HGC847/2018
ID intern unic:  377103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 847
din  20.08.2018
pentru punerea în aplicare a Legii nr.­­­­­­­170/2018 cu privire la înmatricularea
unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 890     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    În temeiul art. 14 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6) și al Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.490), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa depozitarul Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra circulației rutiere, întocmite la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, despre punerea în aplicare în Republica Moldova a certificatului de înmatriculare pentru participarea în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport avînd plăci cu număr de înmatriculare neutru.
    3. Poliția de Frontieră nu va autoriza trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pentru mijloacele de transport cu numere de înmatriculare neutre transmise în folosinţă altor persoane decît cele stabilite în articolul I punctul 3 din Legea nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea  unor acte legislative ori în lipsa contractului de comodat sau locațiune reglementat de legislația Republicii Moldova.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                 Alexandru Jizdan

    Nr. 847. Chişinău, 20 august 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 847/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 9 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), după textul „TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre păstrare;” se introduce textul „TV-24 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat pentru înmatriculare în condițiile Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;”.
    2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art. 1113) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 17, după termenul „certificat de înmatriculare provizorie pentru probe”  se introduce următorul termen:
    „certificat de înmatriculare pentru participarea la traficul rutier internațional a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender – document oficial de stat eliberat la înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, pentru participarea la traficul rutier internațional.”;
    2) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, cu eliberarea certificatului de înmatriculare și a numerelor de înmatriculare neutre, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    e) certificatul de înmatriculare al vehiculului;
    f) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii;
    g) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    i) raportul de identificare a vehiculului;
    j) documentul vamal care atestă importul vehiculului – în cazul vehiculelor importate după 24 aprilie 2018;
    k) actele de înmatriculare eliberate de autorităţile statelor străine – în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată la autoritățile din Republica Moldova.”;
    3) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins:
    „291. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea noului proprietar;
    b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra  autovehiculului sau remorcii;
    c) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    d) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite ­– în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    e) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
    h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    i) procura, după caz;
    j) raportul de identificare a vehiculului;
    k) cererea depusă de fostul proprietar – în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.”;
    4) se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins:
    „351. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare a vehiculului cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza următoarelor documente:
    a)  cererea proprietarului;
    b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    f) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    g) raportul de identificare a vehiculului.”;
    5) se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins:
    „361. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare pentru vehiculul cu număr de înmatriculare neutru, ca urmare a modificării datelor personale ale titularului înscrise în certificatul de înmatriculare, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    g) actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate, după caz;
    h) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia;
    i) raportul de identificare a vehiculului.”;
    6) punctul 49 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – certificatul de înmatriculare și titlul de proprietate asupra vehiculului, nefiind necesară copia documentului prevăzut la  lit. c)”;
    7) se completează cu punctul 531 cu următorul cuprins:
    „531. Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul cu număr de înmatriculare neutru, transmis în folosinţă, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate ce confirmă una din condițiile indicate la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    g) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
    h) cererea depusă de proprietar – în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.”;
    8)  punctul 58 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) proprietarul vehiculului cu număr de înmatriculare neutru nu mai întrunește condițiile prevăzute de art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative și/sau vehiculul înmatriculat cu număr de înmatriculare neutru se înstrăinează”;
    9) la punctul 67, după cuvintele „marcarea convențională a acestora” se introduce textul „ , cu excepția vehiculelor înmatriculate în condițiile Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative”.
    3. La punctul 10 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), subpunctul 2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare neutru”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 832) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu subpunctele 21) și 22) cu următorul cuprins:
    „21) Modelul certificatului de înmatriculare pentru participarea la traficul rutier internațional a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender, conform anexei nr. 21;
    22)  Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehiculele din stînga Nistrului și municipiul Bender, conform anexei nr. 22.”;
    2) se completează cu anexele nr. 2 și 22 cu următorul cuprins:

Anexa nr.21

la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012


Modelul certificatului de înmatriculare
pentru participarea la traficul rutier internațional 

a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender
Anexa nr. 22

la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012


Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehiculele

din stînga Nistrului și municipiul Bender

(dimensiunile 80x105 mm)