LPC165/2018
ID intern unic:  377048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 333-335     art Nr : 545     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul VIII din Legea nr. 290/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478–490, art. 964), alineatul (3) se abrogă.
    Art. II. –  Articolul 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (41), după cuvîntul „realizarea” se introduce textul „/reexaminarea”;
    articolul se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42) Reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă, stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 11:
Tabelul nr. 11

 
Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite/ reexaminate pînă la 1 ianuarie 1999
Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 pînă la 1 ianuarie 2019

Anul cînd va fi efectuată reexaminarea pensiei

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

de la
15 ani
pînă la
15 ani
de la
15 ani
de la
12 ani
pînă la
15 ani
de la
10 ani
pînă la
12 ani
de la
7 ani
pînă la
10 ani
de la
5 ani
pînă la
7 ani
de la
3 ani
pînă la
5 ani
de la
2 ani
pînă la
3 ani

    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
    (2) Prevederile art. 33 alin. (41) din Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii se vor aplica după finalizarea procesului de reexaminare a pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, conform eșalonării prevăzute la art. 33 alin. (42) din Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 165. Chişinău, 26 iulie 2018.