HGC937/2018
ID intern unic:  377372
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 937
din  24.09.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 799/2018
privind efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019
Publicat : 26.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 365     art Nr : 959     Data intrarii in vigoare : 26.09.2018
    În vederea necesității intervenirii cu măsuri de prevenire a răspîndirii pestei porcine africane prin intermediul mistreților, precum şi în scopul evitării apariției efectelor negative social-economice, prevenirii contaminării culturilor agricole și neadmiterii prejudicierii agricultorilor și producătorilor din alte domenii conexe, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 799/2018 privind efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 828) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 subpunctul 2), textul „26 februarie 2019” se substituie cu textul „31 iulie 2019, cu excepția perioadei de primăvară”;
    2) anexele nr. 2 și nr. 3 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Pavel FILIP

    Nr. 937. Chişinău, 24 septembrie 2018.