HGC890/2018
ID intern unic:  377532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 890
din  12.09.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 594/2011 cu privire la aprobarea
Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor
vegetale şi pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1021     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018
    În temeiul art.3 şi 22 din Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale și pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 665) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea hotărîrii, după cuvintele „produselor vegetale”, cuvîntul „şi” se exclude;
    2) în anexă:
    a) preambulul se completează în final cu textul:
    „ , pct. 4 din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspîndirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 184 din 15 iulie 2017 şi Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1920 a Comisiei din 19 octombrie 2017 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte libera circulaţie a seminţelor de plante din specia Solanum tuberosum L. originare din Uniune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 271 din 20 octombrie 2017.”;
    b) secţiunea 1:
    la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul cuprins:
    „Materialul ambalajului din lemn:
    a) este confecţionat din lemn decojit, astfel cum se specifică în anexa nr. 1 la Standardul Internaţional privind măsurile fitosanitare nr. 15 „Îndrumar privind reglemetarea materialelor de ambalaj din lemn în comerţul internaţional”;
    b) este supus unuia dintre tratamentele specificate în anexa nr. 1 la Standardul internațional menționat;
    şi
    c) are aplicat marcajul astfel cum se specifică în anexa nr. 2 la Standardul internațional menţionat, care indică faptul că materialul ambalajului din lemn a fost supus unui tratament fitosanitar în conformitate cu standardul în cauză”;
    la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins:
    „Lemn de Platanus L., cu excepția celui sub formă de:
    a) așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn;
    b) material al ambalajului din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sînt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din Armenia, Elveția sau SUA”;
    se completează cu poziţiile 7.4. şi 7.5 cu următorul cuprins: 
„7.4.

Indiferent dacă este sau nu inclus în codurile poziţiei tarifaredin anexa nr.4 laHotărîrea Guvernului nr. 356/2012, lemnul de Amelanchier Medik., Aronia Medik., CotoneasterMedik., Crataegus L., Cydonia Mill.,Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L., în alte forme decît:

- așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante;

- material al ambalajului din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sînt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat;

dar inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală, originar din Canada și SUA

O declarație oficială din care să reiasă că lemnul:

a) este originar dintr-o zonă indemnă de Saperda candida Fabricius, stabilită ca atare de organizaţia naţională pentru protecţia plantelor din ţara de origine, în conformitate cu Standardul internaţional privind măsurile fitosanitare nr. 15, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

b) a fost supus unui tratament termic la o tempereatură de cel puţin 56°C timp de cel puţin 30 minute fără întrerupere, în întreg profilul lemnului, fapt ce se indică în certificatele fitosanitare;

sau

c) a fost supus unei radiţii ionizate pentru a se obţine o doză absorbită de cel puţin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatele fitosanitare

7.5.

Indiferent dacă este sau nu inclus în codurile poziţiei tarifare din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012, lemn sub formă de aşchii obţinut integral sau parţial de la Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., originar din Canada şi SUA

O declaraţie oficială din care să reiasă că lemnul:

a) este originar dintr-o zonă stabilită de organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de Saperda candida Fabricius în conformitate cu Standardul internaţional privind măsurile fitosanitare nr. 15, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

b) a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime,

a c) a fost supus unui tratament termic la o temperatură de cel puțin 56°C timp de cel puțin 30 de minute în întreg profilul așchiilor, ceea ce trebuie indicat pe certificatele fitosanitare”;


    la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins:

    „Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor din prezenta anexă secţiunea 1 poziţia 11.4., se prezintă o declaraţie oficială care atestă că nu au fost observate simptome ale prezenţei Candidatus Phytoplasma ulmi la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie”;

    se completează cu poziţia14.1 cu următorul cuprins:
„14.1.

