HCNPFC40/4/2018
ID intern unic:  377513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 40/4
din  10.09.2018
cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative
Publicat : 05.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 377-383     art Nr : 1481
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1361 din 27 septembrie 2018
Ministru ____________ Victoria IFTODI    În temeiul art.1 alin.(3) și alin.(4), art.146 alin.(1), art.1461 și art.147 alin.(10), alin.(12) și alin.(14) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art. II din Legea nr. 33 din 16 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor, conform anexei.
    2. În clauza de emitere a Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.32/2 din 16 iunie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.992), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.983 din 17 iulie 2014, textul „art.130 alin.(2), art.132 alin.(1) și alin.(5)” se substituie cu textul „art.130 alin.(2), art.1311, art.132 alin.(1) și alin.(5) și art.1461 alin.(13)”.
    3. Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.32/2 din 16 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.992), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.983 din 17 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 3 se completează cu textul: „Fondul este utilizat şi pentru compensarea clienţilor administratorilor fiduciari care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis activele în deținere reală (în continuare – administratori fiduciari), astfel cum este stabilit de art.1311 din Legea privind piața de capital.”.
    2) La punctul 4:
    litera b) se completează cu textul: „În cazul clienților administratorilor fiduciari, compensație semnifică valoarea activelor (valori mobiliare/părți sociale) şi mijloacelor băneşti aflate în evidenţa contului clientului conform informaţiei restabilite din registrele clienţilor administratorilor fiduciari.”;
    se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) client al administratorului fiduciar – persoană fizică consemnată în informaţia din registrele clienţilor administratorilor fiduciari, restabilită și confirmată prin hotărârea definitivă a instanţei de judecată.”.
    3) La punctul 5:
    la litera d), textul „și g);” se substituie cu textul „ , g) și h);”;
    se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) mijloacele transferate în temeiul art.1461 alin.(13) din Legea privind piața de capital.”.
    4) La punctul 7, cuvintele „prejudiciilor investitorilor” se substituie cu cuvintele  „prejudiciilor investitorilor sau clienților administratorilor fiduciari”.
    5) Punctul 8 se completează cu textul: „Pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari se utilizează mijloacele specificate la pct.5 lit.h).”.
    6) Punctul 17 se completează cu textul: „La calcularea mijloacelor acumulate în Fond în limita plafonului de compensare nu se vor include mijloacele indicate în pct.5 lit.h).”.   
    7) Punctul 37 se completează cu textul „ , cu excepţia achitării compensaţiilor clienţilor administratorilor fiduciari.”.
   8) Punctul 39 se completează cu textul: „Valoarea activelor (valori mobiliare/părți sociale) de pe contul clientului administratorului fiduciar se determină reieșind din suma mijloacelor bănești încasate din vânzarea respectivelor active (inclusiv venitul investițional) și transferate în Fond.”.
    9) Se completează cu punctul 401 cu următorul conținut:
    „401. Mărimea obligațiilor Fondului față de clientul administratorului fiduciar se determină reieșind din valoarea mijloacelor bănești transferate în Fond calculată proporțional (în coraport) cu mărimea activelor (valori mobiliare/părți sociale) deținute de fiecare client în societățile respective.”.
    10) Punctul 44 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) instanța de judecată a emis o hotărâre definitivă privind restabilirea informaţiei din registrele clienţilor, aferente societăţilor care făceau parte din structura investițiilor administrate de administratorii fiduciari.”.
    11) La punctul 46, după textul „la pct.44” se completează cu textul „lit.a) și b),”.
    12) Se completează cu punctul 491 cu următorul cuprins:
    „491. În cazul clienților administratorilor fiduciari, compensațiile se includ în lista de plată după cum urmează:
    a) în situaţia în care valoarea activelor clientului este negativă, clientul nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei, fiind informat despre aceasta în scris;
    b) în situaţia în care valoarea activelor clientului este pozitivă, această valoare se trece în lista de plată.”.
    13) La punctul 56, după cuvintele „unui investitor” se completează cu cuvintele „sau client al administratorului fiduciar”.
    14) La punctul 58, după cuvintele „numele investitorului” se completează cu cuvintele „sau clientului administratorului fiduciar”, iar după cuvintele „la adresa investitorului” se completează cu cuvintele „sau clientului administratorului fiduciar.”.
