OMFC143/2018
ID intern unic:  377015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 143
din  20.08.2018
de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1322     Data intrarii in vigoare : 20.08.2018
    În temeiul articolului 11, alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul II “PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”:
    1.1. Se introduc subconturi de nivelul II în următoarea redacţie:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
222730

Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare

A
231600

Cheltueili privind uzura uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc

A
415131

Procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică

A
415236
Vânzarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică
P
    1.2. Denumirea subcontului de nivelul II se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
263
GRANTURI ACORDATE DIN CONTUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTERNE
263000

Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe

A
    1.3. Se exclude următorul subcont de nivelul II:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
211340

Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare

A

    2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.1. În punctul 3.2.7,
    2.1.1. În primul alineat, sintagma “indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare” se exclude.
    2.1.2. În descrierea contului 2113 „Alte drepturi salariale ale angajaţilor”, subcontul de nivelul I 21134 “Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare” se exclude.
    2.1.3. Se exclude textul “Subcontul de nivelul I 21134 “Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    211340 “Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare”.
    La subcontul de nivelul II 211340 “Indemnizaţii pentru membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare” se reflectă indemnizaţii acordate membrilor personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare pentru perioada de aflare în străinătate.”.
    2.2. La punctul 3.2.21,
    2.2.1. Contul 2227 “Deplasări de serviciu” se completează cu un subcont de nivelul I nou 22273 cu următoarea denumire:
    “22273 “Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare””.
    2.2.2. După descrierea subcontului de nivelul I 22272 “Deplasări de serviciu” se intorduce descrierea subcontului de nivelul I 22273 “Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare” și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 22273 “Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    222730 “Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare”.
    La subcontul de nivelul II 222730 “Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare” se reflectă cheltuielile pentru indemnizaţiile acordate personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în corespundere cu legislația în vigoare.”.
    2.3. După punctul 3.2.38, în descrierea subclasei 26 „Granturi acordate” se operează următoarele modificări:
    2.3.1. Conținutul primului alineat se modifică în următoarea redacție: „Conturile din subclasa 26 “Granturi acordate” sînt destinate generalizării informaţiei privind transferurile nerambursabile de la un nivel al administraţiei publice la altul, către organizaţii internaţionale sau către guvernele altor state, precum şi din contul proiectelor finanţate din surse externe.”.
    2.3.2. Denumirea grupei de conturi 263 “Granturi oferite persoanelor fizice” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “263 “Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe””.
    2.4. După punctul 3.2.40, denumirea și descrierea grupei de conturi 263 “Granturi oferite persoanelor fizice” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Grupa de conturi 263 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe”
    Grupa de conturi 263 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe” cuprinde următorul cont:
    2630 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe”.
    În debitul acestui cont se reflectă cheltuielile aferente mijloacelor financiare acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Contul 2630 ” Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    26300 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe”
    Subcontul de nivelul I 26300 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    263000 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe”
    La subcontul de nivelul II 263000 ”Granturi acordate din contul proiectelor finanţate din surse externe” se reflectă cheltuielile aferente mijloacelor financiare acordate din contul proiectelor finanțate din surse externe.”.
    2.5. La punctul 3.2.49, în descrierea subcontului de nivelul II 281500 “Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară” la final se completează cu textul: ”cu excepţia mijloacelor financiare restituite în cadrul proiectelor finanţate din surse externe.”.
    2.6. În punctul 3.3.41, descrierea subcontului de nivelul II 319240 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 319240 “Pregătirea proiectelor” se ţine evidenţa cheltuielilor privind elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate; verificarea/expertiza documentaţiei de fezabilitate, executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări; organizarea licitaţiilor pentru proiectarea/elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz; verificarea/expertiza documentaţiei de proiect şi deviz; avizarea cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor cu plată, obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui; cercetările pedologice, determinarea bonităţii, delimitarea frontierelor, perfectarea dosarelor cadastrale, lucrările cadastrale, autorizaţia de construire şi alte cheltuieli, ce ţin de perfectarea documentaţiei de proiect şi deviz.”.
    2.7. La punctul 3.4.20,
    2.7.1. Contul 4151 se completează cu un subcont de nivelul I nou 41513 cu următoarea denumire:
    “41513 “Procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică””.
    2.7.2. După descrierea subcontului de nivelul I 41512 se introduce descrierea subcontului de nivelul I 41513 și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 41513 “Procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    415131 “Procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică”
    La subcontul de nivelul II 415131 “Procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică” se reflectă procurarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică.”.
    2.8. În punctul 3.4.21,
    2.8.1. Subcontul de nivelul I 41523 se completează cu un subcont de nivelul II nou 415236 cu următoarea denumire:
    415236 “Vânzarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică”
    2.8.2. După descrierea subcontului de nivelul II 415235 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 415236 și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 415236 “Vânzarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică” se reflectă mijloacele din vânzarea pachetelor de acţiuni nou-emise de banca de importanţă sistemică.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Octavian ARMAŞU

    Nr. 143. Chişinău, 20 august 2018.