HGC919/2018
ID intern unic:  377413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 919
din  24.09.2018
cu privire la transmiterea Întreprinderii
de Stat „Editura „Universul”
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 977     Data intrarii in vigoare : 28.09.2018
    În temeiul art.6 alin.(1) lit.a1) și art.14 alin.(1) lit.c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401) şi al art.2 alin.(1) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750),  Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Agenției Proprietății Publice Întreprinderea de Stat „Editura „Universul”.
    2. Agenția Proprietății Publice va exercita funcția de fondator al Întreprinderii de Stat „Editura „Universul” și va asigura operarea modificărilor necesare în actele de constituire ale întreprinderii de stat transmise, în conformitate cu legislaţia.
    3. Cancelaria de Stat în comun cu Agenția Proprietății Publice vor institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, transmiterea întreprinderii conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
    4. Poziția 6 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) se abrogă.
    5. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art.1011) se completează cu următoarea poziţie:
    „Î.S. „Editura „Universul”.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Nr. 919. Chişinău, 24 septembrie 2018.