    15) La punctul 64, după textul „la pct.44” se completează cu textul „lit.a) și b),”.
    16) La punctul 66, după cuvintele „procedura de compensare a investitorilor” se completează cu cuvintele „și clienților administratorilor fiduciari”

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                    Valeriu CHIȚAN

    Nr. 40/4. Chişinău, 10 septembrie 2018.

Anexă la Hotărârea CNPF
nr.40/4 din 10.09.2018
REGULAMENT
privind modul de încetare a activității de administrare
fiduciară a investițiilor

    Capitolul I
    DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile care urmează a fi întreprinse de administratorii fiduciari în vederea încetării activității de administrare fiduciară a investițiilor, inclusiv privind modul de informare a fondatorilor administrării fiduciare în contextul rezilierii contractelor de administrare fiduciară a investițiilor, procedura de expunere spre vânzare a activelor aflate în administrare fiduciară și transmiterea în deținere reală a valorilor mobiliare și/sau a mijloacelor bănești, atribuțiile comisiei de lichidare a genului de activitate profesionistă de administrare fiduciară a investițiilor (în continuare – comisia de lichidare) și procedura privind excluderea administratorilor fiduciari din Registrul licențelor eliberate.
    2. Noţiunile sau expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr.171/2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr.171/2012) și în actele normative emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională). În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    act de evaluare/reevaluare  – document întocmit și aprobat de comisia de lichidare, în care, conform modului prevăzut de art.1461 din Legea nr.171/2012 și prezentul Regulament, este stabilit prețul la care sunt expuse spre vânzare valorile mobiliare și părțile sociale aflate în administrare fiducară la administratorii fiduciari. Prima expunere la vânzare va avea loc pornindu-se de la prețul inițial;
    încetarea activităţii de administrare fiduciară a investițiilor – rezilierea unilaterală a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor şi transmiterea în deţinere reală a activelor către fondatorii administrării fiduciare (clienții administratorului fiduciar), cu expunerea spre vânzare, după caz, a valorilor mobiliare și a părților sociale conform prevederilor art.1461 din Legea nr.171/2012 și prezentul Regulament.
    3. La rezilierea contractelor de administrare fiduciară a investițiilor se vor aplica cerințele de informare a fondatorilor administrării fiduciare stabilite de prezentul Regulament. 
Capitolul II
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRARE
FIDUCIARĂ A INVESTIȚIILOR

    4. Administratorii fiduciari care nu și-au încetat activitatea și nu s-au conformat cerințelor stabilite de art.147 alin.(12) din Legea nr.171/2012,  în termen de 3 luni din data intrării în vigoare a prezentului Regulament:
    1) vor întocmi şi prezenta spre executare societăţilor de registru   dispoziţiile de transmitere, în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, în scopul transmiterii în deţinere reală a acţiunilor aflate în administrare fiduciară;
    2) vor transfera mijloacele băneşti (inclusiv veniturile investiționale rezultate din administrarea activelor) la un cont bancar deschis de către administratorul fiduciar în favoarea fondatorului administrării fiduciare (clienților administratorului fiduciar) în banca care va oferi cele mai avantajoase condiții;
    3) vor înstrăina părțile sociale deținute în societăți cu răspundere limitată sau vor transmite în deținere reală fondatorilor administrării fiduciare părțile sociale în cazul în care numărul asociaților împreună cu fondatorii administrării fiduciare nu depășește 50 de persoane;
    4) vor informa prin scrisori fondatorii administrării fiduciare privind rezilierea unilaterală a contractelor de administrare fiduciară, inclusiv privind modul și termenul de transmitere a activelor în deținere reală (cu anexarea dării de seamă a activităţii lor), și prin publicarea în ziarul „CAPITAL Market” a unui aviz privind contul bancar deschis de către administratorul fiduciar în favoarea clienților săi.
    5. Pentru înregistrarea operațiunilor conform pct.4. subpct.1), la deschiderea conturilor personale ale fondatorilor administrării fiduciare (clienților administratorului fiduciar), prin derogare de la legislaţia privind piaţa de capital, se va indica doar informația conținută în lista persoanelor în contul cărora urmează a fi înscrise valorile mobiliare.
