OMFC152/2018
ID intern unic:  377282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 152
din  12.09.2018
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului
Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 1398     Data intrarii in vigoare : 21.09.2018
    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie  2007, ediţie specială), precum şi al art. XIV alin. (2) lit. b) din Legea nr.178  din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative  (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 309-320 din 17 august 2018),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) tabelul nr.3 din anexa nr.1 (formularul tipizat al Dării de seamă forma IPC18) se completează cu următoarele rînduri:
    - după rîndul 1.1 se completează cu rîndul .„1.11 Angajatorii, conform tarifului de 18%”;
    - după rîndul 1.2 se completează cu rîndul „1.21  Angajatorii, conform tarifului de 26%”;
    - la rîndul 1.2 și 1.21 în coloana „Categoria persoanei asigurate” se indică indicatorul „X”;
    - la rîndul 1.3 indicatorul „23%” se substituie cu indicatorul „18%” și în coloana „Categoria persoanei asigurate” se indică semnul „X”;
    - la rîndul 1.4 indicatorul „22%” se substituie cu indicatorul „18%” și în coloana „Categoria persoanei asigurate” se indică semnul „X”;
    - la rîndul 1.5 indicatorul „16%” se substituie cu indicatorul „12%” și în coloana „Categoria persoanei asigurate” se indică semnul „X”;
    - după col.7 se completează cu col.71 cu următoarea redacție: „Tariful contribuției (%)”.
    2) În anexa nr.2 Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) se introduc următoarele modificări și completări după cum urmează:
    a) în modul de completare a tabelului nr.2  textul de la alineatul „Notă:” se substituie cu următoarea redacție:
    „Notă: 1. În cazul survenirii riscului asigurat (maladie sau afecțiuni) la persoana fizică care s-a angajat pe parcursul lunii, până la data prezentării dării de seamă (forma IPC18) pentru perioada de raportare, angajatorii prezintă Informația privind inițierea raporturilor de muncă, cu scop informativ, prin canale electronice de raportare la Serviciul Fiscal de Stat (Declarația CNAM), sau pe suport de hârtie – agențiilor teritoriale ale CNAM.
    Ulterior informația prezentată pe parcursul lunii de gestiune urmează să fie inclusă obligatoriu în darea de seamă (Forma IPC18) care se prezintă pentru această perioadă.
    2. Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relațiilor de muncă pentru persoanele ce nu dețin numărul personal de identificare (IDNP) se prezintă, suplimentar, agențiilor teritoriale și reprezentanților CNAM, pe suport de hârtie, în formatul tabelului nr.2.
    Tabelul nr.2, prezentat pe suport de hârtie, se autentifică prin aplicarea semnăturilor persoanelor responsabile (conducătorul și contabilul-șef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului  (a reprezentantului acestuia)”.
    b) în modul de completare a tabelului nr.3 „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se introduc următoarele completări:
    - în textul alineatului 5, sintagma „Nu se acceptă reflectarea dublă a perioadelor, înscrierile menționate se vor efectua cu un rând separat (metoda reflectării cu 3 rânduri)”, se exclude;
    - în textul alineatului 8, sintagma „la completarea declarațiilor lunare în mod electronic, nu pot fi reflectate sume cu semnul „-” (minus)” se substituie cu sintagma ”Fondul de salarii și alte recompense (venitul asigurat) recalculate de către angajator pentru perioadele anterioare lunii de raportare se declară în luna în care acestea se reflectă în evidența contabilă. Pentru situațiile de reflectare a recalculărilor care afectează stagiul de cotizare (necesitatea reflectării sumelor negative, cu semnul „-” (minus) se prezintă Darea de seamă de tipul de corectare;
    - în modul de completare a rîndului 1.1 sintagma „entitatea care” se substituie cu sintagma „autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, care”;
    - după alineatul 14 se completează cu un nou alineat cu următoare redacție:
    „1.11 Angajatorii, conform tarifului de 18%” - se completează de către entităţile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizaţiile necomerciale, precum şi instituţiile bugetare de învăţământ superior  şi medico-sanitare, care aplică tariful pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale în mărime de 18%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entității, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajații cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;
    -în modul de completare a rîndului 1.2 sintagma „entitatea care” se substituie cu sintagma „autorităţile /  instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, care”;
    - după alineatul 15 se completează cu un nou alineat cu următoare redacție:
    „1.21  Angajatorii, conform tarifului de 26%” - se completează de către autorităţile /  instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, şi aplică tariful de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale în mărime de 26%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor și a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entității, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajații cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 26%;
    - în modul de completare a rîndului 1.3 cifra „23%” se substituie cu cifra„18%”;
    - în modul de completare a rîndului 1.4 cifrele „22%” se substituie cu „18%;
    - în modul de completare a rîndului 1.5 cifra „16%” se substituie cu „12%” şi în „Nota” la acest punct cifra „23%” se substituie cu cifra „18%”;
    - În alineatul ce urmează după „Nota” din modul de completare a rîndului 1.5 după sintagma „TOTAL col.12” de completat cu sintagma „,cu o marjă de abatere de pînă la 50 lei”;
    - în descrierea modului de completare a rîndului 2 în final de completat cu textul „,cu o marjă de abatere de pînă la 50 lei”.
    3) anexa nr. 3  și anexa nr.4 se modifică în redacția potrivit anexei nr.1, respectiv anexei nr.2 la prezentul ordin;
    4) anexa nr.6 se modifică și se completează la capitolul I
    „Dispoziții generale” cu pct.6  și pct.7 în următoarea redacție:
    „6. În cazul în care pe parcursul anului persoanele fizice menționate angajează prin contract individual de muncă persoane fizice și, respectiv, statutul acestora se modifică de la persoane fizice-angajatori în persoane fizice care nu au statutul de angajator, pentru perioada în care au avut angajați se prezintă Darea de seamă (Forma IPC18) și pentru perioada în care nu au avut persoane angajate prezintă Darea de seamă ( Forma CAS18-AN).
    7. În cazul survenirii riscului asigurat, în scopul determinării dreptului la prestație, darea de seamă nominalizată se prezintă pentru persoana căreia i se stabilește dreptul la prestație cu completarea rândurilor aferente lunilor de la începutul anului până la data survenirii riscului asigurat. La necesitatea declarării contribuțiilor calculate pentru alte persoane asigurate (cazurile mai multor fondatori de întreprindere individuală, birourilor asociate de avocați etc.), până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune,  se prezintă darea de seamă corectată în conformitate cu prevederile pct. 3 din prezenta Instrucțiune.”
    2. Prima perioadă pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate conform tarifelor modificate este luna octombrie 2018.
    3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării cu excepția prevederilor pct.1 subpunctul 1) și 2) care intră în vigoare la 1 octombrie 2018, precum și subpunctul 3) care intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 152. Chişinău, 12 septembrie 2018.


    anexa nr.3

    anexa nr.4