LPC184/2018
ID intern unic:  376990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 567     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 40:
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestația pentru recuperarea capacității de muncă, indemnizația de maternitate, inclusiv pentru soția aflată la întreținerea colaboratorului Centrului, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav și ajutorul de deces se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”
    articolul se completează cu alineatele (101)–(103) cu următorul cuprins:
    „(101) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.
    (102) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, pentru angajații ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute de prezentul articol se vor efectua de către angajator.
    (103) Instituția poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii și a plății indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislației în vigoare, precum și pentru evidența și raportarea utilizării acestor mijloace financiare, în modul stabilit de Guvern.”
    alineatele (11) și (12) se abrogă.
    2. La articolul 421 alineatul (1), textul „Legea nr. 156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat” se substituie cu textul „Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii”.
    3. Articolul 43:
    la alineatul (2), litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția colaboratorului Centrului aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.”
    Art. II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 124, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin. (1), după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizației din bugetul asigurărilor sociale de stat.”
    2. La articolul 1241, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decît venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.”
    Art. III. – Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „sau de instituția (comisia) medicală de specialitate, după caz”;
    la alineatul (4), textul „cu avizarea CNDDCM” se substituie cu textul „cu avizarea CNDDCM sau a instituției (comisiei) medicale de specialitate, după caz”.
    2. Articolul 10:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) CNDDCM sau instituția (comisia) medicală de specialitate, după caz, decide prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, transferul temporar la o altă muncă, reducerea programului de lucru, reluarea activității profesionale sau încadrarea în grad de dizabilitate, după caz.”
    la alineatul (4), textul „în baza avizului CNDDCM” se substituie cu textul „în baza avizului CNDDCM sau al instituției (comisiei) medicale de specialitate, după caz”.
    Art. IV. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    alineatul (6):
    la litera c), textul „medicale,” se exclude;
    literele d)–g) se abrogă;
    alineatele (71), (72) și (73) se abrogă.
    2. Legea se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Concedii sociale
    (1) Militarii prin contract au dreptul la concedii sociale prevăzute de legislația în vigoare.
    (2) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția militarului prin contract aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă militarilor prin contract conform dispozițiilor generale.
    (3) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestația pentru recuperarea capacității de muncă, indemnizația de maternitate, inclusiv pentru soția militarului prin contract aflată la întreținerea acestuia, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav și ajutorul de deces se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
    (4) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.”
    Art. V. – Articolul 50 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) Pe perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (4), indemnizațiile se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”
    alineatul (42) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (43)–(45) cu următorul cuprins:
    „(43) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.
    (44) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, pentru angajații ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute de prezentul articol se vor efectua de către angajator.
    (45) Instituția poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii și a plății indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislației în vigoare, precum și pentru evidența și raportarea utilizării acestor mijloace financiare, în modul stabilit de Guvern.”
    Art. VI. – Articolul 40 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „(medicale, de maternitate și de îngrijire a copiilor)” se exclude;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția ofițerului de protecție aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă ofițerului de protecție conform dispozițiilor generale.”
    articolul se completează cu alineatele (81)–(84) cu următorul cuprins:
    „(81) Pe perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (8), indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația de maternitate, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se stabilesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
    (82) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.
    (83) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, pentru angajații ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute de prezentul articol se vor efectua de către angajator.
    (84) Instituția poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii și a plății indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislației în vigoare, precum și pentru evidența și raportarea utilizării acestor mijloace financiare, în modul stabilit de Guvern.”
    Art. VII. – Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 85), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 40:
    la alineatul (1), textul „la concediu paternal,” se exclude;
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă funcționarilor publici cu statut special conform dispozițiilor generale.
    (7) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestația pentru recuperarea capacității de muncă, indemnizația de maternitate, inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea acestuia, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav și ajutorul de deces se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”
    articolul se completează cu alineatele (71)–(73) cu următorul cuprins:
    „(71) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.
    (72) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, pentru angajații ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute de prezentul articol se vor efectua de către angajator.
    (73) Instituția poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii și a plății indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislației în vigoare, precum și pentru evidența și raportarea utilizării acestor mijloace financiare, în modul stabilit de Guvern.”
    alineatul (8) se abrogă.
    2. La articolul 67, alineatul (7) se abrogă.
    Art. VIII. – Articolul 59 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48–57, art. 124), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă funcționarilor publici cu statut special conform dispozițiilor generale.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestația pentru recuperarea capacității de muncă, indemnizația de maternitate, inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea acestuia, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav și ajutorul de deces se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”
    Art. IX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) Indemnizațiile stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi achitate la locul de serviciu al militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract, al persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și ale sistemului penitenciar, al ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție, din bugetul de stat.
    (3) În cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, la calculul stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea diferențiată a cuantumului lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se includ toate perioadele de exercitare a serviciului în calitate de militar sau colaborator (funcționar) cu statut special al organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, realizate pînă în 1 ianuarie 2017.
    (4) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 184. Chișinău, 26 iulie 2018.