Plante destinate plantării, altele decît altoii, butașii, plantele în cultură de țesuturi, polenul și semințele de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., PrunusL., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L. originare din Canada și SUA

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor din anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţiile 8 şi 18 şi celor anexa nr. 21 secţiunea 2 poziţiile1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012sau prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile16, 19, 19.1, 20, se prezintă,după caz, o declaraţie oficială care atestă că plantele:

a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Saperda candida Fabricius, stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

b) au fost cultivate pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, că au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Saperda candida Fabricius în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4:

(a) care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine;

şi

(b) care a făcut anual obiectul a două inspecții oficiale în vederea depistării oricăror semne ale prezenței Saperda candida Fabricius, efectuate în fazele de dezvoltare ale organismului dăunător;

şi

(c) în care plantele au fost cultivate într-un loc:

-complet protejat din punct de vedere fizic împotriva introducerii Saperda candida Fabricius;

sau

-în care se aplică tratamente preventive și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 m,unde absența Saperda candida Fabricius a fost confirmată în cadrul controalelor oficiale efectuate anual, în faza de dezvoltare a organismului dăunător;

şi

(d) imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței Saperda candida Fabricius, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prelevării de eșantioane prin metoda distructivă”;


    poziţiile15.1, 15.2 şi 15.3 vor avea următorul cuprins: 

„15.1.

Fructele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, originare din ţările noneuropene

Fără a se aduce atingere dispoziţiilor aplicabile fructelor din prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile15, 15.2, 15.3, 15.4 şi 15.5, o declaraţie oficială din care să reiasă:

a) fructele sînt originare dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citri pv. aurantifolii în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

b) fructele sînt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citri pv. aurantifolii în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informație care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”,cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

c) fructele sînt originare dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citripv. aurantifolii în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informație care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

d) locul de producție și vecinătatea imediată fac obiectul unor tratamente fitosanitare și unor practici de cultură împotriva Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

şi

fructele au fost supuse unui tratament cu ortofenilfenat de sodiu sau altui tratament eficient menționat pe certificatele fitosanitare, cu condiția ca metoda de tratament să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

şi

inspecțiile oficiale efectuate înainte de export au arătat că fructele nu manifestă simptomele prezenței Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citripv. aurantifolii;

şi

informaţiile privind trasabilitatea se înscriu în certificatele fitosanitare;

sau

e) în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, inspecțiile oficiale efectuate înainte de export au arătat că fructele nu manifestă simptomele prezenței Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citri pv. aurantifolii;

şi

locul de producţie şi vecinătatea imediată fac obiectul unor tratamente fitosanitare şi unor practici de cultură împotriva Xanthomonas citri pv. citri și Xanthomonas citri pv. aurantifolii

şi

transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiții înscrise în certificatele fitosanitare, fiind precizată substanța activă, temperatura minimă a lemnului, densitatea (g/m3) şi durata expunerii (h);

şi

fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă ce conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sînt destinate prelucrării industriale;

şi

informaţiile privind trasabilitatea sînt incluse în certificatele fitosanitare


15.2.

Fructele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, originare din alte state

Fără a se aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din prezenta anexă secțiunea 1 poziţiile15, 15.1, 15.3 și 15.4, se declară oficial că:

a) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Cercospora angolensis Carv. et Mendes în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

b) fructele provin dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”, cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

c) niciun simptom de Cercospora angolensis Carv. et Mendes nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație și niciunul dintre fructele recoltate la locul de producție nu a manifestat, în urma unei examinări oficiale, simptomele prezenței acestui organism


15.3.

Fructele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, altele decît fructele de Citrusaurantium L. şi Citrus latifolia Tanaka, originare din alte state

Fără a se aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din prezenta anexă secțiunea 1 poziţiile15, 15.1, 15.2, 15.4 și 15.5, se declară oficial că:

 

a) fructele provin dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaţionale privind măsurile fitosanitare, cu condiţia ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

b) fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în conformitate cuStandardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”,cu condiția ca respectiva indemnitate să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export;

sau

c) fructele sînt originare dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

și

fructele nu manifestă simptomele prezenței Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, astfel cum este definit în conformitate cuStandardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 7;

sau

d) fructele sînt originare dintr-un loc de producție care a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare și al unor măsuri culturale împotriva Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

