OSVC410/2018
ID intern unic:  377506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 410
din  20.09.2018
cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1477     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    În conformitate cu prevederile Art.III și XIV din Legea nr.178 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018, art.496), care se pune în aplicare la data de 01.10.2018, şi în conformitate cu pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,

ORDON:
    1. Anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se modifică după cum urmează:
    1.1 coloniţele 2 și 3 ale codului scutirii 970 vor avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA, cota redusă
970

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.(6);

CF, art.96 lit.b);
Hotărîrea Guvernului nr.792 din 08.07.2004

Scutiri aplicate la livrarea de mărfuri (la trecerea prin PVIC), produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, neînregistrate sau înregistrate provizoriu la Agenția Servicii Publice în condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, la prezentarea raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art.20 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali prevederile prezentului Ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare la 01.10.2018 și va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalie VRABIE

    Nr. 410-O. Chişinău, 20 septembrie 2018.