    6. La expirarea termenului stabilit de pct.4, administratorul fiduciar va prezenta Comisiei Naționale un raport privind executarea prevederilor prezentului capitol. Până la expirarea termenului stabilit la pct.4, la cererea administratorului fiduciar Comisia Națională poate dispune prelungirea acestuia pe o perioadă de 3 luni, de cel mult 2 ori, în cazul în care prelungirea este justificată de administratorul fiduciar și sunt respectate interesele fondatorilor administrării fiduciare.
    7. După executarea deplină a acțiunilor stabilite în pct.4 și prezentarea raportului conform pct.6, Comisia Națională va decide asupra chesiunii privind excluderea administratorului fiduciar din Registrul licențelor eliberate.
Capitolul III
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PE PIAȚA DE CAPITAL
CONFORM ART.146
1 DIN LEGEA NR.171/2012
PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL

    8. Comisia de lichidare a administratorilor fiduciari care se află în proces de lichidare a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare,  în vederea încetării activității de administrare fiduciară a investițiilor, va întreprinde următoarele acțiuni:
    1) întocmirea, aprobarea și prezentarea Comisiei Naționale a actului de inventariere a activelor aflate în administrare fiduciară și a actului de evaluare;
    2) realizarea procesului de vânzare a activelor;
    3) aprobarea și prezentarea Comisiei Naționale a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor;
    4) repartizarea mijloacelor băneşti către clienţii administratorului fiduciar conform informației restabilite;
    5) transmiterea mijloacelor bănești nerepartizate în Fondul de compensare a investitorilor.
    9. Comisia de lichidare, în termen de 4 luni din data intrării în vigoare a prezentului Regulament, efectuează inventarierea activelor aflate în administrare fiduciară şi întocmeşte actul de inventariere (în care vor fi reflectate datele privind toate activele aflate în administrare fiduciară) și actul de evaluare.
    10. Actul de evaluare va conţine numărul valorilor mobiliare, cota în capitalul social, numărul fondatorilor administrării fiduciare în cazul fiecărei societăţi, valoarea nominală (valoarea fixată) în cazul valorilor mobiliare, valoarea activului net ce revine unei acţiuni sau unei părți sociale și prețul de vânzare (preţul iniţial) la care se expun spre vânzare.
    11. Comisia de lichidare va întreprinde toate măsurile necesare în vederea obținerii informației relevante de la organele de conducere ale societăţilor care fac parte din structura investițiilor administrate, Serviciul situaţiilor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică şi de la alte surse, în scopul stabilirii preţului iniţial la care vor fi expuse spre vânzare valorile mobiliare şi părţile sociale.
    12. Comisia de lichidare va ţine separat evidenţa societăţilor lichidate şi radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    13. Actul de inventariere și actul de evaluare, cu anexarea procesului-verbal al ședinței comisiei de lichidare, se prezintă Comisiei Naționale  în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării acestora de către comisia de lichidare.
    14. Până la exluderea administratorilor fiduciari din Registrul licențelor eliberate, comisia de lichidare va prezenta Comisiei Naționale, până la data de 25 după finalizarea fiecărui trimestru, informația detaliată privind măsurile întreprinse în vederea încetării activității de administrare fiduciară a investițiilor, inclusiv descrierea cheltuielilor efectuate pe parcursul trimestrului, cu justificările respective. 
    15. În cazul lipsei mijloacelor bănești în conturile clienților administratorului fiduciar, cheltuielile efective vor fi suportate de către administratorul fiduciar din cont propriu, ulterior fiind acoperite din contul mijloacelor rezultate din vânzarea activelor, în limita cheltuielilor efectiv suportate.
Capitolul IV
PROCEDURA DE VÂNZARE A ACTIVELOR
    16. Comisia de lichidare va expune spre vânzare valorile mobiliare şi părţile sociale în conformitate cu art.1461 din Legea nr.171/2012 şi prezentul Regulament.
    17. La înstrăinarea potrivit prezentului Regulament, prin intermediul licitaţiilor cu strigare, a pachetelor unice de acţiuni, prin derogare de la reglementările Bursei de Valori a Moldovei privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piaţa reglementată și în cadrul MTF, cererea pentru vânzare va fi depusă la Bursa de Valori a Moldovei nu mai târziu de ora 12:00 a zilei A-30, perioada licitaţiei fiind cel mult de 5 zile lucrătoare.
