sau a medicului instituţiei medico- sanitare publice a FA în cartela medicală a militarului;
    adeverinţa de arhivă privind cauzele şi circumstanţele în care s-a produs trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea.”;
    la punctul 33, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii serviciului militar – dacă aceasta a apărut la militarul supus expertizei în perioada îndeplinirii serviciului militar sau dacă maladia, apărută pînă la serviciul militar, în perioada serviciului a atins un astfel de grad încît limitează aptitudinea sau cauzează inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar și serviciul într-o anumită specialitate militară.
    Această formulă se aplică şi în cazurile în care la militarul supus expertizei medico-militare cu consecinţe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care au avut loc pînă la încorporarea în serviciul militar, în perioada îndeplinirii acestuia s-au produs modificări patologice, care condiţionează limitarea aptitudinii sau inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar şi serviciul într-o anumită specialitate militară.
    În aceeaşi formulare se adoptă deciziile la expertiza medicală a militarilor cu consecinţe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării suferite de aceştia în timpul serviciului militar, în cazul în care la momentul expertizei lipsesc documentele privind circumstanţele în care a survenit acest eveniment.”;
    la punctul 34, textul „rănirii (contuziei, traumei, schilodirii)” se substituie cu textul „traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării”;
    la punctul 36, cuvintele „anchetă penală” se substituie cu cuvintele „urmărire penală”, iar cuvintele „clasarea dosarului” se substituie cu cuvintele „clasarea procesului penal”;
    la punctul 38, cuvintele „persoanei supuse” se substituie cu cuvintele „militarului supus”;
    la punctul 39 litera b) și la punctul 40, cuvintele „filele de decorare” se substituie cu cuvintele „fișele de decorare”;
    la punctul 41 litera a), cuvintele „schilodirii” se substituie cu textul „traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării”;
    în anexa nr. 1 la Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „instituțiile curativ-profilactice militare” se substituie cu cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice ale FA”, iar cuvintele „instituție de învățămînt militar”, la orice formă gramaticală, și cuvintele „instituției militare de învățămînt” se substituie cu cuvintele „instituție de învățămînt în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    poziția nr. 5 va avea următorul cuprins:

„5.

Studenţii instituţiilor de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, antrenaţi în pregătirea militară conform programei destinate ofiţerilor în rezervă

CMM pe lîngă organele administrativ-militare şi CMM din instituţiile medico-sanitare publice ale FA

I”;

    în note:
    la punctul 2, textul „studenţii (fără grad de ofiţer) instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „studenţii (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei”, iar textul „studenţilor (fără grad de ofiţer)” se substituie cu textul „studenţilor (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri)”;
    la punctul 3, după cuvîntul „cadre” se introduce cuvîntul „militare”;
    la punctul 4, textul „studenţilor (fără grad de ofiţer) din instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „studenţilor (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) din instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei”;
    la punctul 6, cuvintele „și mediu specializat” se substituie cu cuvintele „și instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
    în capul coloanei a 4-a din anexa nr. 2 la Regulament, cuvintele „instituțiile de învățămînt militar” se substituie cu cuvintele „instituțiile de învățămînt în domeniul milităriei”;
    în notele de la anexa nr. 4 la Regulament, cuvintele „instituțiile de învățămînt militar” se substituie cu cuvintele „instituțiile de învățămînt în domeniul milităriei”, iar cuvîntul „IÎM” se substituie cu cuvintele „instituției de învățămînt în domeniul milităriei”.
    7. Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „instituție de învățămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituție de învățămînt în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 8 litera g), cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne”;
    3) la punctul 18, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) selectează candidaţii pentru instruire în cadrul Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”;
    4) la punctul 26, cuvintele „Ministerul Educaţiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”;
    5) punctul 29:
    la alineatul al doilea, cuvintele „în şcolile tehnice ale” se substituie cu cuvintele „în cadrul”;
    alineatul al patrulea va avea următorul cuprins:
    „Marele Stat Major al Armatei Naţionale repartizează comanda de pregătire a specialiştilor pentru organele administrativ-militare teritoriale, care asigură:
    a) selectarea recruţilor pentru instruire în cadrul cursurilor desfăşurate de către Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională;
    b) controlul frecventării de către recruţi a cursurilor de instruire;
    c) încorporarea în Forţele Armate a absolvenţilor cursurilor de instruire din cadrul Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională.”;
    6) la punctul 38, cuvintele „defecte fizice” se substituie cu cuvintele „deficienţe fizice”;
    7) la punctul 39, cuvintele „Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”;
    8) la punctul 44, cuvintele „organelor afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunilor teritoriale ale Poliției”;
    9) la punctul 63 litera c), cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne”;
    10) la punctul 67, cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Poliției”;
    11) la punctul 74, cuvintele „organelor afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunilor teritoriale ale Poliției”;
    12) la punctul 75, alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Amînarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea continuării studiilor se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnazii şi ciclul II – licee, în instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar – şcoli profesionale, în instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii ori în instituţii de învăţămînt superior – universităţi, academii de studii, institute, şcoli superioare, şcoli de înalte studii etc., cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programele de studii.”
