HCECM1731/2018
ID intern unic:  377037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 1731
din  03.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de
desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1333
    MODIFICAT
    HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18    În scopul reglementării particularităților de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și în temeiul art.18 alin.(2), art.22 alin.(1) lit.c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
    1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2652 din 9 septembrie 2014 ”Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare”.
    3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                                          Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 1731. Chișinău, 3 iulie 2018.


Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1731 din 3 iulie 2018

REGULAMENT
privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților
la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Capitolul I. Dispoziții generale
    1. Prezentul regulament stabilește condițiile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, modalitatea de constituire și înregistrare a grupurilor de inițiativă, procedura de întocmire, prezentare şi verificare a documentelor și listelor de subscripție în vederea înregistrării candidaților la funcția de deputat în circumscripțiile uninominale, inclusiv în cele de peste hotarele țării și pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni (în continuare - localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), procedura de întocmire, prezentare şi verificare a documentelor în vederea înregistrării listelor de candidați la funcția de deputat în circumscripția națională, precum și particularitățile înregistrării blocurilor electorale la alegerile parlamentare.
    2. În sensul prezentului regulament, sînt considerați solicitanți colectivi partidele, alte organizații social-politice și blocurile electorale, inclusiv candidații desemnați de către aceștia, iar solicitanți individuali – candidații care își desemnează propria candidatură la funcția de deputat în Parlament.
    3. Desemnarea candidaților la funcția de deputat pentru circumscripția națională și fiecare circumscripție uninominală începe cu 60 de zile și se termină cu 30 de zile înainte de data alegerilor.
    4. Procesul de desemnare a candidaților la funcția de deputat presupune:
    a) în circumscripția națională - aprobarea în cadrul ședințelor organelor abilitate ale solicitanților colectivi, în conformitate cu prevederile statutare sau actele de constituire ale acestora, a proceselor-verbale privind desemnarea listei de candidați la funcția de deputat în circumscripția națională;
    b) în circumscripțiile uninominale:
    - aprobarea în cadrul ședințelor organelor competente ale solicitanților colectivi, în conformitate cu prevederile statutare sau actele de constituire ale acestora, a proceselor-verbale privind desemnarea candidaților pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală și constituirea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor potrivit art. 87 din Codul electoral, perfectarea și prezentarea spre înregistrare în calitate de concurent electoral a actelor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – f), i) – k) din Codul electoral, precum și a listelor de subscripție în condițiile art. 47 și art. 86 din Codul electoral;
    - înaintarea propriei candidaturi la funcția de deputat în Parlament și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului potrivit art. 87 din Codul electoral, perfectarea și prezentarea spre înregistrare în calitate de concurent electoral a actelor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) – f), i) – k) din Codul electoral și a listelor de subscripție în condițiile art. 47 și art. 86 din Codul electoral.
    5. Decizia privind demararea procesului de înaintare a candidaților la funcţia de deputat în Parlament poate fi luată de solicitanții colectivi și cei individuali doar după începerea perioadei de desemnare în condițiile pct. 3 din prezentul regulament, iar actele perfectate în acest sens nu pot fi datate anterior începerii acestei perioade, cu excepția celor stabilite la pct. 46 lit. d) și f) din prezentul regulament.
Capitolul II. Particularităţile înregistrării blocurilor electorale
pentru alegerile parlamentare

