OMSMPSC953/2018
ID intern unic:  377286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 953
din  13.08.2018
cu privire la aprobarea Modificării nr. 4/2018 la Clasificatorul ocupațiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 1402
    În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea 102-XV din 13 martie 2003 ”Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, art.312) și în conformitate cu punctul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 461 din 2 iunie 2013 „Privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 141-144, art. 550),
ORDON:
    1. Se aprobă Modificarea nr. 4/2018 ce se operează în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 120-126, art. 670), conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web oficială a ministerului.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                                 Svetlana CEBOTARI

    Nr. 953. Chişinău, 13 august 2018.


Anexă
la Ordinul ministrului Sănătății,
Muncii şi Protecției Sociale
nr. 953 din 13 august 2018

MODIFICAREA nr. 4/2018
la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)
    1. În partea 2 ”Descrierea grupelor de ocupații”:
    1) descrierea grupei de bază 5414 „Paznici” se modifică după cum urmează:
    „Paznicii depistează, previn şi contracarează acţiunile, care constituie sau ar putea constitui riscuri sau ameninţări la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi sănătatea persoanei. Aceștia monitorizează, controlează împrejurimile și accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor”.
    2) în grupa de bază 5414 „Paznici”:
    -  titlul ocupaţiei 541405 „Agent gardă corp” se substituie cu „Agent de protecție”;
    -  titlul ocupaţiei 541406 „Agent pază în incinte” se substituie cu „Agent de pază”;
    3) grupa de bază 5414 „Paznici” se completează cu poziţiile 541417 şi 541418 cu următorul cuprins:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

541417
Agent al grupului de acoperire tactică
3
541418

Agent de investigații în domeniul securității personale

3
    2. În partea 3 ”Indexul alfabetic al ocupațiilor”:
    1) după poziția 213202 ”Agent agricol” se completează cu următoarea poziție:

541417
Agent al grupului de acoperire tactică
3
 
 
    2) după poziția 432301 ”Agent de căutare a încărcăturilor și bagajelor” se completează cu următoarea poziție:

541418

Agent de investigații în domeniul securității personale

3
 
 
    3) după poziția 441901 ”Agent de organizare a deservirii traficului aerian” se completează cu următoarea poziție:

541406
Agent de pază
3
 
 
    4)  după poziția 432302 ”Agent de predare a mărfurilor la stația (punctul) de frontieră” se completează cu următoarea poziție:

541405
Agent de protecție
3
 
 
    5) poziţia 541405 „Agent gardă corp” se exclude;
    6) poziţia 541406 „Agent pază în incinte” se exclude.