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 7, alineatul al patrulea va avea următorul cuprins:
    „Ofiţerilor numiţi în funcţii ale corpului profesoral-didactic în instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securității și ordinii publice, la catedrele militare ale instituţiilor de învăţămînt superior publice, serviciul prestat în posturi de comandă, funcţii tehnico-inginereşti şi alte posturi militare li se include în stagiul pedagogic pentru stabilirea salariului de funcţie.”;
    la punctul 9 alineatul al treilea, cuvintele „şi departamentelor subordonate” se substituie cu textul „ , autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine”;
    2) în anexa nr. 1:
    la punctul 1, cuvîntul „departamentelor” se substituie cu cuvintele „autorităților administrative din subordinea”;
    se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:
    „7. Mărimea soldei lunare cuvenite militarilor prin contract pentru cîteva zile, dar nu pentru luna deplină se determină prin efectuarea calculelor necesare ținînd cont de numărul zilelor calendaristice ale lunii respective.
    În perioada aflării militarilor prin contract în concediu, acestora li se menține solda lunară în mărime deplină.”;
    în denumirea tabelului nr. 1, cuvintele „departamentelor subordonate” se substituie cu cuvintele „autorităților administrative din subordinea”;
    3) în anexa nr. 14:
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Militarilor eliberaţi din serviciul militar prin contract li se acordă o indemnizaţie unică în mărimea şi modul prevăzute de art. 19 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, iar ofiţerilor de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – în mărimea şi modul stabilite de
art. 47 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.
    În cazul eliberării în mod repetat din serviciul militar prin contract, indemnizaţia unică se acordă în mărimea care exclude valoarea soldelor lunare primite anterior.”;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Efectivului de trupă şi corpului de comandă care își fac studiile cu frecvenţă redusă sau care urmează diferite forme de perfecționare profesională în cadrul instituțiilor de învățămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice li se plăteşte salariul mediu.
    Militarii prin contract care, în interesul structurii militare, își fac studiile cu frecvență sau cu frecvenţă redusă în cadrul instituţiilor de învățămînt superior în domeniul milităriei (ciclul II – studii superioare de master și ciclul III – studii superioare de doctorat) beneficiază de soldă lunară în mărime deplină.”;
    la punctul 12, textul „instituţiilor militare (speciale) de învăţămînt” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt în domeniile milităriei, securității și ordinii publice”.
    9. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026),  se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului:
    cuvintele „instituție de învățămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituție de învățămînt în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „universitar” se exclude;
    2) la punctul 2, cuvîntul „acordurile” se substituie cu cuvîntul „tratatele”;
    3) punctul 6:
    la alineatul întîi, textul „(cu excepţia militarilor care deţin grade militare supreme)” se exclude;
    la alineatul al treilea, cuvintele „a ofiţerilor Comandamentului Suprem al Forţelor Armate şi viceminiştrilor apărării” se substituie cu cuvintele „a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale și a comandantului Trupelor de Carabinieri”;
    4) punctul 9:
    alineatul al doilea:
    la litera a), cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”, cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, iar cuvintele „Serviciul de Stat de Curieri Speciali” se substituie cu cuvintele „Biroul de Curieri Speciali”;
    la litera b), cuvintele „instituţii de învăţămînt superior civil la secţia de zi” se substituie cu textul „instituţii de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, la secţia cu frecvenţă”;
    la litera c), textul „ , altor state, dacă militarii au fost transferaţi, în modul stabilit, în Forţele Armate ale Republicii Moldova” se substituie cu textul „și altor state, în modul stabilit de conducătorul structurii militare”;
    litera d) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) studiile în instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei, cu excepţia perioadelor de studii în instituțiile care cuprind învăţămîntul secundar”;
    la alineatul al patrulea, cuvintele „în funcții de ofiţeri şi plutonieri, inclusiv cele deţinute de femei” se substituie cu cuvintele „în toate funcțiile deținute”;
    la alineatul al șaptelea, cuvintele „care au fost traumatizaţi grav” se substituie cu cuvintele „care au suferit o traumă gravă”, iar cuvintele „a fost traumatizat” se substituie cu cuvintele „au suferit trauma”;
    5) la punctul 11 alineatul al doilea, cuvintele „de timp a” se exclud;
    6) punctul 15:
    la litera c), cuvintele „legalizată a” se exclud;
    la litera d), cuvintele „legalizate ale” se exclud;
    se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) adeverința medicală valabilă, de forma stabilită.”;
    7) punctul 17:
    litera e) se abrogă;
    se completează cu literele h)-j) cu următorul cuprins:
    „h) cărora le-a fost refuzată acordarea dreptului de acces la secret de stat;
    i) care nu posedă limba de stat;
    j) care își fac studiile cu frecvență în una din instituțiile de învățămînt.”;
    8) la punctul 19, cuvintele „în unitatea respectivă” se substituie cu cuvintele „în unul din centrele de instruire ale Forțelor Armate”;
    9) la punctul 26:
    după cuvintele „din momentul intrării în vigoare a contractului” se introduce textul „(emiterea ordinului de zi pe unitate referitor la includerea militarului în tabelul nominal al unităţii militare în care este încadrat, cu mențiunea despre intrarea în vigoare a contractului)”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul încadrării în serviciul militar prin contract a unui candidat din rîndul militarilor în termen, despre aceasta urmează a fi informat, în scris, centrul militar teritorial în evidența căruia se află militarul respectiv.”;
    10) punctul 27:
    alineatul întîi:
    la litera d), textul „ , cu excepţia viceminiştrilor apărării” se exclude;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) Preşedintele Republicii Moldova – pentru conducătorii structurilor militare, în modul stabilit de legislaţie, la propunerea Guvernului, în cazul în care aceştia sînt militari.”;
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Extrasul din ordinul comandantului (şefului), care are dreptul la încadrarea în serviciul militar prin contract a categoriei respective de militari, este expediat imediat organului administrativ-militar central și centrului militar de evidență, care va efectua încadrarea nemijlocită în serviciul militar prin contract. La recepţionarea acestui extras, comandantul centrului militar de evidenţă a candidatului încadrat în serviciul militar prin contract, prin ordinul de zi pe centrul militar, va perfecta încadrarea, cu eliberarea dispoziţiei, şi va asigura prezentarea în aceeaşi zi a militarului în cauză la unitatea militară corespunzătoare.”;
    11) la punctul 29, cifra „40” se substituie cu cifra „45”;
    12) punctul 31 va avea următorul cuprins:
    „31. Pentru o bună organizare a evidenţei efectivului şi monitorizarea îndeplinirii serviciului militar prin contract, centrul militar de evidenţă întocmește dosar personal pentru fiecare militar încadrat în serviciul militar prin contract şi îl expediază în unitatea militară în care a fost încadrat acesta, la data emiterii ordinului de zi a centrului militar referitor la încadrarea în serviciul militar prin contract.
    Pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen sau în termen redus şi pentru cei care sînt încadraţi în serviciul militar prin contract, dosarele personale sînt perfectate de către unităţile militare din care fac parte.
    Dosarul personal este gestionat de subdiviziunea resurse umane a unităţii militare, în modul stabilit de către conducătorul structurii militare corespunzătoare.
    Datele din dosarul personal al militarului sînt confidenţiale. Modalitatea de acces la această informaţie este stabilită de către conducătorul structurii militare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.”;
    13) punctul 34:
    la alineatul întîi litera a), cuvîntul „inițialele” se substituie cu cuvîntul „prenumele”;
    la alineatul al doilea, cuvintele „ordinului persoanei cu funcţie de răspundere respective” se substituie cu cuvintele „ordinului de zi pe unitate referitor la includerea militarului în tabelul nominal al unităţii militare”;
    14) punctul 36:
    la alineatul al doilea, cuvintele „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu cuvintele „instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei”;
    la alineatul al patrulea, cuvintele „a şcolii medii de cultură generală” se substituie cu cuvintele „a unei instituţii de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu”;
    15) punctul 37:
    la alineatul întîi, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) înmatricularea la studii în instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei sau trimiterea la diferite forme de perfecţionare profesională”;
    alineatul al treilea va avea următorul cuprins:
    „În cazul înmatriculării la studii în instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei sau trimiterii la diferite forme de perfecţionare profesională a căror durată este mai mare de 270 de zile, desfășurate în ţară sau în străinătate, cu excepţia celor urmate pe cont propriu, militarul va încheia un contract nou de îndeplinire a serviciului militar pe durata care va cuprinde perioada desfăşurării studiilor şi 5 ani în calcul calendaristic după absolvirea acestora, cu începere de la data înmatriculării (emiterii ordinului privind trimiterea la instruire).”;
    16) la punctul 39:
    textul „(militarul)” se substituie cu textul „(militarul în termen, militarul în termen redus)”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Drept temei pentru refuzul încheierii unui contract succesiv cu militarul prin contract, la recomandarea comisiei de atestare, servesc următoarele circumstanțe:
    a) pe parcursul ultimului an de serviciu militarul a avut rezultate necorespunzătoare în activitatea de serviciu;
    b) pe parcursul ultimului an de serviciu, în cadrul evaluării anuale sau speciale, militarul a obținut calificativul „necorespunzător”;
    c) pe parcursul ultimilor 2 ani de serviciu, în cadrul evaluărilor anuale, militarul a obținut calificativul „mediocru” și nu prezintă tendințe de dezvoltare profesională;
    d) pe parcursul ultimilor 2 ani de serviciu, militarul a comis repetat încălcări grave de disciplină pentru care a fost sancționat disciplinar cu „arest”, „prevenire despre necorespunderea parţială funcţiei”, „retrogradare în funcţie cu o treaptă” sau „retrogradare cu un grad”;
    e) lipsa în Forţele Armate a funcțiilor vacante, în cazul aflării acestuia la dispoziția comandantului (șefului)”;
    17) la punctul 41, litera b) se completează în final cu textul „ , cu transferarea acestora din serviciul militar în termen în serviciul militar prin contract, fără întreruperea perioadei de îndeplinire a serviciului militar”;
    18) punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. Militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen, la înmatricularea în instituţia de învăţămînt în domeniul milităriei, încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar concomitent cu înmatricularea în instituţia de învăţămînt respectivă.”;