    6. Partidele şi alte organizaţii social-politice pot conveni asupra formării unui bloc electoral, consemnînd decizia de participare a formaţiunii politice respective printr-un proces-verbal, aprobat conform statutelor (regulamentelor) acestora.
    7. Blocurile electorale se formează în baza acordului de constituire, aprobat de către partidele și alte organizaţii social-politice, înregistrate în modul prevăzut de legislația în vigoare pînă la stabilirea datei alegerilor, care au decis să participe la crearea unui bloc electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de începerea perioadei de desemnare a candidaților.
    8. Acordul de constituire a blocului electoral urmează să cuprindă:
    a) părţile constituante ale blocului electoral;
    b) denumirea integrală, denumirea prescurtată şi simbolul electoral în formă grafică și descrierea textuală a acestuia;
    c) persoana/organul cu drept de reprezentare (organul de conducere/central);
    d) procedura de aprobare și modificare a listei candidaţilor în circumscripția națională;
    e) procedura de constituire a grupurilor de inițiativă și de desemnare a candidaților în circumscripțiile uninominale;
    f) modul și procedura de repartizare a alocațiilor de la bugetul de stat;
    g) procedura de lichidare (încetare a funcţionării) a blocului electoral;
    h) alte prevederi.
    9. Blocul electoral se înregistrează la Comisia Electorală Centrală în baza următoarelor documente:
    a) cererea de înregistrare a blocului electoral semnată de către persoana/persoanele sau organul cu drept de reprezentare;
    b) procesele-verbale ale formaţiunilor politice prin care acestea au decis să participe la formarea unui bloc electoral;
    c) acordul de constituire a blocului electoral, semnat de părţile constituante ale blocului electoral;
    d) după caz, documentele stabilite la art. 49 alin. (1) din Codul electoral.
    10. Documentele prevăzute la pct. 9 lit. d) din prezentul regulament se vor depune concomitent cu înregistrarea blocului electoral, numai în perioada de desemnare  a candidaţilor stabilită la art. 46 alin. (1) și alin. (2) lit. b) în coroborare cu art. 49 alin. (2) din Codul electoral.
    11. Denumirea blocului electoral nu poate fi identică cu denumirea altor concurenţi electorali, cu denumirea partidelor și altor organizaţii social-politice. În cazul în care se vor depune documente pentru a fi înregistrate blocuri electorale cu denumiri identice, prioritate va avea solicitantul care primul a înaintat setul complet de documente spre înregistrare, sub condiția admiterii cererii de înregistrare, celorlalți solicitanți documentele le vor fi restituite pentru a fi schimbată denumirea blocului. Dacă documentele se depun concomitent (în aceeaşi zi), se aplică procedura de tragere la sorţi, conform Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018.
    12. În cazul în care în componența blocului rămîne un singur membru, acesta nu se consideră dizolvat de drept, iar după încheierea perioadei de desemnare a candidaţilor, se va aplica pragul minim de reprezentare pentru accedere în Parlament pentru circumscripția națională prevăzut la art. 95 alin. (2) lit. b) din Codul electoral.
Capitolul III. Constituirea şi înregistrarea grupurilor de inițiativă
pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlament
pentru circumscripția uninominală

