LPC157/2018
ID intern unic:  377129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  26.07.2018
pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova
nr. 985/2002
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 586
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1351 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) supunerea sclaviei, traficului de persoane adulte sau traficului de copii;”.
    2. Articolul 150 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
    (1) Determinarea sau înlesnirea intenționată a sinuciderii, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite:
    a) cu bună ştiinţă asupra unui minor;
    b) asupra unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de făptuitor,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 9 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvîrșite asupra:
    a) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
    b) două sau mai multor persoane,
    se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 12 ani.
    (4) Dacă acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3) s-au soldat cu încercarea de sinucidere, limita minimă a pedepsei se reduce pînă la jumătate.”
    3. Codul se completează cu articolul 1501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1501. Justificarea publică a sinuciderii
    Justificarea publică a sinuciderii, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj privind recunoaşterea sinuciderii ca fiind justă, ca fiind demnă de urmat sau care necesită a fi susţinută,
    se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani.”
    4. La articolul 165, dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte, cu sau fără consimţămîntul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale sau necomerciale, al exploatării prin muncă sau servicii forţate, al practicării cerşetoriei, al însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice, al exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, al folosirii în conflicte armate ori în activităţi criminale, al prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane, precum şi al folosirii femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, săvîrşită prin:
    a) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării violenţei;
    b) răpire;
    c) sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor;
    d) ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii;
    e) ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane  fizice sau juridice;
    f) înşelăciune;
    g) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare ori primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane,”.
    5. La articolul 1661:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „sau cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri” se exclude;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „sau cu amendă în mărime de la 1350 la 1600 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri” se exclude.
    6. La articolul 1811 alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale ori în cadrul referendumului”.
    7.  Articolul 1851 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrșit ori au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, prin predarea benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, marcajelor de control, echipamentelor tehnice ori componentelor acestora, prin indicarea sursei de procurare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, prin indicarea mijloacelor băneşti și/sau a bunurilor ori a veniturilor rezultate din infracţiune, dacă a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat, în alt mod, prejudiciul cauzat prin  infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea obiectelor respective.”
    8. Articolul 1852 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8)  Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin. (1)–(7) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrșit sau au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, prin predarea benevolă a obiectelor de proprietate industrială, prin indicarea mijloacelor băneşti și/sau a bunurilor ori a veniturilor rezultate din infracţiune, dacă a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat, în alt mod,  prejudiciul cauzat prin infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a obiectelor de proprietate industrială ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea obiectelor respective.”
    9. La articolul 2011 alineatul (3), în dispoziție, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) au determinat sinuciderea sau încercarea de sinucidere”.
    10.  La articolul 206 alineatul (1), în dispoziție:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) exploatării sexuale comerciale sau necomerciale;”
    dispoziția se completează cu literele b2) și b3) cu următorul cuprins:
    „b2 ) însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale;
    b3)  folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice;”
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei;”
    dispoziția se completează cu literele i) şi j) cu următorul cuprins:
    „i) folosirii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;
    j) adopţiei ilegale,”.
    11. La articolul 208, în dispoziția alineatului (1), textul „etc.” se exclude.
    12. Capitolul VIII din Partea specială se completează cu articolul 2221 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2221. Cruzimea faţă de animale
    (1) Tratarea cu cruzime sau torturarea animalelor care a cauzat mutilarea ori moartea acestora
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceleași fapte săvîrșite:
    a) în public sau în prezența minorilor;
    b) de o persoană responsabilă de îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, de dresarea sau de acordarea asistenței medicale veterinare;
    c) din motive sadice
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.”
    13. Articolul 233:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    în dispoziția alineatului (1), cuvintele „fie cu folosirea situației de serviciu,” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică ori de o persoană cu funcție de demnitate publică
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de pînă la 3 ani, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.”
    14. Articolul 2462 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin. (1) și (2) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrșit ori au contribuit la săvîrșirea infracțiunii.”
    15. La articolul 257, în dispoziția alineatului (2), textul „ , în cazul în care aceasta poate afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor,” se exclude.
    16. La articolul 287, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) pe teritoriul sau în incinta unei instituţii medico-sanitare publice ori private.”
    17. Articolul 322 va avea cu următorul cuprins:
    „Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte
                              sau substanțe interzise persoanelor
                              deţinute în instituțiile penitenciare
    (1) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a obiectelor sau a substanțelor a căror transmitere ori păstrare este interzisă conform legislației privind executarea hotărîrilor cu caracter penal
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 600 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 80 la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.
    (2) Acţiunea prevăzută la alin. (1), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 600 la 800 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (3) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 4 ani.
    (4) Acţiunea prevăzută la alin. (3), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (5) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a armelor, substanțelor explozive, toxice, incendiare sau radioactive
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.
    (6) Acţiunea prevăzută la alin. (5), săvîrșită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,
    se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 157. Chişinău, 26 iulie 2018.