LPC158/2018
ID intern unic:  377261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  26.07.2018
pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire
la organizarea activității notarilor
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 593
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 69/2016  cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 9:
    la alineatul (1), litera e) se abrogă;
    la alineatul (4), cuvîntul „deontologic” se substituie cu cuvintele „de etică”.
    2. Articolul 11:
    se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) să preia, în conformitate cu ordinul ministrului justiției, arhiva activității notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează;”
    la litera k), cuvîntul „deontologic” se substituie cu cuvintele „de etică”.
    3. La articolul 18 alineatul (2) litera a), cuvîntul „deontologic” se substituie cu cuvintele „de etică”.
    4. La articolul 24:
    alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Comisia de licențiere se formează prin ordinul ministrului justiției și este compusă din 7 membri: 3 membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, 4 membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rîndul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției. Procedura de selectare prin concurs a membrului Comisiei de licențiere din rîndul societății civile este stabilită în  regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiției, după consultarea Camerei Notariale. Dacă, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiției, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Comisia de licențiere, aceștia sînt numiți de ministrul justiției, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției.
    (2) Ministrul justiției poate respinge candidaturile alese de către Adunarea Generală a Notarilor. Refuzul motivat se expediază Consiliului Camerei Notariale în termen de 15 zile de la data la care acestea i-au fost propuse.
    (3) În cazul în care Consiliul Camerei Notariale supune votului repetat candidaturile respinse de către ministrul justiției și acestea sînt aprobate din nou cu votul a 2/3 dintre membrii Consiliului, ministrul justiției este obligat să le accepte.”
    la alineatul (4), textul „în condițiile stabilite la alin. (1), vor fi desemnați” se substituie cu textul „conform ordinii și procedurii stabilite la alin. (1), sînt numiți”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Președintele și vicepreședintele Comisiei de licențiere sînt aleși  prin vot secret de către majoritatea membrilor acesteia. În lipsa președintelui, funcțiile acestuia sînt exercitate de către vicepreședinte.”
    la alineatul (8),  după cuvintele „este exclus” se introduc cuvintele „prin ordinul ministrului justiției”.
    5. La articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Calitatea de membru al Comisiei de licențiere este incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Camerei Notariale, al Comisiei de etică  și al Colegiului disciplinar.”
    6. La articolul 26 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) numărul de identificare de stat (IDNP);”.
    7. La articolul 29 alineatul (4) litera d), cuvîntul „IDNO-ul” se substituie cu cuvintele „codul fiscal al”.
    8. Articolul 36:
    la alineatul (2), după cuvintele „activitatea notarială” se introduce textul „ , după caz, Camera Notarială”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „Notarul” se introduce textul „ , după caz, Camera Notarială”;
    la alineatul (7), cuvintele „se stabilește” se substituie cu cuvintele „ , precum și termenul și condițiile de predare a arhivei activității notariale către Camera Notarială se stabilesc”.
    9. La articolul 40 alineatul (1), litera j) se abrogă.
    10. Articolul 41:
    la alineatul (1) litera c), textul „6 ani” se substituie cu textul „4 ani”;
    la alineatul (6), cuvintele „să-și” se substituie cu cuvîntul „să”, iar textul „spre păstrare la Camera Notarială.” se substituie cu textul: „spre păstrare provizorie unui notar care își desfășoară activitatea în același teritoriu, cu acordul prealabil al acestuia. În lipsa acordului, arhiva activității notariale se transmite spre păstrare provizorie notarului desemnat prin ordinul ministrului justiției.”
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) În cazul în care Camera Notarială se află în imposibilitate să preia spre păstrare provizorie ștampila și legitimația de notar, acestea se transmit Ministerului Justiției.”
     la alineatul (8), după cuvintele „la învestirea sa” se introduce textul „ , cu excepția condiției prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a), care va fi îndeplinită în termen de 3 zile de la reînvestire”, iar după cuvintele „Camera Notarială” – cuvintele „sau, după caz, Ministerul Justiției”.
    11. Articolul 42:
    la alineatul (6), textul „să predea arhiva activității notariale ordonată conform legislației” se substituie cu textul „să transmită arhiva activității notariale ordonată, conform legislației,  spre păstrare altui notar desemnat prin ordinul ministrului justiției sau, în condițiile stabilite în regulamentul aprobat de ministrul justiției, Camerei Notariale”;
    la alineatul (7), după cuvintele „se ridică” se introduce textul „de către o comisie, formată prin ordinul ministrului justiției, și se transmite spre păstrare altui notar desemnat prin ordinul ministrului justiției,”.
    12. Articolul 43:
    la alineatul (2), cuvîntul „adoptat” se substituie cu cuvîntul „aprobat”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Camera Notarială este o organizație profesională, înființată în temeiul prezentei legi, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget proprii.”
    13. La articolul 45, litera k) se completează în final cu cuvintele „ , în conformitate cu regulamentul aprobat de ministrul justiției”.