    13. În cadrul ședinței de alegere a președintelui, vicepreședintelui și secretarului consiliului electoral de circumscripție, dar nu mai tîrziu de 2 (două) zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaților, prin hotărîrile consiliilor electorale de circumscripție, se stabilesc locul și timpul recepționării documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală. Prin aceeași hotărîre sau prin adoptarea unei noi hotărîri, consiliile electorale de circumscripție stabilesc locul și timpul în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale, precum și componența Comisiei de tragere la sorți (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul regulament).
    14. Prin dispoziția președintelui consiliului electoral de circumscripție se constituie Comisia de recepţionare şi verificare a documentelor (în continuare – Comisia CECE de recepționare), în componența căreia se includ membrii consiliului și după caz personalul din aparatul de lucru al acestuia, în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă respective, precum și realizării competențelor stabilite la pct. 42 din prezentul regulament  (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament).
    15. Un grup de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală poate susține doar un singur candidat la funcția respectivă. Membrii unui grup de inițiativă nu pot fi în același timp și membri ai altui grup de iniţiativă.
    16. În cazul în care iniţiativa de a susţine un candidat la funcţia de deputat în Parlament aparține cetăţenilor cu drept de vot, aceștia urmează să se întrunească în cadrul unei adunări în vederea constituirii grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului respectiv şi colectarea semnăturilor pe listele de subscripție în condițiile art. 86 din Codul electoral. La adunarea de constituire a grupului de inițiativă este prezent, în mod obligatoriu și candidatul susținut de către grup. Grupul de iniţiativă constituit îşi alege conducătorul grupului care va coordona activitatea de colectare a semnăturilor susținătorilor candidatului, autenticitatea semnăturilor, întocmirea şi sistematizarea listelor de subscripție, conform cerințelor stabilite.
    17. Rezultatele adunării cetățenilor privind constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția de deputat în Parlament şi ale alegerii conducătorului acestui grup se consemnează într-un proces-verbal, semnat de candidat și de conducătorul grupului, la care se anexează lista membrilor grupului de inițiativă ce conține: numele şi prenumele, data, luna şi anul naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP), domiciliul/reședința, menţiunea privind calitatea deținută în cadrul grupului de inițiativă (conducător/membru), data la care membrul grupului își pune semnătura în listă și semnătura membrului grupului, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    18. În cazul partidelor, altor organizații social-politice, blocurilor electorale, grupurile de inițiativă sînt constituite de organul care, potrivit prevederilor statutare sau actelor de constituire ale acestora, este în drept să desemneze candidații la funcția de deputat în Parlament, să numească conducătorii grupurilor și să aprobe lista membrilor grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidaților respectivi. Rezultatele ședințelor organelor competente ale solicitanților colectivi se consemnează în procese-verbale separate (sau, după caz, în extrase din procesul-verbal), într-un număr corespunzător numărului de candidați desemnați și grupurilor de inițiativă constituite pentru susținerea acestora în circumscripțiile uninominale, conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul regulament. Fiecare proces-verbal (sau, după caz, extrasul) va fi semnat de preşedintele şedinţei sau, după caz, de persoana împuternicită, conform prevederilor statutare ale solicitanților colectivi, la care se va anexa lista membrilor grupului de inițiativă care va conține informația indicată la pct. 17 al prezentului regulament.
    [Pct.18 modificat prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]
    19. Pentru înregistrarea grupului de inițiativă, candidatul la funcția de deputat în Parlament va depune personal, cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, la consiliul electoral de circumscripție respectiv următoarele acte:
    a) demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă, în cazul solicitanților individuali conform modelului din Anexa nr. 5, iar în cazul solicitanților colectivi conform modelului din  Anexa nr. 6 la prezentul regulament.
    Consiliul electoral de circumscripție va înregistra demersul respectiv într-un registru de evidență, întocmit conform regulilor de ținere a lucrărilor de secretariat, care va conține următoarele rubrici: numărul de ordine, numele, prenumele candidatului, denumirea formațiunii politice care l-a desemnat/mențiunea „Candidat independent”, data depunerii documentelor și semnătura candidatului care le-a depus. Rubricile din registrul de evidență vor fi completate de candidat personal cu aplicarea semnăturii care trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate, confirmîndu-se în acest sens faptul depunerii personale a documentelor de către acesta;
    b) procesul-verbal al ședinței adunării cetățenilor/organului competent al solicitanților colectivi privind constituirea grupului de inițiativă și susținerea/desemnarea candidatului la funcția de deputat în Parlament;
    c) lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei care nu conține rubrica „Semnătura”;
    d) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire în cazul buletinului de identitate seria A (ambele părţi – recto şi verso);
    e) decizia conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele activității grupului de inițiativă (trezorierul), după caz;
    f) statutul şi certificatul de înregistrare, în copie autentificată prin ștampila a partidului politic;
    [Pct.19 lit.f) modificată prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]
    g) în cazul blocurilor electorale, copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale de înregistrare a acestora.
    20. În termen de 3 zile de la recepționarea actelor enumerate la pct. 19 din prezentul regulament, consiliul electoral de circumscripție verifică corectitudinea acestora şi decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării grupului de inițiativă.
    21. În cazul în care la etapa de verificare a listelor cu membrii grupurilor de inițiativă prezentate spre înregistrare la consiliul electoral de circumscripție se va constata că aceeași persoană și-a aplicat semnătura pe mai multe liste pentru a face parte și dintr-un alt sau alte grupuri de inițiativă, se consideră valabilă doar semnătura aplicată prima cronologic, ulterioarele semnături se vor considera nule, fiindu-i refuzată înregistrarea pentru celelalte grupuri. Dacă o persoană semnează în aceeași zi pentru a fi membru în mai multe grupuri de inițiativă, aceste semnături se vor considera toate nevalabile și i se va refuza înregistrarea în calitate de membru al grupului.
    22. Dacă actele prezentate corespund cerințelor stabilite, consiliul electoral de circumscripție, în decursul a 3 zile de la data depunerii listei membrilor, adoptă o hotărîre privind înregistrarea grupului de inițiativă, eliberează legitimațiile pentru membrii grupului de inițiativă înregistrat, conform modelelor prevăzute în Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, precum și formularele listelor de subscripție într-un număr suficient pentru a colecta semnăturile susținătorilor în limita plafonului maxim stabilit la art. 86 din Codul electoral.
    23. Consiliul electoral de circumscripție refuză înregistrarea grupului de iniţiativă în cazul lipsei actelor specificate la pct. 19 din prezentul regulament sau identificării unor abateri de la prevederile legale la examinarea acestora. Hotărîrea consiliului electoral privind refuzul de a înregistra grupul de iniţiativă poate fi contestată în condițiile stabilite la art. 71 din Codul electoral.
    24. Cereri de modificare și completare a componenței grupului de inițiativă pot fi depuse, nu mai tîrziu de 50 de zile pînă la alegeri, de către conducătorul grupului de inițiativă a cărui prerogativă în acest sens se stabilește odată cu alegerea/numirea acestuia și, respectiv, constituirea grupului, prin consemnarea acestui fapt în procesele-verbale întocmite în condițiile pct. 17 și 18 din prezentul regulament. Conducătorul grupului de inițiativă poate fi reales în aceleași condiții în care s-a desfășurat alegerea/numirea acestuia și doar din rîndul membrilor grupului, prezentînd consiliului electoral de circumscripție procesul-verbal de substituire a conducătorului grupului în decurs de 3 zile de la data întocmirii acestuia, dar nu mai tîrziu de data depunerii documentelor pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral a candidatului la funcția de deputat în Parlament.
    25. Condițiile de constituire și înregistrare a grupurilor de inițiativă descrise în prezentul capitol sînt aplicabile și celor pentru susținerea candidaților din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării și cele pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria). Documentele pentru înregistrarea grupurilor respective vor fi depuse la consiliile electorale de circumscripție constituite în acest sens, cu sediul în municipiul Chișinău.
Capitolul IV. Condiţiile speciale privind colectarea semnăturilor
și întocmirea listelor de subscripţie

