OMFC140/2018
ID intern unic:  377010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 140
din  15.08.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului
controlului financiar public intern
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1319
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1351 din 20 august  2018
Ministru  _____ Victoria IFTODI    În temeiul art.30 alin.(3) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr.114 din 12.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului controlului financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1379), cu modificările și completările ulterioare.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                       Octavian ARMAŞU

    Nr. 140. Chişinău, 15 august 2018.


Aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor
nr.140 din 15 august 2018
REGULAMENT
de organizare și funcţionare a Consiliului controlului
financiar public intern

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern (în continuare, Consiliu) reglementează modul de desemnare a membrilor Consiliului, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului, precum şi conducerea, organizarea și secretariatul activităţii Consiliului.
    2. Consiliul este instituit ca organism profesional cu rol consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, pentru a acţiona în vederea susţinerii implementării eficiente a controlului financiar public intern în sectorul public al Republicii Moldova.
II. COMPONENŢA ŞI NOMINALIZAREA
MEMBRILOR CONSILIULUI
    3. Consiliul este constituit din unsprezece membri (inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului), după cum urmează:
    a) un membru – Secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanțelor, care patronează domeniul controlului financiar public intern, cu statut de președinte al Consiliului;
    b) un membru – manager din mediul privat, cu experiență de implementare a guvernanţei corporative;
    c) un membru – profesor universitar cu specialitate în domeniul administrației publice;
    d) un membru – reprezentant al Curţii de Conturi a Republicii Moldova;
    e) un membru – conducătorul subdiviziunii responsabile de politicile în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor;
    f) doi membri – experţi din domeniile finanţelor publice și juridic;
    g) doi membri – reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale relevante domeniului de control financiar public intern;
    h) doi membri – reprezentanți ai entităților cu autoritate de decizie pentru corelarea reformelor în derulare.
    4. Membrii Consiliului trebuie să întrunească următoarele criterii:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar, juridic sau administrării publice;
    b) experienţă de muncă în management (inclusiv management financiar), în control public sau în mediul academic;
    c) posedarea limbii de stat.
    5. Pe lîngă Consiliu pot funcţiona doi observatori, fără drept de vot, invitați de către Ministerul Finanțelor în funcţie de subiectele abordate.
    6. Preşedintele Consiliului este asistat în activitatea sa de către un vicepreşedinte, ales dintre membrii Consiliului, prin vot deschis cu majoritate simplă. În lipsa preşedintelui, vicepreședintele conduce ședințele Consiliului.
    7. Membrii nominalizați nu pot fi înlocuiți în cadrul ședinței de către alte persoane.
    8. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:
    a) la cerere;
    b) în cazul incapacității de a exercita atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni;
    c) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive;
    d) în cazul suspendării sau încetării raporturilor de muncă cu entitatea în care activa la momentul nominalizării;
    e) la cererea entității care a înaintat candidatura;
    f) la expirarea mandatului de 3 ani;
    g) în cazul decesului.
    9. Membrii Consiliului sunt nominalizați pentru un mandat de 3 ani, excepție constituind Președintele.
    10. Membrul Consiliului nu poate exercita mai mult de două mandate consecutiv, excepție constituind Președintele.
    11. Încetarea calității de membru al Consiliului se constată și se comunică ministrului finanțelor.
    12. Membrii Consiliului, cu excepţia Președintelui și a conducătorului subdiviziunii responsabile de politici în domeniul controlului financiar public intern, sînt selectaţi în baza candidaturilor propuse, ca urmare a scrisorilor de solicitare adresate de către Ministerul Finanțelor.
    13. Subdiviziunea responsabilă de politici în domeniul controlului financiar public intern coordonează procesul de selecţie a membrilor Consiliului, în baza Curriculum Vitae prezentate.
    14. Subdiviziunea responsabilă de politici în domeniul controlului financiar public intern înaintează ministrului finanţelor propunerile de nominalizare în componența Consiliului.
    15. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului finanţelor.
III. ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
CONSILIULUI