    14. La articolul 47:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Adunarea Generală a Notarilor este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 50% din numărul notarilor care exercită activitate notarială. În cazul în care Adunarea Generală a Notarilor nu a fost deliberativă, Consiliul Camerei Notariale convoacă repetat Adunarea Generală a Notarilor în cel mult 15 zile, care va fi considerată deliberativă indiferent de numărul notarilor prezenți.”
    alineatul (6):
    la litera a), cuvîntul „adoptă” se substituie cu cuvîntul „aprobă”;
    litera c) se abrogă;
    alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:
    „(7) Deciziile Adunării Generale a Notarilor sînt adoptate cu votul majorității notarilor prezenți, cu excepția deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a) și b), care se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul notarilor prezenți. Deciziile privind alegerea și revocarea membrilor Comisiei de licențiere, ai Consiliului Camerei Notariale, ai Colegiului disciplinar și a membrilor Comisiei de etică se adoptă prin vot secret.
    (8) Dacă pentru adoptarea deciziilor pe subiectele indicate la alin. (6) lit. a) și b) nu s-a obținut o majoritate calificativă, la următoarea ședința a Adunării Generale a Notarilor acestea se consideră adoptate cu votul majorității celor prezenți.”
    15. Articolul 48 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Dacă, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului membrului Consiliului Camerei Notariale sau de la data încetării mandatului acestuia din diferite motive, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales un nou membru al Consiliului Camerei Notariale, acesta este numit din rîndul notarilor, de către ministrul justiției.
    (12) Calitatea de membru al Consiliului Camerei Notariale este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Comisia de etică și Colegiul disciplinar.”
    16. Articolul 49 se completează cu literele p)–r) cu următorul cuprins:
    „p) alege președintele Camerei Notariale dintre membrii săi și îl revocă;
    q) emite opinii consultative;
    r) exercită alte atribuții stabilite de lege sau de statutul Camerei Notariale.”
    17. Articolul 50:
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Dacă, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului președintelui Camerei Notariale sau de la data încetării mandatului acestuia din diferite motive, Consiliul Camerei Notariale nu a ales un nou președinte al Camerei Notariale, acesta este numit dintre membrii Consiliului Camerei Notariale, de către ministrul justiției.”
     alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Dacă funcția de președinte al Camerei Notariale este vacantă sau dacă președintele Camerei Notariale este demis ori dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul este asigurat de către unul dintre membrii Consiliului Camerei Notariale, ales de către membrii Consiliului prin vot secret.”
    18. Articolul 52 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Dacă, în termen de 30 de zile de la data expirării mandatului membrului Comisiei de etică sau de la data încetării mandatului acestuia din diferite motive, nu a fost ales un nou membru al Comisiei de etică, acesta este  numit de către ministrul justiției.
    (12) Calitatea de membru al Comisiei de etică este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Consiliul Camerei Notariale și Colegiul disciplinar.”
    19. La articolul 57 alineatul (1),  sintagma „Adunarea Generală a Notarilor” se substituie cu sintagma „Consiliul Camerei Notariale ”.
    20. La articolul 62 alineatul (1) litera c), cuvîntul „deontologice” se substituie cu cuvintele „de etică”.
    21. La articolul 64, litera q) se abrogă.
    22. La articolul 67:
    alineatele (2)–(7) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Colegiul disciplinar se formează prin ordinul ministrului justiției și este compus din 7 membri: 3 membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, 4 membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rîndul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției. Procedura de selectare prin concurs a membrului Colegiului disciplinar din rîndul societății civile este stabilită în  regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiției, după consultarea Camerei Notariale. Dacă, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiției, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Colegiul discipliar, aceștia sînt numiți de ministrul justiției, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției.
    (3) Prin  ordinul ministrului justiției, conform ordinii și procedurii stabilite la alin. (2), sînt numiți și cei 7 membri supleanți ai Colegiului disciplinar.
    (4) Ministrul justiției poate respinge candidaturile alese de către Adunarea Generală a Notarilor. Refuzul motivat se expediază Consiliului Camerei Notariale în termen de 15 zile de la data la care acestea i-au fost propuse.
    (5) În cazul în care Consiliul Camerei Notariale supune votului repetat candidaturile respinse de către ministrul justiției și acestea sînt aprobate din nou cu votul a 2/3 dintre membrii Consiliului, ministrul justiției este obligat să le accepte.
    (6) Calitatea de membru al Colegiului disciplinar este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Consiliul Camerei Notariale și Comisia de etică.
    (7) Președintele și vicepreședintele Colegiului disciplinar sînt aleși  prin vot secret de către majoritatea membrilor acestuia. În lipsa președintelui, funcțiile acestuia sînt exercitate de către vicepreședinte.”
    alineatul (8) se completează în final cu cuvintele „ , achitate din contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat”.
    23. La articolul 68, alineatul (3) se abrogă.
    Art. II. – Dacă,  în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Camera Notarială, constituită în temeiul Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, nu va alege/numi membrii în cadrul organelor sale, în cadrul Comisiei de licențiere și al Colegiului disciplinar, aceștia vor fi numiți de către ministrul justiției.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 158. Chişinău, 26 iulie 2018.