    19) la punctul 44 alineatul al doilea, cuvintele „efectivul de subofițeri” se substituie cu cuvintele „efectivului de subofițeri”;
    20) la punctul 45:
    litera b) se completează în final cu cuvintele „și militarii organului central”;
    litera c) se abrogă;
    21) la punctul 46 litera e), textul „ , pentru viceministru al apărării” se exclude;
    22) punctul 49:
    la litera h), textul „(părinţii, soţii, copiii, fraţii, surorile, părinţii şi copiii soţilor)” se substituie cu textul „sau afinitate (cu gradul I de rudenie/afinitate în linie dreaptă sau în linie colaterală)”;
    la litera l), cuvintele „la trupe” se substituie cu cuvintele „în unități militare”;
    23) la punctul 51 alineatul al doilea, cuvintele „în urma atestării” se substituie cu cuvintele „în urma evaluării anuale sau atestării”;
    24) punctul 53 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul aplicării sancțiunii disciplinare „retrogradare în funcție cu o treaptă”, militarul este numit, fără acordul acestuia, într-o funcție inferioară cu o treaptă, în cadrul aceleiași unități militare sau, dacă unitatea respectivă nu dispune de funcții vacante, într-o altă unitate militară, inclusiv în altă garnizoană (localitate), conform profilului de pregătire a acestuia într-o specialitate de evidenţă militară.”;
    25) la punctul 56 alineatul al treilea, cuvintele „serviciul personal al” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea resurse umane a”;
    26) punctul 62:
    la alineatul întîi, cifrele „40” se substituie cu cifrele „60”;
    la alineatul al doilea:
    după cuvintele „pentru îndeplinirea unor” se introduce textul „misiuni sau operații internaționale,”;
    textul „tipuri de instruire, forme de perfecţionare” se substituie cu cuvintele „tipuri de studii ori forme de perfecționare profesională”;
    27) la punctul 63, după alineatul întîi se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „La revenirea din misiune sau operaţie internaţională, militarul este numit în funcţia deținută pînă la detaşare, dacă aceasta este vacantă, ori într-o altă funcţie cel puțin egală cu cea deținută anterior.”;
    28) la punctul 64 alineatul al patrulea, după textul „misiuni diplomatice,” se introduce textul „misiuni sau operații internaționale,”;
    29) punctul 67:
    la litera a), textul „(la cursuri)” se substituie cu textul „(la diferite forme de perfecţionare profesională)”;
    la litera b), după textul „misiuni diplomatice,” se introduce textul „misiuni sau operații internaționale,”;
    litera g):
    propoziția întîi se completează în final cu textul „ , dacă durata absenței depășește 4 ore consecutive în timpul zilei de serviciu”;
    la propoziția a doua, cuvintele „în organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „pe adresa autorităților competente”;
    la litera j) propoziția a treia, cuvintele „pentru femeia care îndeplineşte serviciul militar prin contract este eliberată” se substituie cu cuvintele „militarul prin contract este eliberat”;
    30) la punctul 69, după textul „activități de serviciu,” se introduce textul „inclusiv detașat într-o altă unitate militară, în modul stabilit,”;
    31) la punctul 70, cuvintele „ofiţerii comandamentului Suprem al Forţelor Armate şi viceminiştrii apărării” se substituie cu cuvintele „șeful Statului Major al Armatei Naționale și comandantul Trupelor de Carabinieri”;
    32) la capitolul IV, secțiunea a 13-a se completează cu punctul 711 cu următorul cuprins:
    „711. Gradele militare servesc pentru stabilirea strictă a ierarhiei de serviciu, într-un sistem clar determinat, pentru definirea raporturilor de conducere şi subordonare, bazate pe principiul conducerii unice.”;
    33) punctul 78 va avea următorul cuprins:
    „78. Modul de prezentare pentru acordarea gradelor militare este determinat de conducătorul structurii militare.”;
    34) la punctul 79, propoziția a doua se exclude;
    35) la punctul 80, alineatul al doilea se completează în final cu cuvintele „la determinarea termenului pentru acordarea gradului militar următor”;
    36) la punctul 81, cifrele „40” se substituie cu cifrele „45”;
    37) la punctul 82, litera f) se abrogă;
    38) la punctul 83 litera d), cuvintele „studii medii” se substituie cu cuvintele „studii profesional-tehnice”;
    39) punctul 84:
    la litera b), textul „studii medii de cultură generală, liceale, medii de specialitate sau superioare” se substituie cu textul „studii gimnaziale, liceale, profesional-tehnice sau superioare”;
    la litera c), textul „rezultate excelente pe parcursul a 3 luni de serviciu” se substituie cu textul „rezultate cel puțin bune pe parcursul ultimelor 3 luni de serviciu”;
    la litera d), textul „studii medii de cultură generală, liceale, medii de specialitate sau superioare” se substituie cu textul „studii gimnaziale, liceale, profesional-tehnice sau superioare”, iar cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial” se substituie cu cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar central”;
    la litera e), cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial” se substituie cu cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar central”;
    40) punctul 85:
    la litera b), textul „comandantul (şeful) instituţiei de învăţămînt militar” se substituie cu textul „comandantul (rectorul) instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei”;
    la litera c), cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial” se substituie cu cuvintele „de către conducătorul organului administrativ-militar central”;
    41) punctul 86 va avea următorul cuprins:
    „86. La încadrarea în serviciul militar a cetăţeanului care a îndeplinit sau îndeplineşte serviciul în autoritățile publice în care este prevăzut serviciul special şi care deține grad special, acestuia i se poate acorda gradul militar echivalent cu cel special în urma reatestării, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.
    În acest caz termenul de aflare în gradul special premergător va fi luat în considerare la acordarea gradului militar următor.”;
    42) la punctul 87, cuvintele „în primul grad militar” se substituie cu cuvintele „în gradul militar premergător”;
    43) la punctul 88:
    alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Termenele de aflare în gradele militare acordate militarilor sînt stabilite după cum urmează:
    a) pentru efectivul de sergenţi:
    sergent-inferior – 2 ani;
    sergent – 3 ani;
    sergent-major – 4 ani;
    b) pentru efectivul de subofiţeri:
    plutonier – 5 ani;
    plutonier-major – 6 ani;
    c) pentru corpul de ofiţeri:
    locotenent – 3 ani;
    locotenent-major – 4 ani;
    căpitan – 4 ani;
    maior – 5 ani;
    locotenent-colonel – 6 ani.”;
    alineatul al șaselea va avea următorul cuprins:
    „Pentru militarii care au absolvit instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei cu termenul de instruire de 4 ani şi mai mult, termenul de aflare în gradul militar „locotenent” va fi de 2 ani.”;
    44) punctul 89 va avea următorul cuprins:
    „89. Nu pot fi prezentaţi pentru acordarea gradului militar următor militarii:
    a) aflaţi sub urmărire penală – pînă la pronunţarea hotărîrii definitive asupra cauzei penale;
    b) condamnați la pedeapsă penală cu amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, şi cei liberaţi de pedeapsa penală – pînă la stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea de către instanţa de judecată;
    c) sancţionaţi disciplinar – pînă la ridicarea sau expirarea pedepsei;
    d) în privința cărora se desfășoară cercetarea de serviciu – pînă la aprobarea deciziei asupra cazului respectiv;
    e) evaluați la ultima evaluare anuală cu calificativul „mediocru” sau „necorespunzător” – pînă la obținerea în cadrul următoarei evaluări a calificativului cel puțin „corespunzător”;
    f) care nu dispun de pregătirea profesională necesară, conform cerințelor stabilite în Ghidul carierei militare sau în fișa funcției deținute – pînă la obţinerea pregătirii respective.
    În cazurile prevăzute de prezentul punct, dacă militarul nu şi-a schimbat atitudinea faţă de îndeplinirea serviciului militar pe parcursul unui an şi nu corespunde cerinţelor de prezentare pentru gradul militar următor, materialele respective vor fi înaintate comisiei de atestare a unităţii militare pentru luarea deciziei privind raţionalitatea folosirii acestuia în serviciul militar.”;
    45) la punctul 90, cuvintele „i se poate acorda” se substituie cu cuvintele „i se acordă”;
    46) punctul 96 va avea următorul cuprins:
    „96. Sancţiunea disciplinară „retrogradarea cu un grad” poate fi ridicată după expirarea cel puțin a termenelor prevăzute la pct. 95 din prezentul Regulament.
    Militarul este restabilit în gradul militar deţinut pînă la retrogradare numai după ridicarea în prealabil a sancţiunii disciplinare „retrogradarea cu un grad” aplicate anterior.
    Militarul nu poate fi restabilit în gradul militar deţinut anterior dacă gradul militar prevăzut pentru funcţia deţinută de către militar este inferior în raport cu gradul militar deţinut de militar pînă la retrogradare.”;
    47) punctul 97:
    la alineatul întîi, cuvintele „în evidenţa căruia este ţinut militarul” se substituie cu cuvintele „în evidenţa căruia se află acesta”;
    la alineatul al doilea, cuvintele „la rugămintea lor” se substituie cu cuvintele „la propunerea comandantului centrului militar în evidenţa căruia se află aceștia”;
    48) la punctul 98, alineatul al doilea se completează în final cu textul „ , din momentul restabilirii gradului militar deținut anterior”;
    49) la capitolul V, în denumirea secțiunii a 17-a, după cuvintele „de atestare” se introduc cuvintele „și evaluare”;
    50) punctul 100:
    la alineatul întîi:
    după cuvîntul „Atestarea” se introduc cuvintele „și evaluarea”;
    cuvîntul „amplasării” se substituie cu cuvintele „numirii în funcție”;
    la alineatul al treilea, cuvintele „o dată în cinci ani” se substituie cu cuvintele „la necesitate”, iar cuvintele „în perioada dintre atestări” se substituie cu textul „în ultimii 3 ani de serviciu militar”;
    alineatul al patrulea va avea următorul cuprins:
    „Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior în domeniul milităriei (ciclul I – studii superioare de licență) sînt atestaţi la absolvirea acestor instituţii, în baza rezultatelor evaluărilor anuale, desfășurate la finele fiecărui an de studii, cu excepția anului absolvirii.”;
    alineatul al șaselea va avea următorul cuprins:
    „Rezultatele atestării și evaluării sînt incluse în dosarul personal al militarului. Militarii sînt familiarizaţi cu concluziile atestării și evaluării lor sub semnătură.”;
    51) la punctul 101, litera b) se completează în final cu cuvintele „sau alte forme de perfecţionare profesională”;
    52) la punctul 104 litera b), cuvintele „reprezentantul serviciului personal şi serviciului juridic” se substituie cu cuvintele „reprezentantul subdiviziunii resurse umane şi reprezentantul subdiviziunii juridice”;
    53) la punctul 105 litera f), textul „ , la decizia comandantului” se exclude;
    54) la punctul 106, cuvîntul „validate” se substituie cu cuvîntul „deliberative”;
    55) punctul 108:
    la litera b), cuvintele „operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare” se substituie cu cuvintele „misiuni sau operații internaționale”;
    la litera i), textul „concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului (în vîrsta de la 3 la 6 ani)” se substituie cu textul „concediu neplătit pentru îngrijirea copilului (în vîrstă de la 3 la 4 ani)”;
    la litera k), cifrele „16” se substituie cu cifrele „18”;
    56) punctul 112:
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „În durata concediului anual obligatoriu al militarilor prin contract nu se includ perioadele aflării în concedii medicale, de maternitate, de studii și zilele de sărbătoare nelucrătoare.”;
    după alineatul al doilea se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul transferării de către Guvern a zilelor de odihnă (de lucru) în alte zile, militarii prin contract, care în ziua declarată zi de odihnă s-au aflat în concediu de orice tip, se eliberează de obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi lucrătoare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.”;
    57) la punctul 114 alineatul al doilea, cuvintele „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt superior în domeniul milităriei (ciclul I – studii superioare de licență)”;
    58) se completează cu punctul 1141 cu următorul cuprins:
    „1141. În vechimea în serviciu care oferă dreptul la concediul anual obligatoriu se includ următoarele perioade:
    a) serviciul militar, serviciul special în cadrul organelor afacerilor interne, al Poliţiei şi Poliţiei de Frontieră, al Serviciului Vamal (începînd cu 20 martie 2005), al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, al Forţelor Armate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Administrației Naționale a Penitenciarelor, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, al Biroului de Curieri Speciali, al Departamentului de Stat al Republicii Moldova pentru Problemele Militare şi al altor formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    b) perioadele de activitate în cadrul autorităţilor publice care au fost reorganizate în autorităţile specificate la litera a);
    c) serviciul în cadrul organelor afacerilor interne, al forţelor armate, al organelor securităţii de stat şi al organelor pentru situaţii excepţionale ale fostei URSS şi ale altor state;
    d) perioadele de activitate în ministere şi autorități administrative centrale, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau în calitate de funcţionar public cu statut special în statele de personal ale structurilor menţionate la litera a);
    e) perioadele de prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă persoana aflată în captivitate nu a săvîrşit infracţiuni împotriva Republicii Moldova;
    f) perioadele de aflare sub arest şi de ispăşire a pedepselor, dacă persoana a fost trasă la răspundere penală în mod neîntemeiat sau a fost supusă unor represiuni şi a fost reabilitată ulterior;
    g) perioadele de studii în instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securității și ordinii publice, la secţia cu frecvenţă;
    h) perioada în care persoana s-a aflat ca rezervist la concentrări speciale, legate de participarea la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (2 martie – 13 august 1992);
    i) alte perioade de activitate, în cazul în care acestea sînt prevăzute expres de legislaţie.”;
    59) la punctul 116 litera a), textul „copil invalid pînă la vîrsta de 16 ani” se substituie cu textul „copil cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18 ani”;
    60) la punctul 117 alineatul al treilea, după cuvîntul „concediu” se introduc cuvintele „anual obligatoriu”;
    61) la punctul 122:
    cuvintele „operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare” se substituie cu cuvintele „misiunilor sau operațiilor internaționale”;
    se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Acest concediu este acordat integral, nemijlocit după revenirea din misiune, în baza raportului militarului.”;
    62) la punctul 123, cuvintele „pentru caracterul special” se substituie cu cuvintele „pentru caracterul deosebit”;
    63) la punctul 125 alineatul al doilea, cuvintele „concediul de boală” se substituie cu cuvintele „concediul medical”;
    64) la punctul 126:
    alineatul întîi se completează în final cu textul „ , ori de cîte ori este necesar”;
