LPC166/2018
ID intern unic:  377059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  26.07.2018
pentru modificarea unor acte legislative

Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 333-335     art Nr : 547
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (4), cuvintele „angajaților civili” se substituie cu cuvintele „personalului contractual”.
    2. La articolul 22 alineatul (2), textul „Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Stat de Curieri Speciali” se substituie cu textul „Administrația Națională a penitenciarelor, Biroul de Curieri Special”.
    3. La articolul 35 alineatul (2), cuvintele „angajații civili” se substituie cu cuvintele „personalul contractual”.
    4.  Anexa nr. 7:
    la compartimentul II, poziția întîi se completează cu textul „ , șef inspectorat general”, iar poziția a doua – cu textul „ , șef inspectorat”;
    compartimentele VI și VII vor avea următorul cuprins:

VI. Funcțiile corpului de ofițeri ai Administrației Naționale a Penitenciarelor

Director
2000–2750
Director adjunct
1900–2650
Șef direcție generală
1850–2600
Șef direcție
1700–2450
Șef secție, șef serviciu
1500–2250

Specialist principal, ofițer principal de investigații

1300–1950
Specialist superior, ofițer superior de investigații
1200–1800
Specialist, ofițer de investigații
1100–1650

    VII. Funcțiile efectivului de curieri speciali ai Biroului de Curieri Speciali

 
Șef birou
2000–2750
Șef adjunct birou
1900–2650
Șef direcție
1700–2450
Șef secție
1500–2250
Inspector superior cu misiuni speciale
1200–1800
Inspector superior
1100–1650
Inspector
1000–1500

    5. Anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 9

Mărimea sporului pentru grad militar (special)

Gradele militare (speciale)

Spor lunar, lei

General de corp; general-colonel; chestor general
800
General de divizie; general-locotenent; chestor-șef
700
General de brigadă; general-maior; chestor, inclusiv de justiție
600
Colonel; comisar-șef, inclusiv de justiție
500
Locotenent-colonel; comisar principal, inclusiv de justiție
450
Maior; comisar, inclusiv de justiție
400
Căpitan; inspector principal, inclusiv de justiție
350
Locotenent-major; inspector superior, inclusiv de justiție
300
Locotenent; inspector, inclusiv de justiție
275
Sublocotenent
250
Plutonier-adjutant; agent-șef principal, inclusiv de justiție
225
Plutonier-major; agent-șef, inclusiv de justiție
200
Plutonier; agent-șef adjunct, inclusiv de justiție
175
Sergent-major; agent principal, inclusiv de justiție
150
Sergent; agent superior, inclusiv de justiție
125
Sergent-inferior; agent, inclusiv de justiție; caporal
100”
   
    6. La anexa nr. 10, compartimentul „Departamentul instituțiilor penitenciare” va avea următorul cuprins:

Administrația Națională a Penitenciarelor

Director penitenciar
18–21
Director subdiviziune
14–20
Corpul de ofițeri
15–21
Corpul de agenți
 9–14    7. La anexa nr. 11, denumirea tabelului și tabelul vor avea următorul cuprins:

„Salariile de funcție ale cadrelor didactice și științifico-didactice
din instituțiile de învățămînt finanțate de la buget

Nr. crt.

Funcția

Salariul de funcție, lei

I. Învățămînt superior

1
Rector
6460
2
Profesor universitar
4840
3
Conferențiar universitar
4360
4
Lector universitar
4030
5

Asistent universitar, formator, maestru de concert, maestru de instruire, antrenor

 
3550

II. Învățămîntul general și profesional tehnic

1

Profesor și învățător în învățămîntul general și profesional tehnic; funcții didactice în educația timpurie:

 
 
– cu studii superioare
3550
 

– cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

 
3220
2

Funcții didactice în învățămîntul general, cu excepția celor de profesor, de învățător și a funcțiilor didactice în educația timpurie:

 
 

– cu studii superioare

3220
 

– cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

 
2900
3

Funcții didactice în învățămîntul profesional tehnic, cu excepția celei de profesor:

 
 
– cu studii superioare
3220
 

– cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

 
2900”

    8. În cuprinsul legii, sintagmele „Departamentul instituțiilor penitenciare”, „Serviciul de Stat de Curieri Speciali” și cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, „Biroul de Curieri Speciali” și, respectiv,  cuvintele „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziția „Președinte, vicepreședinte, secretar științific al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare”  se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, textul „din cadrul Autorității Naționale de Integritate,” se exclude.
    2.  La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Salariul total al funcționarului public pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului, este constituit din:
    a) salariul de funcție;
    b) sporul pentru grad de calificare, grad special și rang diplomatic;
    c) sporul lunar pentru eficiență;
    d) plăți de stimulare.”
    3. Anexa nr. 2:
    în denumirea compartimentului „Organele centrale de specialitate ale administrației publice (conform art. 24 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Națională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Național de Acreditare și Atestare” textul „(conform art. 24 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern)” se exclude;
    compartimentul „Serviciul vamal”:
    la poziția „Director general”, cuvîntul „general” se exclude;
    din compartiment se exclud următoarele poziții:

C 50

Specialist principal

7
7
C 51

Specialist superior

5
5
C 52
Specialist
3
3

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Andrian CANDU
 
    Nr. 166. Chişinău, 26 iulie 2018.