HGC848/2018
ID intern unic:  377139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 848
din  12.09.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 460/2017
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind
funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 924     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 214-215, art. 538) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1 la hotărîre:
    a) la pct. 4, subpct. 3) va avea următorul cuprins:
    „3) control special – metodă de verificare a candidaţilor la angajare sau promovare în funcţii publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de către subdiviziunea resurse umane şi de către subdiviziunea responsabilă de protecţia internă şi combaterea corupţiei subordonată Ministerului Afacerilor Interne, menită să identifice şi să înlăture factorii de risc, restricţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile, inclusiv să stabilească stilul de viaţă al candidaţilor care, prin calităţile lor morale şi profesionale, conduita manifestată în societate, la locul de studii, de muncă, ar periclita interesele publice, prestigiul funcţiei publice cu statut special, securitatea şi imaginea Ministerului Afacerilor Interne, subdiviziunilor acestuia;”
    b) pct. 12:
    la subpct. 1), după cuvintele „angajarea iniţială” se introduce textul „(angajarea pentru prima dată în carieră în funcţie publică cu statut special)”;
    la subpct. 4), după cuvintele „special superioare” se introduce textul „(trecerea din corpul subofiţerilor în corpul ofiţerilor sau promovarea în funcţiile de conducere de nivelurile A03-A01)”;
    la subpct. 6) lit. a), după textul „B03 sau C03” se introduce textul „ , cu condiţia să întrunească cerinţele legale la angajarea iniţială”;
    se completează cu subpct. 7) cu următorul cuprins:
    „7) prin excepţie de la prevederile subpct. 2) al prezentului punct, promovarea peste un nivel profesional poate fi efectuată:
    a) în funcţie superioară de conducere de nivel A02, în cazul structurii în care nu sînt prevăzute funcţii de nivel A03, din categoria angajaţilor care deţin funcţii de nivelul B01 minimum 2 ani în structura respectivă, cu îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii, exceptînd vechimea în funcţii de conducere, dacă completarea funcţiei nu este posibilă potrivit cerinţelor generale stabilite de prezentul Regulament;
    b) în funcţie de nivel B02, în cazul structurii în care nu sînt prevăzute funcţii de nivel B03, la trecerea subofiţerului în corpul ofiţerilor, dacă îndeplineşte condiţiile minime obligatorii cumulative stabilite în pct. 31.”;
    c) la pct. 29, după cuvintele „angajaţi solicită” se introduce textul „ , prin înaintarea unei cereri scrise,”;
    d) pct. 31 se completează cu subpct. 5) și 6) cu următorul cuprins:
    „5) să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
    6) să fie declarat apt la evaluarea psihologică, care se organizează conform Regulamentului privind activitatea de psihologie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.”;
    e) pct. 35 se completează cu subpct. 6) cu următorul cuprins:
    „6) să deţină nivelul minim de studii necesar pentru corpul de ofiţeri – potrivit pct. 25 subpct. 2), şi pentru corpul de subofiţeri – potrivit pct. 25 subpct. 3).”;
    f) la pct. 37, cuvintele „poate acorda” se substituie cu cuvîntul „acordă”;
    g) se completează cu pct. 371 cu următorul cuprins:
    „371. Funcţionarul public cu statut special îşi păstrează gradul special deţinut în cazul transferului, suspendării, detașării, interimatului unei funcții de conducere, promovării, reîncadrării, încetării raportului de serviciu sau angajării din nou în serviciu, indiferent de nivelul ierarhic profesional în care se angajează. La calcularea termenului pentru acordarea următorului grad special se va lua în calcul termenul în gradul special sau militar precedent pînă la încetarea serviciului în Ministerul Afacerilor Interne ori în alte organe ale apărării naţionale, securităţii statului sau ordinii publice.”;
    h) la pct. 41, 46 şi 49, cuvintele „Direcţia generală management resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul managementului resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
    i) în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
    - la pozițiile I, IV, V şi VI coloana a 4-a, categoria „Ofiţeri” se completează în final cu textul „- Servicii ale securităţii”;
    - la poziția V coloana a patra, cuvintele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”;
    j) în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
    - la nivelul A02 coloana a doua, la condiția 2), după cuvintele „ordinii publice” se introduce textul „ , cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament”;
    - la nivelul A03 coloana a doua, condiția 2) se completează în final cu textul „sau în funcţii de nivel B01”;
    - la nivelul B01 coloana a doua, la condiția 2), după textul „2 ani vechime în funcţia de nivelul B02” se introduce textul „sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B02, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B03 ori să fi deţinut anterior funcţii de conducere sau de nivel B01”;
    - la nivelul C01 coloana a doua, condiția 2) va avea următorul cuprins:
    „2) să deţină funcţii de nivelul C02 de cel puţin 1 an sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul C02, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul C03”;
    - la nivelul C02 coloana a doua, la condiţiile 2) şi 3), textul „2 ani” se substituie cu textul „1 an”;
    k) în anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
    - la nivelul ierarhic A01 coloana a doua:
    cuvîntul „Viceministru”  se exclude;
    cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră”, iar cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”;
    - la nivelul ierarhic A02 coloana a doua:
    corespunzător gradului special „Comisar-şef”:
    textul „Ofiţer de legătură al Ministerului Afacerilor Interne;” se exclude;
    după textul „director/șef” se introduce textul „ , şef centru”;
    se completează în final cu o poziție cu următorul cuprins:


Șef de catedră
(instituții de învățămînt superior)
- conduce activitatea unității de bază a managementului educațional în învățămîntul superior;

- realizează planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul și evaluarea sistemului educațional la nivelul unității conduse;

