HGC859/2018
ID intern unic:  376992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 859
din  05.09.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 730/2014 cu privire
la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei
pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 906
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 730/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 270-274, art. 779) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii şi al anexelor nr. 1, 2 şi nr. 21:
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    cuvintele „Centrului Național de Sănătate Publică” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 730/2014
COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional
 în domeniul alimentaţiei
şi nutriţiei pentru anii 2014-2020
Lesnic Cristina
viceprim-ministru, președintele Consiliului
Serbulenco Aliona

secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în domeniul sănătății publice), vicepreședintele Consiliului

Pîrlog Alisa

secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor/produselor de origine animalieră), vicepreședintele Consiliului

Palanciuc Elena

director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, secretarul Consiliului

Iurcu Vitalie

secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în domeniul economic)

Ivanicichina Tatiana

secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniul politici bugetare)

Cutasevici Angela

secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în domeniul educației)

Constantinovici Andrei

șef interimar al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Onceanu-Hadîrcă Mariana

membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

Damașcan Ghenadie

șef al Direcției contractare, Compania Națională de Asigurări în Medicină

Guceac Ion
vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Darie Vladimir
 
director general al Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres”
Ababii Ion

rector al Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Bahnarel Ion

profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Revencu Nelly 

preşedinte al Comisiei de specialitate în 
pediatrie, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale

Popovici Aurel

președinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Bivol Stela

director al Centrului pentru politici şi analize   în sănătate”.


    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                      Svetlana Cebotari

    Nr. 859. Chişinău, 5 septembrie 2018.