OSVC384/2018
ID intern unic:  377186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 384
din  24.08.2018
cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 1353     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018

    În scopul implementării prevederilor Art.XVI și LXXIII din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.172 din 27.07.2018  (Monitorul Oficial nr.321-332/490 din 24.08.2018), care se pune în aplicare la data de 24.08.2018, şi în conformitate cu pct.8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,

ORDON:

    1. În anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se modifică, după cum urmează:

    1.1 a completa cu codurile scutirilor802 și 803:

 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

 Acciz, TVA (fără drept de deducere)
 
802
 
 
 

 
 
803
 
Codul fiscal, art.103 alin.(910);
art.124 alin.(21)
 
 
 
 
Codul fiscal, art.103 alin.(910);
art.124 alin.(21)

Scutiri aplicate la importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri.Scutiri aplicate la importul mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012410-271012590, 271019430-271019480, 271020110-271020190 și comercializarea ulterioară a acestoraîn zona de control vamal, destinateaprovizionării la ieșirea din țară, înlimitelecapacitățiirezervoruluimijlocului de transport.

 
    1.2 a completa cu codul scutirii 232:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

 TVA (fără drept de deducere)
 
232
 
 
 
 
Codul fiscal, art.103 alin.(94);
 

Scutiri aplicate la importul deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora,de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatealor de întreprinzător înRepublica Moldova


    1.3 coloniţa 3 a codului scutirii 308 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

 TV
 
308
 
 
 
 

Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, NCM pct.7 al regulilor generale de aplicare a taxei vamale


Scutiri aplicate la importul de autovehicule de la poziţiile tarifare 8702 şi 8704 cu termen de exploatare de pînă la 7 ani inclusiv


    1.4
coloniţa 3 a codului scutirii 853 va avea următoarea redacţie:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TV, Acciz, TVA (fără drept de deducere)

 
853
 
 
 

LTV, art.28 lit.k);
CF, art.124 alin.(5);
CF, art.103 alin.(6);


Scutiri aplicate mărfurilor plasate şi comercializate în magazinele, barurile și restaurantele duty-free


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali prevederile prezentului ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la 24.08.2018 și va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                          Vitalie VRABIE

    Nr. 384-O. Chişinău, 24 august 2018.