HGC785/2018
ID intern unic:  377392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 785
din  01.08.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 962     Data intrarii in vigoare : 28.09.2018
    În temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                            Liviu Volconovici
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                               Monica Babuc

    Nr. 785. Chişinău, 1 august 2018.


Aprobate
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 785/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctele 2-4, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    31. „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora și va prezenta Guvernului la sfîrșitul perioadei de implementare a Strategiei raportul final de evaluare.”;
    2) anexa va avea următorul cuprins:

    strategia

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 742/2015 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 835) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 3-5, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) anexa va avea următorul cuprins:

    plan de acțiuni