- este nemijlocit responsabil de activitatea unității conduse, raportează direct superiorului;

- posedă abilități de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a sistemului educațional la nivelul unității conduse;

- este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea unității și la sectorul gestionat
Comisar-șef”;

    corespunzător gradului special „Comisar principal”, după textul „director adjunct/șef adjunct” se introduce textul „ , şef adjunct centru”;
    - la nivelul ierarhic A03:
    se completează la început cu o poziție cu următorul cuprins:„Ofiţer de legătură al Ministerului Afacerilor Interne

 - este responsabil de colaborarea strategică şi operaţională cu instituţii de profil din străinătate în domeniul afacerilor interne;

- reprezintă ministerul în relaţiile cu alte autorităţi publice de peste hotare, agenţii sau organizaţii internaţionale ori regionale”;    la coloana a doua:
    corespunzător gradului special „Comisar principal”:
    după cuvintele „din subordinea Ministerului Afacerilor Interne” se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „Şef şi şef adjunct: serviciu din cadrul aparatului central, aparatelor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
    Şef: secţie teritorială, unitate, detaşament din subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”;
    cuvintele „Şef şi şef adjunct de catedră” se substituie cu cuvintele „Şef adjunct de catedră”;
    corespunzător gradului special „Comisar”, după cuvintele „Director artistic adjunct” se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „Şef şi şef adjunct: serviciu din cadrul direcţiei, direcţiei regionale/teritoriale/similare, inspectoratelor de poliţie, centre, instituţii de învăţămînt”;
    - la nivelul ierarhic B01 coloana a doua, corespunzător gradului special „Comisar principal”:
    după cuvintele „din subordinea Ministerului Afacerilor Interne” se introduce textul „ , inclusiv subdiviziunii specializate în protecţia internă şi anticorupţie din subordinea nemijlocită a ministrului afacerilor interne”;
    după cuvintele „Profesor universitar” se introduce textul „ , conferenţiar universitar”;
    - la nivelul ierarhic B02 coloana a doua, corespunzător gradului special „Comisar”:
    textul „Conferenţiar universitar (instituţii de învăţămînt)” se exclude;
    cuvintele „Lector superior universitar” se substituie cu cuvintele „Lector universitar”;
    - la nivelul ierarhic B03:
    se completează la început cu o poziție cu următorul cuprins:Asistent universitar

(instituții de învățămînt)

Inspector principal”;

    textul „Lector universitar, lector metodist” se substituie cu textul „Laborant metodist, metodist”;
    2) în anexa nr. 2 la hotărîre:
    a) la pct. 7, după cuvintele „sursă internă” se introduce textul „(subdiviziuni, autorităţi administrative sau instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne)”;
    b) pct. 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Ocuparea funcţiilor vacante prin promovare sau transfer la cererea personală se asigură, de către conducătorii de subdiviziuni/autorităţi administrative/instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prioritar cu personal din subordine, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În cazul prevăzut la pct. 8 subpct. 2) sau dacă nu a fost posibilă ocuparea funcţiei cu personal din subordine, funcţia urmează a fi ocupată prin concurs, asigurîndu-se publicitatea obligatorie a existenţei funcţiilor vacante pe pagina web oficială a autorităţii/instituţiei și/sau Ministerului Afacerilor Interne, după caz.”;
    c) la pct. 16 subpct. 1), textul „ , în condițiile pct. 8 sau 9 (promovare/transfer la cererea personală)” se substituie cu textul „(alte subdiviziuni, autorităţi administrative/instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne)”;
    d) la pct. 21, textul „ , inclusiv” se substituie cu textul „sau/și”;
    e) la pct. 65, cuvîntul „concursul” se substituie cu textul „termenul de depunere a dosarelor cu 15 zile calendaristice”;
    f) se completează cu subpct. 651 cu următorul cuprins:
    „651. Dacă după prelungirea termenului a fost depus doar un dosar şi/sau în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se declară valid.”;
    g) la pct. 72, cuvintele „şi au absolvit cursurile de formare iniţială” se exclud;
    h) în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, textul „prevederile art. 40 şi 41” se substituie cu textul „prevederile art. 17 şi 18”;
    3) la pct. 54 din anexa nr. 3 la hotărîre, cuvintele „sau transferului angajatului debutant” se substituie cu textul „ , transferului angajatului debutant, aflării în concediu medical, precum şi în alte situaţii în care el a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar”;
    4) în anexa nr. 4 la hotărîre:
    a) la pct. 2, textul „Aplicabilitatea prezentului Regulament se realizează în corespundere cu prevederile Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale” se substituie cu textul „Prezentul Regulament a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,”;
    b) pct. 4 se exclude;
    c) la pct. 7 subpct. 2, cuvintele ,,în cazul detaşării sau asigurării interimatului funcţiei publice cu statut special” se substituie cu cuvintele „inclusiv în cazul detaşării”;
    5) în anexa nr. 5 la hotărîre:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la poziția Directorul Serviciului tehnologii informaţionale, coloana a treia se completează cu textul „- acordă funcţionarilor publici cu statut special angajaţi la serviciu gradele speciale primare”;
    c) se completează în final cu o poziție cu următorul cuprins:

„Directorul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare întregului corp de funcţionari publici cu statut special, cu excepţia funcţiilor de director adjunct, şef/şef adjunct direcţie/similare din cadrul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii;
- acordă concedii de odihnă, sociale şi de studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine”.    2. Cheltuielile ce ţin de aplicarea prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul și în limitele mijloacelor financiare aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Interne la cheltuieli de personal.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 848. Chişinău, 12 septembrie 2018.