    26. Modalitatea de colectare a semnăturilor, de întocmire şi autentificare a listelor de subscripţie, procedura şi termenul de prezentare şi verificare a acestora, precum şi responsabilităţile persoanelor care colectează semnături şi ale susţinătorilor este stabilită în Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, precum şi prezentul regulament.
    27. Grupul de iniţiativă poate demara procesul de colectare a semnăturilor susţinătorilor candidatului la funcţia de deputat în Parlament începînd cu data eliberării legitimațiilor membrilor grupului și formularelor listelor de subscripţie de către consiliului electoral de circumscripție, în baza actului de transmitere-primire.
    28. Colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlament se va efectua de membrii grupului de inițiativă cu respectarea cerințelor generale stabilite la art. 47 din Codul electoral și a condițiilor speciale de la art. 86 din Codul electoral, inclusiv cu asigurarea respectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
    29. Membrii grupului de inițiativă vor asigura, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conformitatea înscrierii datelor cu caracter personal de către susținătorii candidatului la funcția de deputat în Parlament, la care au acces, avînd obligația să nu utilizeze/prelucreze datele în alte scopuri decît cel stabilit și să nu dezvăluie datele de care au luat cunoștință în activitatea lor, nici după încetarea activității grupului de inițiativă, sub sancțiunea de a răspunde pentru încălcarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
    30. Listele de subscripție utilizate, cele neutilizate și legitimațiile membrilor grupului se returnează consiliului electoral de circumscripție odată cu depunerea documentelor pentru înregistrarea candidatului desemnat în calitate de concurent electoral. Nereturnarea listelor de subscripție în acest caz servește drept temei pentru adresare organelor competente în vederea asigurării respectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
    31. Listele de subscripție cu semnăturile susținătorilor candidatului la funcția de deputat în Parlament, colectate de membrii grupului de inițiativă, se sistematizează pe unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi (primării) pe teritoriul cărora au fost colectate semnăturile, la care se anexează totodată listele cu semnăturile colectate în localitățile din componența acestora și se aranjează în ordinea localităților din componența circumscripției uninominale, stabilită conform hotărării Guvernului cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente. Listele de subscripție sistematizate conform procedurii sus-descrise formează un singur dosar și se numerotează începînd cu numerele de ordine de la 1, 2, 3, ... n (n – numărul de ordine al ultimei liste de subscripție numerotate din cadrul dosarului sistematizat).
    32.  Listele de subscripție numerotate și sistematizate sînt însoțite de o notă informativă privind numărul listelor de subscripție și cel al semnăturilor din aceste liste pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi (primării), inclusiv cifrele totale pe circumscripția uninominală respectivă (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul regulament).
    33. Prevederile prezentului capitol se aplică corespunzător listelor de subscripție care conțin semnăturile susținătorilor candidatului la funcția de deputat din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării și cele constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria). Listele de subscripție pentru aceste circumscripții uninominale pot conține semnături ale susținătorilor de la oricare circumscripție uninominală din cele 51 constituite pentru alegerile parlamentare, fără însă a depăși plafonul stabilit la art. 86 alin. (1) din Codul electoral. Listele de subscripție prezentate vor fi sistematizate într-un singur dosar, la care va fi atașată o notă informativă ce va conține date privind numărul listelor de subscripție și numărul semnăturilor prezentate pentru verificare, conform Anexei nr.7.
    [Pct.33 modificat prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]
    34. Responsabilitatea privind respectarea condițiilor de sistematizare și prezentare a listelor de subscripție, conform pct. 31 - 33 din prezentul regulament și art. 86 din Codul electoral, revine conducătorului grupului de inițiativă și candidatului desemnat la funcția de deputat în Parlament.
    35. Membrii grupului de inițiativă sînt responsabili de corectitudinea datelor din listele de subscripție prezentate spre verificare și poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prezentarea datelor false și/sau neveridice.
    36. Condițiile și modul de susținere financiară a grupului de inițiativă, precum şi procedura de prezentare la CEC a rapoartelor privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității grupului de inițiativă sînt stabilite în Regulamentul privind finanțarea activității grupului de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
Capitolul V. Condiții speciale pentru candidații la alegerile parlamentare
și procedura de depunere a documentelor  pentru înregistrare în calitate
de concurenți electorali

