HGC935/2018
ID intern unic:  377476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 935
din  24.09.2018
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Biroului Naţional de Statistică
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1003     Data intrarii in vigoare : 05.10.2018
    În temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art. 349), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează Biroul Național de Statistică prin fuziune (absorbție) cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică”.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Biroului Naţional de Statistică, conform anexei nr.1;
    2) Structura Biroului Național de Statistică, conform anexei nr.2;
    3) Lista centrelor regionale  pentru statistică (cu statut de direcţii generale), conform anexei nr.3;
    4)  Organigrama Biroului Național de Statistică, conform anexei nr.4;
    5) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    3. Se stabilește efectivul-limită al Biroului Național de Statistică în număr de 705 unități, din care 242 de unități pentru aparatul central și 463 de unități pentru subdiviziunile teritoriale (centrele regionale pentru statistică), inclusiv 150 de operatori de interviu pentru cercetări statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice.
    4. Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislația muncii.
    5. Pentru efectuarea cercetărilor statistice selective ale micilor producători agricoli, Biroul Național de Statistică va contracta adițional, în baza contractului anual de prestări servicii, 90 de operatori de interviu pentru efectuarea cercetării pe teren. Finanțarea va fi efectuată din contul bugetului de stat, prevăzut pentru realizarea Programului lucrărilor statistice.
    6. Biroul Naţional de Statistică va avea un director general și 3 directori generali adjuncţi.
    7. Biroul Național de Statistică, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    1) va reorganiza subdiviziunile teritoriale de statistică în conformitate cu prevederile legislației;
    2) va prezenta Guvernului spre aprobare metodologia de calcul, nomenclatorul și cuantumul tarifelor la serviciile prestate contra plată de către Biroul Național de Statistică.
    8. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.
    9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 935. Chişinău, 24 septembrie 2018.

       Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.935/2018
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică, precum şi organizarea activităţii acestuia.
    2. Biroul Naţional de Statistică (în continuare – Birou) este autoritate administrativă independentă instituţional şi profesional, creată pe lîngă Guvern în scopul coordonării sistemului statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale.
    3. Biroul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, dispune de denumire, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa, de conturi trezoreriale şi alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. Biroul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și deciziile Guvernului, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE BIROULUI
    5. Biroul are misiunea de a colecta, de a procesa şi disemina statistici oficiale obiective, credibile şi în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor şi luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare şi informarea generală a societăţii.
    6. Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
    1) coordonează sistemul statistic național privind dezvoltarea și producerea statisticii oficiale;
    2) elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a sistemului statistic naţional, programe statistice anuale şi multianuale;
    3) elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică;
    4) efectuează managementul şi controlul realizării, în condiţii de calitate, a programelor şi planurilor statistice adoptate la nivel central şi regional;
    5) armonizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaţionale;
    6) promovează cultura statistică în societate.
    7. Biroul exercită următoarele atribuții:
    1) colectează, prelucrează, centralizează, analizează, estimează, diseminează și stochează informații și date statistice;
    2) coordonează metodologic şi urmăreşte aplicarea unitară a metodologiilor statistice, clasificărilor, normelor şi standardelor statistice de către serviciile statistice ale autorităților publice centrale şi locale, agenților economici, indiferent de statutul şi profilul acestora;
    3) decide asupra metodelor, standardelor şi procedurilor statistice, precum şi asupra conţinutului şi momentului publicării informației statistice;
    4) facilitează dialogul dintre producătorii şi utilizatorii de statistici oficiale privind necesitatea de statistici pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală;
    5) elaborează programe de formare profesională continuă și efectuează instruire în statistica oficială pentru personalul Biroului şi al altor producători de statistici oficiale, precum și pentru respondenți și utilizatori de statistici oficiale;
    6) colectează, stochează, generalizează, publică situații financiare și îndeplinește alte atribuții potrivit art.8 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017.
    7) elaborează acte normative ce țin de producerea informației statistice, obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care cad sub incidența Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială.
    8. Biroul are următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească gratuit, în condițiile legii, de la persoane fizice și juridice care cad sub incidenţa Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială date necesare pentru producerea de statistici oficiale;
    2) să solicite, să acceseze și să utilizeze în mod gratuit, în condițiile legii, date şi informații generalizate, individuale, inclusiv date cu caracter personal, aflate în gestiunea autorităţilor publice și a altor persoane juridice, precum și metadate aferente acestora;
    3) să înainteze propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor publice, care conțin prevederi cu referire la producerea de statistici oficiale;
    4) să constituie grupuri de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, mediului de afaceri, societății civile, în scopul consultării opiniei privind organizarea cercetărilor statistice, elaborarea metodologiilor statistice, utilizarea datelor etc.;
    5) să conlucreze cu Consiliul Național pentru Statistică în scopul dezvoltării strategice şi promovării statisticii oficiale;
    6) să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu instituții similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale, pentru alinierea statisticii naţionale la standardele internaţionale, asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării;
    7) să recepționeze asistenţă tehnică și financiară de la partenerii de dezvoltare și din alte surse neinterzise de cadrul normativ şi să o utilizeze în scopul realizării funcţiilor sale;
    8) să acorde, în domeniile sale de competenţă, servicii contra plată pentru cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice, precum și pentru prelucrări adiționale de date, la cererea utilizatorilor;
    9) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul, în conformitate cu scopurile de activitate a Biroului şi prevederile cadrului normativ;
    10) să contracteze adițional agenţi statistici pentru colectarea și prelucrarea de date statistice;
    11) să acorde, în condițiile legii, persoanelor fizice recompense pentru participare la cercetările statistice, în limitele bugetului aprobat;
    12) să constate, să examineze şi să aplice sancţiuni contravenţionale, conform legislației în vigoare;
    13) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de competență.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII BIROULUI
    9. Biroul este condus de un director general, asistat în activitatea sa de 3 directori generali adjuncți.
    10. Ocuparea funcţiei de director general al Biroului, precum şi revocarea, suspendarea și încetarea mandatului se fac în condiţiile art.8 din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială.
    11. Directorii generali adjuncţi sînt numiţi şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie conform Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    12. Directorul general îndeplinește următoarele funcții:
    1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Biroului în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova şi din alte ţări, încheie şi reziliază contracte, acorduri, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
    2) organizează şi dirijează activitatea Biroului şi este responsabil pentru exercitarea funcțiilor acestuia;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Biroului;
    4) aprobă metode, metodologii, standarde și proceduri statistice, precum și asigură implementarea acestora;
    5) aprobă regulamente și planuri anuale de activitate ale Biroului și ale subdiviziunilor acestuia;
    6) organizează și implementează sistemul de management financiar și control, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Biroului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    7) numește în funcții publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;
    8) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condițiile legislației muncii;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Biroului, în condiţiile cadrului normativ;
    10) aprobă statul de personal şi schema de încadrare în conformitate cu efectivul-limită şi structura stabilite de Guvern;
    11) emite, în condițiile legii, ordine, instrucțiuni şi alte acte care vizează activitatea Biroului, verifică executarea acestora. În anumite cazuri, directorul general emite ordine și alte acte în comun cu conducătorii altor autorităţi publice.
    13. În cazul absenței directorului general al Biroului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat prin ordinul directorului general.
    14. Directorii generali adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului general şi organizează activitatea Biroului în limitele atribuțiilor stabilite.
    15. În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general al Biroului este asistat de cabinetul directorului general (cu statut de serviciu), conform prevederilor Legii nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    16. Corespondența Biroului este semnată de directorul general, directorii generali adjuncţi și alte persoane cu funcții de răspundere, abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general. Persoanele învestite cu drept de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    17. Biroul are în subordine subdiviziuni teritoriale desconcentrate, fără statut de persoană juridică, denumite centre regionale pentru statistică (cu statut de direcții generale).
    18. Centrele regionale pentru statistică sînt administrate în mod direct de către Birou și îşi exercită funcţiile în conformitate cu prevederile Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială și ale prezentului Regulament.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.935/2018

