OMFC142/2018
ID intern unic:  377013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 142
din  17.08.2018
privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1321     Data intrarii in vigoare : 17.08.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor - A.Programe și subprograme”:
    programul 50 „Servicii generale economice și comerciale” se completează cu un subprogram nou, în următoarea redacție:
    „5016 Promovarea investițiilor”.
    2. Anexa nr.8 „Clasificaţia programelor - B. Activități” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „00487 Acordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate”.
    3. Anexa nr.11 „Clasificația economică” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „143326 Majorarea de întârziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului fiscal;
    14517 Taxa de declarare voluntară;
    145171 Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești;
    145172 Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport;
    145173 Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare;
    145174 Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi;
    145175 Taxa de declarare voluntară a diferențelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport”.
    4. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „143326 „Majorarea de întârziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului fiscal”.
    La acest element se reflectă sumele majorării de întârziere calculate în temeiul art. 2632 din Codul fiscal pentru transferarea tardivă de către executorii judecătorești a plăților încasate în folosul bugetul public național.
    145171 „Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești”;
    145172 „Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport”;
    145173 „Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare valorilor mobiliare”;
    145174 „Taxa de declarare voluntară a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare cotelor-părți din întreprinderi”;
    145175 „Taxa de declarare voluntară a diferențelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport”.
    La alineatele 145171-145175 se reflectă taxele achitate de subiecții declarării voluntare în mărime de 3% din valoarea bunurilor declarate voluntar, care anterior nu au fost declarate.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                               Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 142. Chişinău, 17 august 2018.