Secțiunea 1. Condiții speciale pentru candidații
 la alegerile parlamentare

    37. Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care deţin cetăţenia Republicii Moldova și au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.
    38. Candidații desemnați de solicitanții colectivi, precum și candidații independenți pot candida doar într-o singură circumscripție uninominală.
    39. Aceeaşi persoană poate fi inclusă doar într-o singură listă de candidaţi, din partea unui singur concurent electoral.
    40. În cazul alegerilor parlamentare, o persoană poate candida atît pentru circumscripția națională, cît și într-o singură circumscripție uninominală. Persoana inclusă în lista de candidaţi din partea unui concurent electoral pentru alegerile în baza circumscripţiei naţionale poate candida și într-o singură circumscripţie uninominală din partea aceluiași concurent electoral sau în calitate de candidat independent.
Secțiunea 2. Depunerea documentelor pentru înregistrare
în calitate de concurenți electorali

    41. În condițiile art.49 alin.(2) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală stabilește locul și timpul recepționării documentelor în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile parlamentare, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens. Totodată, prin dispoziția președintelui CEC, se constituie Comisia de recepționare şi verificarea documentelor electorale (în continuare – Comisia CEC de recepționare) prezentate pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția națională (modelele din anexele nr. 1 și 2 la prezentul regulament se aplică în modul corespunzător). În componența Comisiei CEC de recepționare se includ membrii CEC și funcționari ai Aparatului CEC.
    42. Consiliile electorale de circumscripție stabilesc locul și timpul recepționării documentelor în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile parlamentare, prin adoptarea unei hotărîri în condițiile pct. 13 din prezentul regulament. Comisia CECE de recepţionare constituită prin dispoziția președintelui consiliului electoral de circumscripție  în condițiile stabilite de pct. 14 al prezentului regulament recepționează și verifică documentele electorale prezentate pentru înregistrarea candidaților în circumscripțiile uninominale.
    43. Pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlament în circumscripția națională, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, Comisiei Electorale Centrale i se prezintă actele indicate la art. 49 din Codul electoral și cu respectarea rigorilor stabilite la art. 46 alin. (3) și art. 84 alin. (2) lit. a) din Codul electoral.
    Demersul întocmit în condițiile pct. 46 din prezentul regulament se va depune la Comisia Electorală Centrală de către persoana împuternicită a solicitantului colectiv în temeiul prevederilor statutare sau actelor de constituire ale acestuia, fiind înregistrat conform regulilor de ținere a lucrărilor de secretariat.
    Totodată, fiecare persoană inclusă în lista de candidaţi pentru circumscripția națională va confirma faptul depunerii personale a documentelor prin completarea unei liste puse la dispoziție de membrii Comisiei CEC de recepționare care va conține următoarele rubrici: numărul de ordine, numele, prenumele candidatului, denumirea formațiunii politice care l-a desemnat, data depunerii documentelor și aplicarea semnăturii care trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate. Lista astfel completată se va certifica în final prin semnătura membrilor Comisiei CEC de recepționare desemnați responsabili de recepționarea setului de documente de la solicitanții colectivi.
    44. Pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlament în circumscripțiile uninominale, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliilor electorale de circumscripție  li se prezintă, personal de candidat, actele indicate la art. 49 din Codul electoral și listele de subscripție întocmite în conformitate cu rigorile stabilite la art. 47 și art. 86 din Codul electoral.
    În acest caz, consiliul electoral de circumscripție va înregistra demersul prezentat în condițiile pct. 46 din prezentul regulament într-un registru de evidență, întocmit conform regulilor de ținere a lucrărilor de secretariat, care va conține următoarele rubrici: numărul de ordine, numele, prenumele candidatului, denumirea formațiunii politice care l-a desemnat/mențiunea „Candidat independent”, data depunerii documentelor și semnătura candidatului care le-a depus. Rubricile din registrul de evidență vor fi completate de candidat personal cu aplicarea semnăturii care trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate, confirmîndu-se în acest sens faptul depunerii personale a documentelor de către acesta.
    45. Procedura de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor de la candidații la funcția de deputat în Parlament, precum și în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot se efectuează în condițiile Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1729 din 3 iulie 2018.
    46. Demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă (conform modelelor din anexele nr. 8 și nr. 9 la prezentul regulament) va fi adresat Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripție, la care vor fi anexate următoarele acte:
    a) după caz, procesul-verbal al şedinţei organului competent al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea listei de candidaţi pentru circumscripția națională întocmite conform prevederilor art.46 alin. (3) și art. 84 alin. (2) lit. a) din Codul electoral;