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Motivele unui astfel de concediu urmează a fi confirmate prin documente justificative eliberate de către autoritățile competente.”;
    65) la punctul 127:
    alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Militarilor prin contract li se acordă concediu pentru studii pentru:
    a) susţinerea examenelor de admitere în instituţiile de învăţămînt;
    b) participarea la sesiunile de reper și sesiunile de examinare;
    c) susţinerea examenelor de licenţă sau a examenelor de absolvire;
    d) pregătirea și susținerea tezei (proiectului).”;
    alineatul al cincilea va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care militarul prin contract vine cu iniţiativa participării la o formă de perfecționare profesională, cu eliberarea parţială de la îndeplinirea obligaţiilor funcţionale (dar nu mai mult de 4 ore pe zi), acesta va depune în mod ierarhic un raport pe numele comandantului (șefului) unității militare, care, în termen de 15 zile calendaristice, va decide asupra participării militarului la perfecționarea profesională.”;
    se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Dacă militarul prin contract a fost trimis de către structura militară la studii sau la alte forme de perfecționare profesională, desfășurate în ţară sau în străinătate, ori a venit cu inițiativa personală de a participa la studii sau la alte forme de perfecționare profesională, desfășurate în ţară sau în străinătate, relevante domeniului său de activitate, studiile (instruirea) se consideră a fi făcute în interesul structurii militare și în perioada respectivă militarul beneficiază de soldă lunară în mărime deplină.”;
    66) la punctul 128, cuvîntul „finisarea” se substituie cu cuvîntul „definitivarea”;
    67) la punctul 129, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Studenţii instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei care, pe parcursul anului de studii, au susţinut sesiunile cu media „foarte bine” beneficiază de concediu de stimulare cu durata de pînă la 10 zile calendaristice, care este acordat pînă la începutul vacanțelor, prevăzute la pct. 119 din prezentul Regulament, sau nemijlocit după acestea.”;
    68) la punctul 130, alineatul al patrulea se completează în final cu textul „sau/și pentru anul precedent”;
    69) punctul 131:
    la alineatul întîi, textul „concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani” se substituie cu textul „concediul neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani”, iar textul „(militari prin contract)” se substituie cu textul „(părintele care deține statut de militar prin contract)”;
    la alineatul al cincilea, textul „Perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani” se substituie cu textul „Perioada concediului neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani”;
    70) la punctul 1311, cifrele „16” se substituie cu cifrele „18”, iar textul „(militari prin contract)” se substituie cu textul „(părintele care deține statut de militar prin contract)”;
    71) la punctul 132, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în caz de boală gravă sau deces al soției (soțului), al unei rude (cu gradul I de rudenie în linie dreaptă sau în linie colaterală) ori al altei persoane la educarea şi întreţinerea cărora s-a aflat militarul”;
    72) la punctul 134 alineatul întîi:
    cuvintele „pe termen de la o lună pînă la două luni” se substituie cu cuvintele „pe termen de pînă la două luni”;
    cuvintele „concediu de boală” se substituie cu cuvintele „concediu medical”;
    73) punctul 136 va avea următorul cuprins:
    „136. Zilele de concediu neutilizate vor fi folosite de către militarul rechemat din concediu imediat după încetarea situaţiei care a determinat rechemarea din concediu sau la o altă dată stabilită prin acordul comun al părților, în cadrul aceluiaşi an calendaristic sau, după caz, în primul trimestru al anului următor, în temeiul ordinului comandantului (şefului) unităţii militare emis în baza raportului depus de către militar.”;
    74) punctul 137:
    la alineatul întîi litera d), textul „ofiţerii Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, viceminiştrii apărării” se substituie cu textul „șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandantul Trupelor de Carabinieri”;
    la alineatul al doilea, după textul „comandantul (şeful) unităţii militare” se introduce textul „sau conducătorul structurii militare, după caz”;
    75) punctul 140:
    la litera f), textul „deținerea cetățeniei altui stat;” se exclude;
    litera g) se abrogă;
    la litera h) alineatul al patrulea:
    cuvintele „militarii care au suferit pe parcursul serviciului un accident sau au contractat o boală profesională” se substituie cu textul „militarii care pe parcursul îndeplinirii serviciului militar au suferit o traumă (schilodire, rănire, contuzie etc.) sau au contractat o boală profesională”;
    cuvintele „invalizii de război” se substituie cu cuvintele „militarii cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    litera j) se completează în final cu textul „și militarii cărora le-a fost refuzată acordarea dreptului de acces la secret de stat sau în cazul în care acest drept a încetat, dacă este imposibilă folosirea acestora în funcţii similare celor deţinute în serviciul militar şi dacă aceștia nu acceptă să fie transferați în funcţii inferioare”;
    litera l) se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Militarul va fi eliberat pe acest temei dacă din cauza condițiilor familiale create este imposibilă îndeplinirea în continuare a serviciului militar, în următoarele cazuri:
    în legătură cu necesitatea îngrijirii soției (soțului) sau a unei rude (pînă la gradul II de rudenie în linie dreaptă sau în linie colaterală) care, din motive de sănătate, are nevoie de îngrijire permanentă (ajutor, sprijin, supraveghere etc.), fapt confirmat prin actele justificative eliberate de către autoritățile competente, cu condiția lipsei altor persoane care prin lege sînt obligate să îi îngrijească;
    în legătură cu necesitatea îngrijirii copilului în vîrstă de pînă la 18 ani, pe care militarul îl crește și îl educă fără mama (tatăl) copilului, fapt confirmat prin actele justificative eliberate de către autoritățile competente;
    în legătură cu necesitatea îndeplinirii obligațiilor de tutore (curator) al fratelui (surorii) în vîrstă de pînă la 18 ani, cu condiția lipsei altor persoane care prin lege sînt obligate să îl întrețină, fapt confirmat prin actele justificative eliberate de către autoritățile competente;
    în legătură cu transferarea soției (soțului) care deține statut de militar prin contract la un alt loc de serviciu (altă garnizoană), cînd aceasta presupune mutarea familiei cu traiul într-o altă localitate”;
    76) la punctul 143, textul „g), i),” se exclude.