    16. Misiunea Consiliului este de a acorda suport și consiliere Ministerului Finanțelor în coordonarea implementării și dezvoltării sistemului de control financiar public intern, în scopul gestionării fondurilor publice conform principiilor de bună guvernare.
    17. Consiliul dispune de următoarele atribuţii:
    a) oferă suport şi consiliere conducerii Ministerului Finanțelor în luarea deciziilor cu privire la implementarea reformelor în domeniul controlului financiar public intern prin informări cel puțin anuale;
    b) dezbate planurile strategice de dezvoltare a controlului financiar public intern, propune îmbunătăţiri şi emite o opinie asupra direcţiilor de dezvoltare ale acestora;
    c) avizează proiectele de acte normative, precum și ghidurile elaborate în domeniul controlului financiar public intern;
    d) dezbate şi emite o opinie asupra raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern;
    e) analizează periodic situaţia privind dezvoltarea controlului financiar public intern, precum şi propune măsuri de remediere şi înlăturare a obstacolelor;
    f) propune iniţierea modificărilor cadrului normativ aferent controlului financiar public intern;
    g) oferă suport în dezbaterile publice și promovarea proiectelor de acte normative iniţiate;
    h) participă, după caz, la activitățile de mediatizare a sistemului de control financiar public intern și de conştientizare a conducătorilor entităților publice privind importanţa și beneficiile implementării acestuia;
    i) monitorizează, după caz, procesul de certificare şi dezvoltare profesională a auditorilor interni din sectorul public;
    j) examinează contestaţiile depuse la Comisia de certificare profesională a auditorilor interni și propune soluții;
    k) examinează cazurile de prejudiciere a independenţei activității de audit intern și a obiectivității auditorilor interni și emite o opinie în acest sens;
    l) întocmeşte pînă la 31 ianuarie a fiecărui an raportul anual de activitate.
    18. Consiliul are dreptul de a solicita de la entităţile publice informaţii necesare exercitării atribuţiilor.
    19. Consiliul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure independenţa, imparţialitatea, obiectivitatea şi transparenţa în activitate;
    b) să prezinte anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de activitate, devizul de cheltuieli și raportul de activitate al Consiliului.
    20. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii de bază:
    a) prezidează şedinţele Consiliului;
    b) stabileşte agenda, locul, data şi ora desfăşurării şedinţei Consiliului, la propunerea conducătorului subdiviziunii responsabile de politici în domeniul controlului financiar public intern;
    c) asigură realizarea atribuţiilor Consiliului;
    d) propune ministrului finanţelor modificarea componenţei nominale a Consiliului;
    e) semnează avizele, opiniile, notele emise de Consiliu;
    f) semnează și prezintă anual ministrului finanţelor planul și raportul de activitate al Consiliului.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
    21. Consiliul se întrunește, cel puțin trimestrial, în ședințe ordinare. Ședințele extraordinare se convoacă la solicitarea Președintelui sau a unuia din membrii Consiliului.
    22. Preşedintele convoacă ședința Consiliului, iar aceasta este deliberativă dacă la ședință participă cel puţin 2/3 din membri. Preşedintele Consiliului, de comun cu subdiviziunea responsabilă de politici în domeniul controlului financiar public intern, stabilește agenda următoarei ședințe.
    23. Membrii Consiliului pot solicita preşedintelui convocarea şedinţei Consiliului şi sînt în drept să propună subiecte pentru a fi incluse în agendă.
    24. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi, cu acordul Preşedintelui Consiliului, şi alţi specialişti, fără drept de vot, care nu sînt membri ai Consiliului, în funcție de problemele supuse dezbaterii.
    25. Materialele ședinței Consiliului se transmit, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, tuturor membrilor Consiliului.
    26. Pentru fiecare ședință se elaborează un proces-verbal, care se semnează de către toţi participanţii şi cuprinde următoarele elemente:
    a) agenda;
    b) sumarul discuţiilor;
    c) recomandările / deciziile / opiniile emise;
    d) rezultatul votului, după caz;
    e) data următoarei ședințe;
    f) orice alt element relevant.
    27. În realizarea atribuţiilor sale, Consiliul emite decizii, avize, opinii, note, care se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți și se semnează de către președinte. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un vot.
    28. Sursele de finanţare ale Consiliului sînt prevăzute distinct în planul de finanţare al Ministerului Finanţelor.
    29. Informațiile cu privire la activitatea Consiliului se plasează pe pagina web a Ministerului Finanțelor.
V. ORGANIZAREA SECRETARIATULUI CONSILIULUI
    30. Secretariatul Consiliului este asigurat de către subdiviziunea responsabilă de politici în domeniul controlului financiar public intern.
    31. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii de bază:
    a) asigură suportul informaţional necesar Consiliului în derularea activităţilor;
    b) elaborează proiectul agendei ședinței;
    c) pregăteşte materialele aferente ședinței şi le remite membrilor Consiliului în termenele stabilite;
    d) redactează avizele, opiniile, notele și procesele-verbale ale ședințelor;
    e) primeşte şi prezintă Președintelui Consiliului corespondenţa aferentă activităţii Consiliului;
    f) elaborează proiectul planului și raportului anual de activitate al Consiliului;
    g) ţine evidenţa avizelor, opiniilor, notelor emise în cadrul şedinţelor și asigură arhivarea corespunzătoare a materialelor aferente activității Consiliului;
    h) execută alte funcţii de secretariat pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului.