OMFC138/2018
ID intern unic:  377008
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 138
din  10.08.2018
pentru modificarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la
aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile
de audit, auditoria întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire
şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1317     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1350 din 20 august 2018
Ministru  _____ Victoria IFTODI
    Întru executarea prevederilor art.27 alin. (3) lit.a) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 13 alin. (14), art. 15 alin. (1) lit. e) și art. 37 alin. (11) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-66 art. 133 din 23.02.2018).
ORDON:
    Ordinul ministrului finanţelor nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.157, art.714), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.714 din 13 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În clauza de adoptare a Ordinului textul ”art. 10, alin. (2) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597)” se substituie cu textul ”art. 15 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-66 art. 133 din 23.02.2018).”
    2. În Indicaţiile metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului:
    1) Punctul 4 va avea următorul cuprins:
    ”4. Criteriile generale de identificare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului sînt stabilite în Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, aprobat prin ordinul nr. 15 din 08 iunie 2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - SPCSB) și Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului aprobat prin ordinul nr. 16 din 8 iunie 2018 al SPCSB”
    2) La punctul 6 textul ”alin. (1) art.9 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ”art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    3) După punctul 7 se completează cu pct. 7¹ cu următorul cuprins:
    ” 7¹ Organul executiv desemnează conform art. 13 alin. (4), (10) și (11) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, persoanele responsabile de implementarea acesteia.”
    4) La punctul 8 textul ”art. 9 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ”art. 13 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    5) După punctul 20 se completează pct. 20¹ cu următorul cuprins:
    ”20¹. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali trebuie să aplice măsuri de precauție privind clienții conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte şi le prezintă, la cerere, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi/sau Consiliului de supraveghere a activității de audit.”
    6) La punctul 24 textul ”art.7 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ”art. 9 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    7) La punctul 25:
    textul ”Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ” Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
    textul ”Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte aprobat de CCCEC” se substituie cu textul ” Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, aprobat prin ordinul nr. 15 din 8 iunie 2018 al SPCSB și Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului, aprobat prin ordinul nr. 16 din 8 iunie 2018 al SPCSB ”.
    8) La punctul 26 textul ”art. 8 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ”art. 11 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și a Instrucțiunii cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobată prin ordinul nr. 18 din 8 iunie 2018 al SPCSB ”.
    9) La punctul 27 textul ”alin. (2) art. 12 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” se substituie cu textul ”art. 12 alin. (4) din Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                            Octavian ARMAŞU

    Nr. 138. Chişinău, 10 august 2018.