HGC810/2018
ID intern unic:  376975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 810
din  20.08.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu privire
la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 861     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1060) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) se completează cu pct. 61 și 62 cu următorul cuprins:
    „61 . Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de o lună, va prezenta Guvernului pentru aprobare Planul de acțiuni privind implementarea prezentei hotărîri.
    62. Deţinătorii lacurilor de acumulare/iazurilor care dispun de regulamente proprii de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor vor asigura modificarea acestora conform prezentei hotărîri pînă la 31 decembrie 2018.”;
    b) la pct. 7, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele  „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Regulamentul-tip:
    a) capitolul I se completează cu pct. 71 cu următorul cuprins:
    „71. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    miră hidrometrică gradată – instalaţie marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică cota nivelului normal de retenţie, cota nivelului pînă la care se admite extragerea apei pentru irigaţie (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură) şi cota nivelului de fier şi care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă;
    nivel normal de retenţie – nivelul apei în acumularea de apă care corespunde pragului deversorului de ape mari şi este stipulat în fişa tehnică;
    nivel de fier al acumulării de apă – volumul de apă inadmisibil pentru captare şi destinat menţinerii biodiversităţii acvatice;
    deversor de ape mari – construcţie hidrotehnică care asigură evacuarea dirijată a surplusului de apă cînd cota de nivel la acumulare depăşeşte nivelul normal de retenţie;
    volum intangibil de apă pentru piscicultură – volumul de apă acumulat pînă la nivelul minimal admis pentru extragere la irigare;
    deţinătorul acumulării de apă – proprietarul, arendaşul, subarendaşul sau organizaţia de exploatare a acumulării de apă.”;
    b) capitolul VI se completează cu litera E1 cu următorul cuprins:
    „E1. Folosința apei din acumulările de apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi piscicultură
    1181. Volumul de apă care poate fi utilizat pentru irigare şi piscicultură din aceleaşi lacuri de acumulare/iazuri este stabilit, în baza calculelor de gospodărire a apelor, de către utilizatorii de apă în comun cu autoritatea administrativă de gestionare a apei şi se include în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    1182. Nivelul minim al apei admis pentru irigare şi cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură se indică pe mira hidrometrică gradată instalată pe borna fixată pe taluzul din amonte al lacurilor de acumulare/iazurilor sau pe turnul evacuatorului de apă.
    1183. Mirele hidrometrice gradate se instalează de către deținătorul acumulării de apă, cu specialiști licențiați în domeniu, cu notificarea autorității administrative de gestionare a apelor.
    1184. Sectoarele de teren pentru necesităţile comunităţii se determină pentru toate lacurile de acumulare/iazurile, indiferent de forma de proprietate, de către autoritățile publice locale de comun acord cu deținătorii acestora și se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, se fac publice şi se afişează pe panoul de informaţii al autorităţii publice locale.
    1185. Pe panoul de informaţii se indică reglementările privind stabilirea sectoarelor, după caz, pentru scăldat, agrement, adăpatul animalelor, competiţii sportive, precum şi captarea apei pentru alte necesităţi ale comunităţii.
    1186. Deținătorii acumulării de apă, indiferent de forma de proprietate, nu sînt în drept să îngrădească accesul la folosința apei pentru necesitățile comunității.
    1187. Lacurile de acumulare/iazurile vor fi folosite conform destinației acestora indicate în documentația de proiect și în autorizația de folosință specială a apei, cu acordarea drepturilor de folosință terțelor persoane pentru drepturile prioritare de folosință, prevăzute de lege.
    1188. Deținătorii în comun cu titularii autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pentru irigaţie şi piscicultură coordonează anual, pînă la 1 martie, volumul apei admis pentru irigaţie prin intermediul autorităţii administrative de gestionare a apei.
    1189. Deținătorii sau titularii autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pentru irigaţie vor asigura montarea instalaţiilor de protecţie a peştelui conform standardelor stabilite.
    11810. Pescuitul sportiv, amator și de agrement din lacurile de acumulare/iazurile unde se practică piscicultura se efectuează în condiţiile stabilite de către deținătorii sau administratorii acestor obiective.
    11811. Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor, care dispun de autorizaţii de mediu pentru orice mod de utilizare a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea apei la irigare, acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate.”;
    c) se completează cu capitolul X cu următorul cuprins:
„X. RESTRICŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI LA
FOLOSINŢA APEI

    148. Limitarea sau interzicerea folosinţei apei este declarată doar de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în cazuri de situaţii excepţionale stipulate în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    149.  În cazul declarării situaţiei excepţionale, la propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, Guvernul adoptă o hotărîre prin care declară starea de secetă şi elaborează un plan de gestionare a secetei, în care indică arealul şi termenul executării acestei hotărîri, restricţiile şi/sau interdicţiile care se aplică la folosinţa apei, persoanele responsabile de  realizarea indicaţiilor respective.
    150. În cazul stării de secetă se aplică restricţii temporare de utilizare a resurselor de apă, în baza planurilor de gestionare a secetei elaborate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Condiţiile stabilite în planurile de gestionare a secetei sînt obligatorii pe durata aplicării pentru toţi utilizatorii de apă.
    151. Persoanele culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament sînt pasibile de răspundere civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                                   Liviu Volconovici

    Nr. 810. Chişinău, 20 august 2018.