НGC830/2018
ID intern unic:  377092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 830
din  20.08.2018
pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 879
    Pentru executarea prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 571) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 618),  Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1281) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) la punctul 2, cuvintele „autorizației de funcționare” se substituie cu cuvintele  „notificării depuse la autoritatea administrației publice locale”;
    b) la punctul 7, cuvintele „în autorizația de funcționare și” se exclud;
    c) se completează cu capitolul V cu următorul cuprins:
V.  UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CE OPEREAZĂ
CU TICHETELE DE MASĂ
    40. Unitățile de alimentație publică care doresc să accepte tichete de masă ca instrument de plată pentru prestarea serviciilor de alimentație publică (vînzarea preparatelor culinare) încheie un contract de prestări servicii,  în condițiile art.13 din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, cu unul sau mai mulți operatori emitenți de tichete de masă. Clauzele contractului vor stipula condițiile și termenele de acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, precum și plata pentru serviciile aferente prestate de către operator.
    41. Unitățile de alimentație publică care au încheiat contracte de prestare servicii cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă trebuie să afișeze pe panoul de la intrarea în unitatea respectivă autocolantele de identificare speciale furnizate de către operatorul/operatorii respectivi.
    42. În baza contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, unitățile de alimentație publică au următoarele obligații:
    a) să accepte doar tichetele de masă emise de operatorul/operatorii cu care au încheiat contractul de prestări servicii;
    b) să solicite prezentarea de către salariat a actului de identitate, în cazul achitării serviciilor de alimentație publică cu tichet de masă pe suport de hîrtie;
    c) să nu admită schimbul tichetului de masă contra mijloacelor bănești în numerar;
    d) să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea altor produse decît alimentare;
    e) să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii;
    f) să aplice, pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport de hîrtie nominal utilizat de salariat, a datei primirii tichetului de masă și a semnăturii persoanei care a primit tichetul de masă;
    g) să distribuie salariaților produse alimentare fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventualele sume datorate operatorului/operatorilor;
    h) să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hîrtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decît valoarea nominală a tichetului de masă;
    i) să prezinte operatorului/operatorilor emitenți, în termenele stabilite în contract, tichetele de masă pe suport de hîrtie primite, datate și semnate, în vederea rambursării valorii nominale a acestora, cu respectarea prevederilor art.15 alin.(2) și     (3) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă;
    j) în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor alimentare achiziționate de salariat;
    k) să înmîneze bonul fiscal salariatului care beneficiază de tichete de masă;
    l) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați;
    m) să implementeze sisteme și procese organizaționale, convenite cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, care să permită utilizarea, circulația și administrarea tichetelor de masă pe suport electronic;
    n) alte obligații stabilite de legislație și de contractul de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă.
    43. În baza contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, unitățile de alimentație publică au următoarele drepturi:
    a) să li se ramburseze de către operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă valoarea nominală a tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile contractuale, în termen de cel mult 30 de zile de la data prezentării acestora spre rambursare;
    b) în condițiile contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, să beneficieze de suportul acestora la implementarea și gestionarea de sisteme și procese organizaționale care să permită utilizarea, circulația și administrarea tichetelor de masă pe suport electronic;
    c) în condițiile contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, să beneficieze de suportul acestora la implementarea și gestionarea de sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați.”;
    2) la poziția 13 din anexa nr. 2,  coloana 3 se completează cu textul „ , precum și să asigure servicii WC pentru consumatori”.
    2. Anexele nr.1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 931/2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 1017) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) la punctul 5, cuvintele „autorizației de funcționare” se substituie cu cuvintele „notificării depuse la autoritatea administrației publice locale”;
    b) la punctul 8, cuvintele „responsabilă de eliberarea autorizației de funcționare” se substituie cu cuvintele „care a recepționat notificarea privind inițierea activității de comerț”;
    c) la punctul 17, textul „Pe versoul indicatorului de preț se indică în mod obligatoriu data completării și semnătura gestionarului responsabil. În cazul lipsei semnăturii gestionarului responsabil,” se exclude;
    d) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. La desfășurarea activității lor, unitățile comerciale utilizează/comercializează pungi din plastic, destinate transportării și/sau ambalării mărfurilor, în corespundere cu prevederile art.201 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.”;
    e) se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
III1. UNITĂȚILE COMERCIALE CE OPEREAZĂ
CU TICHETELE DE MASĂ
    371. Unitățile comerciale care doresc să accepte tichete de masă ca instrument de plată pentru vînzarea produselor alimentare încheie un contract de prestări servicii în condițiile art.13 din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă cu unul sau mai mulți operatori emitenți de tichete de masă. Clauzele contractului menționat în prezentul punct vor stipula condițiile și termenele de acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, precum și plata pentru serviciile aferente prestate de către operator.
    372. Unitățile comerciale care au încheiat contracte de prestare servicii cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă trebuie să afișeze pe panoul de la intrarea în unitatea respectivă autocolantele de identificare speciale furnizate de către operatorul/operatorii respectivi.
    373. În baza contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, unitățile comerciale au următoarele obligații:
    1) să accepte doar tichetele de masă emise de operatorul/operatorii cu care au încheiat contractul de prestări servicii;
    2) să solicite prezentarea de către salariat a actului de identitate, în cazul achitării produselor alimentare cu tichet de masă pe suport de hîrtie;
    3) să nu admită schimbul tichetului de masă contra mijloacelor bănești în numerar;
    4) să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea altor produse decît alimentare;
    5) să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii;
    6) să asigure aplicarea, pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport de hîrtie nominal utilizat de salariat, a  datei primirii tichetului de masă și a semnăturii persoanei care a primit tichetul de masă;
    7) să distribuie salariaților produse alimentare fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventualele sume datorate operatorilor;
    8) să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hîrtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decît valoarea nominală a tichetului de masă;
    9) să prezinte operatorului/operatorilor emitenți, la termenele stabilite în contract, tichetele de masă pe suport de hîrtie primite, datate și semnate, în vederea rambursării valorii nominale a acestora, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă;
    10) în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor alimentare achiziționate de salariat;
    11) să înmîneze bonul fiscal salariatului care beneficiază de tichete de masă;
    12) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați;
    13) să implementeze sisteme și procese organizaționale, convenite cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, care să permită utilizarea, circulația și administrarea tichetelor de masă pe suport electronic;
    14) alte obligații stabilite de legislație și de contractul de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă.
    374. În baza contractului de prestări de servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, unitățile comerciale au următoarele drepturi:
    1) să li se ramburseze de către operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă valoarea nominală a tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile contractuale, în termen de cel mult 30 de zile de la data prezentării acestora spre rambursare;
    2) în condițiile contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, să beneficieze de suportul acestora la implementarea și gestionarea de sisteme și procese organizaționale care să permită utilizarea, circulația și administrarea tichetelor de masă pe suport electronic;
    3) în condițiile contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, să beneficieze de suportul acestora la implementarea și gestionarea de sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați.”;
     f) capitolul V se abrogă;
    2) la anexa nr. 3:
    a) punctul 71 se abrogă;
    b) capitolul XV se abrogă.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Chiril Gaburici

    Nr. 830. Chişinău, 20 august 2018.