HGC869/2018
ID intern unic:  377402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 869
din  05.09.2018
privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 966     Data intrarii in vigoare : 28.09.2018
    În temeiul articolului 98 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 124), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 796/1997 cu privire la unele măsuri urgente în vederea creării condițiilor necesare pentru buna funcționare a instituțiilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 66, art. 685).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                   Victoria Iftodi

    Nr. 869. Chişinău, 5 septembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.869/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1.  La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 45/1993 cu privire la crearea Clubului sportiv central „Dinamo” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.2), cuvintele „colaboratorii sistemului penitenciar al Departamentului instituțiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    2.  Hotărîrea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție şi sistemului penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 50) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea și în tot textul hotărîrii, cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „funcționari publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 3, textul „sporul la salariul de funcție în cuantum de 50%, prevăzut de art.29 pct.5 al Legii cu privire la sistemul penitenciar nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996” se exclude;
    3) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Pensiile militarilor în termen, ale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, ale ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului, Centrului Național Anticorupție și ale membrilor familiilor acestora se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
    4) la punctul 7:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b)  serviciul  în organele securităţii statului, organele afacerilor interne, Poliţia de Frontieră, organele Centrului Naţional Anticorupţie şi în organele sistemului administrației penitenciare în funcții publice cu statut special”;
    la litera h), cuvintele  „salariați civili” se substituie cu cuvintele „personal contractual”;
    5) punctul 8:
    la litera d), după cuvintele „izolatoarele de urmărire penală” se introduc cuvintele „ , casele de arest”;
    la litera e), cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    3. În denumirea și în textul Hotărîrii Guvernului nr. 1093/2000 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua colaboratorului sistemului penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.1202), cuvintele „Ziua colaboratorului sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „Ziua funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”.
    4. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 907/2002 privind modalitatea de dezvoltare a gospodăriilor auxiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 103-105, art. 1021), cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare al”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor a”, la cazul gramatical corespunzător.
    5. Hotărîrea Guvernlui nr. 1310/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea datelor dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1366) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor a”;
    2) la anexa nr. 2, poziția 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Administrația Națională a Penitenciarelor toţi angajaţii”.
    6. La poziția 16 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 656/2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 104, art. 840), cuvintele „Sistemul administrației penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    7.  La poziția 20 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840/2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    8. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1353/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a indemnizaţiei unice pentru persoanele eliberate din locurile de detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 1437), cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” și „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administraţia naţională a Penitenciarelor” şi „Administrația Națională a Penitenciarelor a”, la cazul gramatical corespunzător.
    9. La anexa nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 609/2006 privind normele minime de alimentare zilnică şi obiecte de toaletă şi menaj ale deţinuţilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 765), cuvintele „sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemului administrației penitenciare”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 1000/2006 cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 litera b), textul „Angajaților civili (cu excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar” se substituie cu cuvintele „Personalului contractual din sistemul administrației penitenciare”;
    2) la punctul 5, cuvintele „Angajaţilor civili ai sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „Personalului contractual din cadrul sistemului administrației penitenciare”, iar cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” – cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor ”.
    11. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 583/2006 cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676) se modifică după cum urmează:
    1) cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    2)  cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    3)  cuvîntul „colaborator”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „funcționar public cu statut special”, la cazul gramatical corespunzător;
    4) la punctul 5, noțiunea „personal penitenciar” va avea următorul cuprins:
    „personal penitenciar – personalul enumerat la art. 17 din Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, inclusiv funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;”.
    12. Hotărîrea Guvernului nr. 686/2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților civili din organele apărării naționale, securității statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93 art. 722) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea şi textul hotărîrii, după cuvintele „angajaților civili” se introduc cuvintele „și personalului contractual”;
    2) în Regulament:
    la punctul 3, după cuvintele „angajaţii civili” se introduc cuvintele „şi personalul contractual”;
    la punctul 31, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se exclud.
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 186/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizației lunare militarilor, ofițerilor de informații şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 253) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 din anexa nr. 1, cuvintele „Departamentului Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”;
    2) denumirea capitolului VII din anexa la Regulament va avea următorul cuprins:
    „VII. Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”.
    14. La punctul 38 şi punctul 105 subpunctul 1) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cuvintele „Departamentului Instituțiilor Penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor a”.
    15. Regulamentul privind condițiile, modul de asigurare, evidență şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 190/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-40, art. 252), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 litera b), cuvintele „Departamentului Instituțiilor Penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor a”;
    2) la punctul 5 litera e) şi punctul 8 litera b), cuvintele „sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemului administrației penitenciare”.
    16. La punctele 62 și 63 din Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 1), cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător.
    17. În anexa nr.1 capitolul II secțiunea a II-a litera c) din Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), poziția 7 se exclude.
    18. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 481/2011 cu privire la crearea Comisiei Naționale Antidrog (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 547), cuvintele „Director general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    19. Punctul 5 din Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă ofițerilor de informații şi securitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 85-87, art. 295) se modifică după cum urmează:
    1) la litera c), cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”;
    2) la litera g), cuvintele „sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemului administrației penitenciare”, în ambele cazuri.
    20.  La punctul 20 din Regulamentul Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 288/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 88-91, art. 327), cuvintele „Departamentului Instituțiilor Penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor a”.
    21. La punctul 9 subpunctul 1) din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 368), cuvintele „Departamentul instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    22. La punctul 3 subpunctul 1) din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 434/2012 cu privire la Poliția de Frontieră  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 131-134, art. 485), cuvintele  „Departamentul Instituţiilor Penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor a”.
    23. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 736/2012 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799), poziția „Departamentul instituțiilor penitenciare” se substituie cu poziția „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    24. Hotărîrea Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 66-71, art. 196) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre şi pe parcursul textului anexei nr. 1, cuvintele „colaboratorul sistemului penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „funcţionar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr.1:
    cuvîntul „Departament”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „Administrația”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 2, cuvintele „Departamentului Instituţiilor Penitenciare al” se substituie cu  cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor a”;
    la punctul 10, cuvintele „nominală a” se exclud;
    anexa va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Regulamentul de activitate al
Unităţii de implementare a Proiectului de
construcţie a penitenciarului din Chişinău