STRUCTURA BIROULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ
    Director general
    Directori generali adjuncți
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Direcția coordonare statistică şi cooperare internațională
    Secția audit intern și managementul calității
    Direcţia generală statistica macroeconomică
        Direcţia conturi naționale
        Direcţia statistica preţurilor de consum
        Direcţia statistica comerţului exterior
    Direcţia generală statistica întreprinderilor
        Direcţia statistica industriei şi energeticii
        Direcţia statistica investiţiilor şi construcţiilor
        Direcţia statistica structurală
        Direcţia statistica comerţului interior
        Direcţia statistica transporturilor, turismului și TIC
        Direcţia registre şi clasificatoare
    Direcţia statistica agriculturii şi mediului
        Secţia statistica agriculturii
        Secţia cercetări selective în agricultură
        Serviciul statistica mediului
    Direcţia generală colectarea datelor entități economice
        Direcția situații financiare
        Direcția colectarea şi validarea datelor
        Direcția colectarea datelor prețuri
        Direcţia generală statistica socială şi demografie
        Direcţia statistica nivelului de trai
        Direcţia statistica ocupării
        Direcţia statistica salariilor
        Direcţia statistica populației şi migraţiei
        Direcţia statistica serviciilor sociale
        Secţia statistica educaţiei, ştiinţei şi culturii
    Direcţia recensăminte
    Direcţia diseminare şi comunicare
    Direcţia metode statistice
        Secţia cercetări prin sondaj
        Serviciul surse de date administrative
        Serviciul sisteme informaționale geografice
    Secţia colectarea datelor în gospodării
    Direcţia management financiar
        Secția finanțe și evidență contabilă
        Secția administrare și achiziții
    Secția juridică și resurse umane
    Serviciul managementul documentelor
        Direcţia generală tehnologii informaționale
        Direcția proiectare aplicații informatice
        Direcția administrare a sistemului informaţional
    Secția instruire în statistica oficială
    Direcția deservire poligrafică
    Centre regionale pentru statistică (cu statut de direcţii generale)

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.935/2018
LISTA
centrelor regionale pentru statistică (cu statut de direcții generale)
ale Biroului Național de Statistică
    1. Centrul regional pentru statistică Chișinău (cu sediul în mun. Chișinău)
    2. Centrul regional pentru statistică Nord (cu sediul în mun. Bălți)
    3. Centrul regional pentru statistică Centru (cu sediul în mun. Chișinău)
    4. Centrul regional pentru statistică Sud (cu sediul în mun. Cahul)

    anexa nr.4

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.935/2018
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La poziţia „Biroul Naţional de Statistică” din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.302), în coloana 3, cuvintele „Direcţii/secţii/servicii teritoriale” se substituie cu cuvintele „Centre regionale”.
    2. Anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.1108/2006 privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188) va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 1108/2006
Categoriile de salarizare
pentru personalul care efectuează cercetări statistice
selective în domeniul social

Funcția
Categoria de salarizare
Specialist coordonator
14-15”.

    3. Hotărîrea Guvernului nr.471/2006 cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art. 510) se modifică după cum urmează:
    punctul 2 se abrogă;
    la punctul 4, cifrele „25” se substituie cu cifrele „50”.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.935/2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1034/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-6, art. 16).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.38/2009  cu privire la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.181).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.619/2000 cu privire la organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice selective ale activităţii agricole a gospodăriilor personale auxiliare ale cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art. nr.719).