    b) după caz, listele de subscripție cu numărul suficient de semnături ale candidatului în circumscripția uninominală, numerotare și sistematizare în condițiile pct. 31 și 32 din prezentul regulament și cu respectarea prevederilor art. 86 din Codul electoral;
    c) datele biografice ale candidatului;
    d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul său de a candida la alegerile pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
    e) declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale;
    f) certificatul de integritate, eliberat, în condițiile legii, de către Autoritatea Națională de Integritate;
    g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
    h) după caz, simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
    i) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire în cazul buletinului de identitate seria A (ambele părţi – recto şi verso).
    În cazul candidaților desemnați în circumscripția națională, împreună cu documentele specificate la lit. a) și h) din prezentul punct, actele indicate la lit. c) – g) și i) se vor sistematiza și prezenta Comisiei Electorale Centrale în seturi, per candidat inclus în listă, anexate la demers în ordinea stabilită în lista de candidați înaintată.
    47. La procesul-verbal al şedinţei organului competent al partidului, altei organizației social-politic sau blocului electoral, la care s-a decis desemnarea candidaţilor la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția națională, subiecții colectivi vor anexa lista candidaţilor la funcţia de deputat întocmită sub formă de tabel, cu respectarea condițiilor stabilite la art. 46 alin. (3) din Codul electoral, care va conţine denumirea integrală a formaţiunii politice care i-a desemnat şi următoarele rubrici:
    a) numărul de ordine;
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) sexul;
    e) anul naşterii;
    f) domiciliul/reședința;
    g) numărul de identificare de stat (IDNP);
    h) apartenenţa politică;
    i) profesia (în cazul în care candidatul deţine două sau mai multe profesii, se va include doar una dintre ele);
    j) funcţia deţinută la moment în cadrul entității în care activează (în cazul în care candidatul activează în cadrul a mai multor entități, se va indica funcţia deţinută la locul de muncă de bază);
    k) locul de muncă – entitatea în care activează candidatul şi localitatea unde îşi are sediul aceasta (în cazul în care candidatul activează în cadrul a mai multor entități, se va indica locul de muncă de bază).
    48. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru circumscripția națională va fi completată (în limba română şi în limba rusă) şi prezentată, odată cu cererea de înregistrare, şi în format electronic. Documentul se va întocmi conform modelului din Anexa nr. 10 la prezentul regulament. Formularul poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica „Alegeri parlamentare ....”.
    49. Formularul cu datele biografice ale candidatului se va completa conform modelului din Anexa nr. 11 la prezentul regulament și poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica „Alegeri parlamentare...”. Documentul poate fi completat atît manual, cît şi electronic, însă semnătura candidatului trebuie să fie olografă. Rubrica „Alte date biografice” este opţională şi se completează în formă liberă.
    50. Declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conţinînd şi menţiunea privind declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, precum și lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament,  se va întocmi conform modelelor din anexele nr. 12 și, după caz, nr. 13 la prezentul regulament. Formularul documentului poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica „Alegeri parlamentare...” şi poate fi completat atît manual, cît şi electronic, dar semnătura candidatului trebuie să fie olografă.
    51. Declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale, se va întocmi conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament. Formularul documentului poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica „Alegeri parlamentare…” şi poate fi completat atît manual, cît şi electronic, dar semnătura candidatului trebuie să fie olografă.
    52. Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute –  pentru  persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral se va întocmi conform modelului din Anexa nr. 15 la prezentul regulament. Formularul documentului poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica „Alegeri parlamentare…” şi poate fi completat atît manual, cît şi electronic, însă semnătura candidatului trebuie să fie olografă.
    53. Prezentarea simbolului electoral este opțională. În cazul în care se înaintează spre înregistrare, simbolul electoral se prezintă pe hîrtie în culori alb-negru cu descrierea deplină și în versiune electronică, respectîndu-se următoarele cerinţe:
    a) fişierul grafic cu simbolul electoral trebuie prezentat în format .TIFF/.PNG/.JPG;
    b) simbolul va fi prezentat în două fişiere avînd dimensiunile 15×15 mm şi 50×50 mm;
    c) versiunea electronică a simbolului va conţine doar culorile alb şi negru.
    Solicitanții colectivi vor prezenta, în mod centralizat, la Comisia Electorală Centrală simbolul electoral în formatul solicitat, inclusiv în cazul desemnării candidaților la funcția de deputat pentru circumscripția uninominală.
    Solicitanții individuali vor depune simbolul electoral la consiliul electoral de circumscripție doar dacă dispun de acesta.
Secțiunea 3. Procedura de recepționare a listelor de subscripție
la Consiliul electoral de circumscripție