    10. Regulamentul cu privire la ocrotirea sănătăţii, asistenţa medicală şi tratamentul balneosanatorial al militarilor şi membrilor familiilor lor, precum şi al militarilor prin contract trecuţi în rezervă (retragere), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 362/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51-53, art. 386), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului:
    cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţie medico-militară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţie medico-sanitară publică a Forțelor Armate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 5:
    la alineatul întîi, textul „din contul statului în subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare” se substituie cu textul „din contul bugetului de stat în subunitățile/unitățile medico-militare și instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate”;
    la alineatul al doilea, textul „subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare” se substituie cu textul „subunitățile/unitățile medico-militare și instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate”;
    3) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Asistenţa medicală care nu poate fi acordată în instituţiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate militarilor recunoscuți drept persoane cu dizabilități de către structurile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, care în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar au fost traumate (schilodite, rănite, contuzionate), intoxicate sau au contractat o maladie, se acordă în alte instituţii medico-sanitare publice sau peste hotarele Republicii Moldova din contul bugetelor structurilor militare, conform deciziei Comisiei centrale de expertiză medico-militară a Forţelor Armate.
    În cazurile menţionate la prezentul punct, asistenţa medicală care nu poate fi acordată în instituţiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate sau în alte instituţii medico-sanitare publice din ţară se acordă în instituţiile medico-sanitare de peste hotarele Republicii Moldova, conform hotărîrii Guvernului.”;
    4) la punctul 8, după cuvintele „În cazurile în care trauma” se introduce textul „(schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea”;
    5) punctul 10:
    la alineatul întîi, cuvintele „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu cuvintele „instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei”;
    la alineatul al treilea, cuvintele „invalid de război” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități de pe urma războiului”;
    6) la punctul 11 alineatul al treilea, după cuvintele „în urma traumelor” se introduce textul „(schilodirilor, rănirilor, contuziilor), intoxicațiilor”;
    7) la punctul 12 alineatul întîi, cuvintele „instituţiilor de învăţămînt superior militar” se substituie cu cuvintele „instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei”;
    8) la punctul 13 alineatul întîi, cuvintele „din contul statului” se substituie cu cuvintele „din contul bugetului de stat”.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156, art. 1087) se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului și Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 1, cuvintele „organelor de stat şi organizaţiilor neguvernamentale” se substituie cu cuvintele „autorităților administrației publice centrale de specialitate și organizațiilor necomerciale”;
    la punctul 8 subpunctul 2), după cuvintele „instituţiilor de învăţămînt” se introduce cuvîntul „publice”, iar cuvintele „organizaţiilor neguvernamentale” se substituie cu cuvintele „organizațiilor necomerciale”;
    la punctul 14 subpunctul 3), cuvintele „structurile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă” se substituie cu cuvintele „agențiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă”;
    la punctul 20 alineatul întîi, cuvintele „structurilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă” se substituie cu cuvintele „agențiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă”;
    la punctul 21 subpunctul 3), cuvintele „pe bază de contract sau acord” se exclud.
    12. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 387/2010 cu privire la Comisia de Stat pentru Încorporare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 458)  se modifică după cum urmează:
    1) textul „şeful Direcţiei mobilizare, organizare şi completare” se substituie cu textul „șeful Secției mobilizare, transportări militare și speciale a Direcției management operațional”;
    2) după cuvintele „şeful Direcţiei personal” se introduc cuvintele „și mobilizare”.
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 980/2010 cu privire la crearea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 1093) se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „ , Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „şi alte autorități publice în care este prevăzut serviciul militar sau special”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „ministrul educaţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul educaţiei, culturii şi cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    se completează cu punctul 771 cu următorul cuprins:
    „771. Centrul este o subdiviziune de bază a Academiei, care desfăşoară instruirea continuă a militarilor prin contract, prin organizarea cursurilor de perfecţionare, cursurilor de specializare, cursurilor de studiere intensivă a limbilor de circulaţie internaţională etc., în funcţie de necesităţile structurii militare şi opţiunile personalului militar.
    Şeful Centrului exercită managementul operativ şi acţionează în numele Centrului, reprezentîndu-l atît în cadrul instituţiei, cît şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice, în limitele stabilite de comandantul (rectorul) Academiei.”;
    la punctul 87, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Comandantul (rectorul), locţiitorii comandantului (prorectorii), decanii, şefii de catedre şi de centre din cadrul Academiei sînt numiţi în funcţii de ministrul apărării, în conformitate cu actele normative departamentale ale Ministerului Apărării.”
    14. La punctul 5 alineatul al treilea și la punctul 19 alineatul întîi din Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei Naţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 874/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 978), textul „(viceministrului)” se exclude.