COMPONENȚA
Comitetului de supraveghere al Unității de implementare a Proiectului
de construcție a penitenciarului din Chișinău
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției, președinte al Comitetului
    Secretar de stat al Ministerului Finanțelor
    Consultant principal în Direcția coordonare politici și priorități, Cancelaria de Stat
    Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

    25. La coloana nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 474/2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167-168, art. 517), cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    26. Hotărîrea Guvernului nr. 716/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 764) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre şi pe parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor a”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctele 4 şi 7 din Regulament, cuvintele „sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemului administrației penitenciare”;
    27. La punctul 7 subpunctul 1) din Regulamentul privind modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu  specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1018/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1102), cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    28.  În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 746/2015 cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 839), cuvintele „Departamentului instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    29. Hotărîrea Guvernului nr. 821/2016 cu privire la aprobarea metodelor de cooperare necesare pentru prevenirea consumului de droguri şi combaterea fenomenului traficului de droguri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 885) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 1 şi 2, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al” se substituie  cu  cuvintele  „Administrația  Națională  a  Penitenciarelor a”;
    2) la punctul 1 subpunctul 17), cuvintele „sistemul penitenciar”  se substituie cu  cuvintele „sistemul administrației penitenciare”.
    30. Pe tot parcursul textului anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1160/2016 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1256), cuvintele „Departamentul Instituții Penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor a”, iar cuvintele „sistemul penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător.
    31. În textul anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1164/2016 cu privire la Programul național de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1260), cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    32. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 379-386, art. 1303), cuvintele „Departamentului Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    33. Hotărîrea Guvernului nr. 1462/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului  penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 50-59, art. 117) se modifică după cum urmează:
    1) în denumire şi pe parcursul textului, cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexele nr. 1 şi nr. 2, cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare” şi „colaborator”, ambele la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor” şi, respectiv, „funcționar public cu statut special”, la cazul gramatical corespunzător.
    34. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 126-132, art. 399) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 19, cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 45, cuvintele „Departamentului instituțiilor penitenciare al” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor a”.