    54. La recepționarea documentelor prezentate în vederea înregistrării candidaților la funcția de deputat în Parlament, Comisia CECE de recepționare verifică, în corespundere cu prevederile Codului electoral, ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018 și ale prezentului regulament, listele de subscripție prezentate de candidat.
    55. La etapa de recepționare a listelor de subscripție, Comisia CECE de recepționare le verifică doar sub aspect cantitativ. În actul de transmitere-recepționare se consemnează numărul de semnături ale susținătorilor candidatului declarate, autenticitatea cărora urmează a fi verificată împreună cu actele indicate la pct. 46 din prezentul regulament.
    56. În cazul în care grupul de inițiativă prezintă liste de subscripție ce conțin mai multe semnături decît plafonul de 1000 semnături pentru candidatul bărbat și 500 de semnături pentru candidatul femeie, Comisia CECE de recepționare va primi spre verificare doar listele de subscripție cu numărul semnături în limitele prevăzute la art. 86 alin. (1) din Codul electoral, lăsînd la discreția grupului de inițiativă selectarea listelor de subscripție ce urmează a fi transmise spre verificare Comisiei CECE de recepționare. Celelalte liste de subscripție care conțin semnături peste plafonul de 500 și, respectiv, 1000 se recepționează, însă nu se supun verificării, fiind sistematizate, numerotate și cusute într-un dosar separat.
    57. Părțile procedurii de transmitere și recepționare a listelor de subscripție sînt candidatul la funcția de deputat în Parlament asistat de conducătorul grupului de inițiativă și membrii Comisiei CECE de recepționare.
    58. Procedura de transmitere-recepționare a listelor de subscripție se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    a) membrii desemnați din cadrul Comisiei CECE de recepționare primesc și verifică listele de subscripție sub aspect cantitativ, separat pe fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi din circumscripția uninominală respectivă;
    b)  după ce listele de subscripție se verifică cantitativ, Comisia CECE de recepționare le sistematizează pentru a fi cusute în dosare (un dosar separat care conțin listele supuse verificării; un dosar separat care include listele neutilizate, deteriorate sau transmise fără a fi supuse verificării) și sigilate în modul corespunzător;
    c) pentru dosarul cu listele de subscripție pentru fiecare candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală se întocmește o notă informativă care va conține următoarele elemente: circumscripția electorală uninominală pentru care candidează, denumirea unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi (primării) din cadrul respectivei circumscripții/mai multor circumscripții în cazul candidaților din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării și cele constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), numărul listelor de subscripție, rubrica „Numărul dosarului”, numele, prenumele conducătorului grupului de inițiativă și ale membrului Comisiei CECE de recepționare responsabili de transmiterea, respectiv recepționarea listelor, data întocmirii notei informative (conform modelului din Anexa nr. 16 la prezentul regulament);
    d)  listele de subscripție verificate cantitativ, împreună cu nota informativă ce se anexează la începutul dosarului, se cos în partea de sus (poziția orizontală, forma A3) și se sigilează pe versoul ultimei file, unde se indică numărul total al filelor listelor de subscripție sigilate, se înscriu numele și prenumele conducătorului grupului de inițiativă și ale membrului Comisiei CECE de recepționare și se aplică semnăturile acestora;
    e)  dosarul cu listele de subscripție cusute și sigilate conform cerințelor de la lit.  b) -  d) din  prezentul punct se transmite responsabilului de introducerea, în format electronic, a datelor procesate conform notei informative și înscrierea numărului de evidență atribuit dosarului procesat. Numărul de evidență al dosarului se va constitui din 3 indice.
    59. Formularele listelor de subscripție neutilizate sau anulate de grupul de inițiativă, cu indicarea numerelor de ordine atribuite, se restituie consiliului electoral de circumscripție, odată cu depunerea demersului de înregistrare și prezentarea listelor de subscripție întocmite în mod corespunzător. În cazul în care la prezentarea listelor de subscripție grupul de inițiativă nu menționează numerele de ordine ale listelor neutilizate sau anulate, acest lucru se constată la etapa de recepționare a listelor de către Comisia CECE de recepționare împreună cu conducătorul grupului de inițiativă, iar rezultatele în acest sens se consemnează în actul de transmitere-recepționare.
Secțiunea 4. Procedura de verificare a listelor de subscripție și întocmirea
notei informative privind rezultatele verificării listelor de subscripție

