HGC906/2018
ID intern unic:  377405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 906
din  24.09.2018
cu privire la reorganizarea unor persoane juridice
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 969     Data intrarii in vigoare : 28.09.2018
    În temeiul prevederilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), ale art. CX alin. (5) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), ale art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537) și ale art. 73 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se reorganizează Inspectoratul Energetic de Stat prin fuziunea (absorbția) cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    2. Drepturile și obligațiile Inspectoratului Energetic de Stat, în calitate de instituție absorbită, trec integral la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în calitate de autoritate absorbantă.
    3.  De la data  publicării  prezentei hotărîri, conducătorul Inspectoratului Energetic de Stat va iniția procedura de preavizare a personalului autorității cu privire la reorganizarea acestuia.
    4. Disponibilizarea salariaţilor care nu au fost angajați prin transfer sau care refuză transferul în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică se va efectua de către Inspectoratul Energetic de Stat în conformitate cu legislația în vigoare.
    5. Transmiterea integrală a patrimoniului de la Inspectoratul Energetic de Stat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
    6. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctelor 6 și 7 care vor intra în vigoare la data de 31 decembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici

    Nr. 906. Chişinău, 24 septembrie 2018.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 906/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Din anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), poziția „Inspectoratul Energetic de Stat” se exclude.
    2. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 690/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art. 768), poziția „Inspectoratul Energetic de Stat, mun. Chișinău” se exclude.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 906/2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 420/1999 despre instituirea organului supravegherii energetice de stat și aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.48-49, art. 401).
    2. Punctul 13 din Hotărîrea Guvernului nr. 1000/2000  cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 124-126, art. 1101).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 374/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul Energetic de Stat la instalațiile energetice ale agenților economici ce prestează activități de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.423).