    18. În cazul societăţilor pe acţiuni acţionarii cărora îşi pot exercita dreptul de înstrăinare a acţiunilor conform art.II din Legea nr.163/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (în continuare – Legea nr.163/2007), comisia de lichidare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării actului de evaluare de către Comisia Națională,  va informa, prin scrisori recomandate, organul executiv al societății privind oferta de vânzare a acțiunilor.  
    19. În cazul în care, în termenul stabilit de art.II alin.(3) lit.b) din Legea nr.163/2007, alți acționari ai societății nu și-au exercitat dreptul de preemțiune, valorile mobiliare vor fi expuse spre vânzare persoanelor terțe la același preț. Oferta de vânzare se va realiza prin expunerea spre vânzare pe piaţa reglementată sau în cadrul MTF.
    20. În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate pe aceste pieţe fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile respective, doar în scopul înstrăinării lor.
    21. Părțile sociale deținute în societăţi cu răspundere limitată se vor înstrăina conform prevederilor art.25 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (în continuare – Legea 135/2007). Comisia de lichidare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării actului de evaluare de către Comisia Națională, va informa, prin scrisori recomandate, organul executiv al societății și alți asociați (în cazul deținerii informației privind ceilalți asociați) privind oferta de vânzare a părții sociale.
    22. În cazul în care, în termenul stabilit de art.25 alin.(7) din Legea nr.135/2007, societatea sau alți asociați nu și-au exercitat dreptul de preemțiune, părțile sociale vor fi expuse spre vânzare persoanelor terțe prin publicarea unui aviz în ziarul „CAPITAL Market” și, opțional, prin alte mijloace de informare. Termenul de expunere spre vânzare către persoanele terțe nu va depăși 10 zile.
    23. Cu cel puţin 10 zile până la data expunerii spre vânzare a activelor vor fi efectuate toate procedurile de asigurare a transparenţei informaţiei privind ofertele prin publicarea unui aviz în ziarul „CAPITAL Market” și, opțional, prin alte mijloace de informare.
    24. În cazul în care valorile mobiliare şi părțile sociale expuse spre vânzare nu au fost vândute la un preţ mai mare sau egal cu preţul iniţial stabilit în conformitate cu actul de evaluare, comisia de lichidare va stabili un nou preț de vânzare, redus cu 10-30 la sută faţă de cel iniţial.
    25. În cazul în care valorile mobiliare şi părţile sociale nu au fost vândute la prețul reevaluat conform pct.24, comisia de lichidare, anterior fiecărei expuneri spre vânzare, va efectua reevaluarea și va stabili un nou preţ de vânzare, redus cu 10-30 la sută faţă de preţul stabilit anterior.
    26. În cazul în care, după mai multe reevaluări, preţul de vânzare a atins limita de 10 la sută din prețul inițial, activele vor fi expuse spre vânzare fără anunțul prețului inițial (la cel mai mare preţ propus de cumpărător), în modul stabilit de pct.17-22.
    27. Comisia de lichidare, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitaţiei cu strigare și/sau expirării termenului stabilit pentru vînzarea părților sociale persoanelor terțe, va aproba modificarea prețului în limita stabilită de pct.25 şi va prezenta actul de reevaluare a valorilor mobiliare și părților sociale nerealizate Comisiei Naţionale pentru aprobare. După aprobarea acestuia de către Comisia Naţională, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, comisia de lichidare va efectua  procedurile de asigurare a transparenţei informaţiei conform pct.23.
   28. Mijloacele băneşti obţinute din vânzarea activelor şi dobânzile aferente acestora în sumă ce depăşeşte 100 mii lei vor fi plasate în valori mobiliare de stat şi/sau depuse la conturi de depozit în bănci care nu sunt supuse rezoluţiei în conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor, în funcţie de cele mai avantajoase condiţii oferite, dar nu mai mult de 50 la sută într-o bancă care asigură, pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare, următoarele condiţii de eligibilitate:
    1) cerințele de fonduri proprii corespund normativelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, şi
    2) raportul dintre soldul datoriei de credite neperformante şi soldul datoriei de credite este de cel mult 15%.
    29. Mijloacele bănești existente în conturi de depozit în bănci sau plasate în valori mobiliare de stat la data intrării în vigoare a prezentului Regulament vor fi investite în modul stabilit la pct.28 la data expirării termenului de circulație a valorilor mobiliare de stat sau a contractelor de depozit. 