    60.  Consiliul electoral de circumscripție verifică datele incluse în listele de subscripție şi autenticitatea semnăturilor susținătorilor candidatului la funcția de deputat în Parlament, conform unei proceduri stabilite în acest sens.
    61. Pentru realizarea procedurii de verificare a listelor de subscripție, prin dispoziție a președintelui consiliului electoral de circumscripție, emisă în condițiile pct. 14 din prezentul regulament, se creează grupuri de lucru și se desemnează în calitate de coordonatori ai activității acestor grupuri membrii Comisiei CECE de recepționare (în continuare – coordonatorii de grupuri).
    62. Membrii grupurilor de lucru vor semna declarații de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare, conform modelului din Anexa nr. 17 la prezentul regulament.
Verificarea listelor de subscripție se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 47, art. 48 și art. 86 din Codul electoral și cu respectarea procedurii descrise în Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018.
    63. În cazul în care în procesul de verificare a listelor de subscripție, după declararea unor liste de subscripție drept nule și neavenite, se va constata că numărul de semnături rămase este sub limitele prevăzute de art. 86 alin. (1) din Codul electoral, grupul de lucru responsabil din cadrul Comisiei CECE de recepționare va dispune încetarea procedurii de verificare a listelor de subscripție și va prezenta consiliului electoral o notă informativă privind rezultatele verificării pentru a fi adoptată o hotărîre în acest sens.
Capitolul VI. Înregistrarea concurenților electorali și modificările
în listele de candidați înregistrate pentru circumscripția națională

    64. Rezultatele recepționării documentelor și listelor de subscripție conform pct. 46 se înscriu în actul de transmitere-recepționare (conform modelului din Anexa nr. 18 la prezentul regulament).
    65. Dacă actele prezentate în condițiile pct. 46 din prezentul regulament corespund cerințelor stabilite la art. 49 alin. (1) și (3) și art. 85 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală sau consiliile electorale de circumscripție adoptă o hotărîre privind înregistrarea listei de candidați/candidatului la funcția de deputat în Parlament și asigură eliberarea legitimațiilor de candidați conform modelului aprobat de Comisia Electorală Centrală (Anexa nr. 19 la prezentul regulament), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data înregistrării
    66. În cazul în care actele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de Codul electoral, Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, și de prezentul regulament, precum și în cazul nerespectării condițiilor specificate la art. 46 alin. (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, după caz, consiliul electoral de circumscripție refuză înregistrarea în calitate de concurent electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre.
    67. Modificările în listele de candidați, prevăzute de art. 88, vor fi operate cu respectarea cotei minime de reprezentare stabilite la art. 46 alin. (3) din Codul electoral.
    68. Cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor concurenții electorali înregistrați în circumscripția națională au dreptul să solicite, prin prezentarea unei decizii a formațiunii politice care a înaintat lista de candidați, următoarele modificări:
    - modificarea listei de candidați la funcția de deputat (înlocuirea unui candidat din lista înregistrată prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat; schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată);
    - completarea listei de candidați în limita prevăzută de art. 84 alin. (2) din Codul electoral;
    - retragerea întregii liste de candidați.
    Pînă  la 14 zile înainte de ziua alegerilor, concurenții electorali au dreptul să retragă întreaga listă de candidați, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume. În perioada dintre 14 și 7 zile înainte de ziua alegerilor se admite numai schimbarea numărului de ordine al candidaților în listă sau excluderea acestora.
    69. După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organul electoral respectiv publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicînd în ea numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HCEC1993 din 21.12.18, MO6-12/11.01.19 art.103; în vigoare 21.12.18]

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16

    anexa nr.17

    anexa nr.18

    anexa nr.19