    30. În scopul conformării prevederilor pct.28, comisia de lichidare va efectua evaluări periodice ale situaţiei financiare a băncilor selectate nu mai rar decât o dată în trimestru.
Capitolul V
RAPORTUL DE LICHIDARE ȘI PROIECTUL
DE REPARTIZARE A ACTIVELOR
    31. În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de vânzare a activelor în modul prevăzut de Capitolul IV, comisia de lichidare va întocmi și va aproba raportul de lichidare şi proiectul de repartizare a activelor.
    32. Raportul de lichidare va reflecta:
    1) informația privind activele înstrăinate (lista societăților, cu indicarea sumei mijloacelor bănești încasate din realizare, inclusiv venitul investițional rezultat din administrarea activelor);
    2) lista societăților lichidate și radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    3) lista valorilor mobiliare și a părților sociale indicate în art.1461 alin.(9) din Legea nr.171/2012;
    4) lista societăților la care este restabilită informația din registrele clienților, precum și deciziile finale privind confirmarea acestora în instanța de judecată;
    5) devizul cheltuielilor preconizate pentru finalizarea procedurii de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor.
    33. Proiectul de repartizare a activelor va stabili lista societăților la care informația din registrele clienților a fost restabilită și confirmată în instanța de judecată, cu includerea următoarelor date:
    1) suma mijloacelor bănești care revine fiecărui client al administratorului fiduciar, ținând cont de principiul de repartizare prevăzut de art.1461 alin.(12) din Legea nr.171/2012;
    2) denumirea băncii și datele despre contul bancar în care vor fi transferate mijloacele bănești, ținând cont de pct.4 subpct.2).
    34. Comisia de lichidare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor, le va prezenta la Comisia Națională pentru aprobare, cu anexarea procesului-verbal al ședinței comisiei de lichidare.
    35. După aprobarea de către Comisia Națională a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor, comisia de lichidare:
    1) va întreprinde măsurile stabilite de pct.4 subpct.2) și 4) pentru societățile la care informația din registrele clienților este restabilită și confirmată în instanța de judecată;
    2) va executa prevederile art.1461 alin.(9) din Legea nr.171/2012.
    36.  În cazul societăților la care informația din registrele clienților este restabilită, dar nu există decizia finală a instanței de judecată privind confirmarea acesteia, comisia de lichidare va întreprinde măsurile de rigoare în vederea confirmării informaţiei restabilite.
    37. În cazul în care, în termenul stabilit de art.1461 alin.(13) din Legea nr.171/2012, informația din registrele clienților va fi restabilită și confirmată de instanța de judecată, comisia de lichidare va întreprinde acțiunile stabilite de pct.35, cu informarea prealabilă a Comisiei Naționale.
    38. La expirarea termenului stabilit de art.1461 alin.(13) din Legea nr.171/2012, comisia de lichidare va transfera în contul bancar al Fondului de compensare a investitorilor soldul mijloacelor bănești nerepartizate și va prezenta Comisiei Naționale un raport.
    39. Raportul indicat la pct.38 va include:
    1) lista activelor la care nu este restabilită informația din regisrele clienților, inclusiv cele transmise societăților comerciale ca acțiuni de tezaur/capital reras;
    2) suma mijloacelor bănești încasate din vânzarea fiecărui activ;
    3) venitul investițional acumulat din investirea mijloacelor bănești în modul stabilit la pct.28, cu specificarea sumei venitului obținut din investirea fiecărui activ.
    40. Comisia Națională, în baza informațiilor prezentate conform pct.39 și a documentelor contabile ce justifică transferul mijloacelor bănești în Fondul de compensare a investitorilor, va decide privind excluderea administratorilor fiduciari din Registrul licențelor eliberate.
Capitolul VI
SANCȚIUNI ȘI RESTRICȚII
    41. În cazul neexecutării de către admninistratorii fiduciari a cerinţelor Comisiei Naționale, adoptate ca urmare a depistării încălcărilor legislaţiei în procesul desfăşurării procedurii de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor, inclusiv înstrăinării frauduloase a activelor, admiterii cheltuielilor nejustificate şi altor cazuri similare, Comisia Națională este în drept să aplice măsurile specificate la art.144 și art.146 din Legea nr.171/2012.