şi

au fost efectuate inspecții oficiale la locul de producție în timpul perioadei de vegetație de la începutul ultimului ciclu de vegetație și fructele nu prezentau niciun simptom determinat de prezența Phyllosticta citricarpa(McAlpine) van der Aa;

şi

fructele recoltate de la locul de producție respectiv nu manifestă simptomele prezenței Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate înainte de export pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 7;

şi

informaţiile privind trasabilitatea sînt incluse la rubrica „Declaraţie suplimentară” din certificatele fitosanitare;

sau

e) în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, fructele nu manifestau simptomele prezenței Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa înainte de export, în timpul unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, astfel cum este definit în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 7;

și

o declarație conform căreia fructele sînt originare dintr-un loc de producție care face obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa efectuate în faza de dezvoltare a organismului dăunător și este inclusă în certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

şi

transportul, depozitarea şi prelucrarea au loc în condiţii înscrise în certificatele fitosanitare, fiind precizată substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, densitatea (g/m3) şi durata expunerii (h);

şi

fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sînt destinate prelucrării industriale;

şi

informaţiile privind trasabilitatea sînt incluse în certificatele fitosanitare”;


    se completează cu poziţia15.5 cu următorul cuprins:

„15.5.

Fructele de Capsicum (L.), Citrus L., altele decît de Citrus limon (L.) Osbeck. şi Citrus aurantiifolia(Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch și Punicagranatum L. originare din țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfînta Elena, Madagascar, Reunion, Mauritius și Israel

Fără a se aduce atingere dispozițiilor aplicabile fructelor din prezenta anexă secțiunea 1 poziţiile15, 15.1, 15.2, 15.3 și 15.4, se declară oficial că:

 

a) sînt originare dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export ca fiind indemnă de Thaumatotibialeucotreta (Meyrick), în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informațiecare figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

c) sînt originare dintr-un loc de producție stabilit de autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export ca fiind indemn deThaumatotibialeucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

şi

au fost efectuate inspecții oficiale la locul de producție în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, din care a rezultat că sînt indemne de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

sau

d) au fost supuse unui tratament eficient la temperaturi joase pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) sau unui alt tratament eficient pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), iar datele referitoare la tratament trebuie indicate pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”, cu condiția ca metoda de tratament să fi fost comunicată Comisiei în avans, în scris, de către autoritatea naţională în domeniul fitosanitar din ţara de export”;


    poziţiile 18.1 şi 18.2vor avea următorul cuprins: 

„18.1.

Plante de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., VeprisComm, Zanthoxylum L., altele decît fructele și semințele, originare din alte state

Fără a se aduce atingere dispozițiilor aplicabile din prezenta anexă secțiunea 1 poziţiile18 şi 18.2, se declară oficial că:

a) plantele sînt originare dintr-o țară unde Trioza erytreae Del Guercio este absentă;
sau

b) plantele sînt originare dintr-o zonă indemnă de Trioza erytreae Del Guercio, stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

c) plantele au fost cultivate într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din statul în cauză;

și

în care plantele sînt plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii Trioza erytreae Del Guercio;

și

în care, în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de transport, au fost efectuate două inspecții oficiale în urma cărora nu a fost observat niciun semn al prezenței Trioza erytreae Del Guercio la locul respectiv și în zona înconjurătoare cu o lățime de cel puțin 200 m


18.2.

Plantele speciilor de Solanum L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii lor, destinate plantării, altele decît acei tuberculi deSolanumtuberosum L. menționați la poziţiile18, 18.1 sau 18.2, altele decît materialul pentru întreținerea culturii care este păstrat în bănci de gene și colecții stoc-genetice, altele decît semințele plantelor din specia Solanumtuberosum L. menționate la poziţia18.3.

a) Plantele au fost ținute în condiții de carantină și au fost găsite indemne de organisme dăunătoare pe parcursul testelor de carantină;

b) testele de carantină menționate la litera a): (a) sînt supravegheate de o organizație oficială pentru protecția plantelor din țara deexportși sînt efectuate de personal tehnic de specialitate al organizației respective sau al unui organism desemnat în mod oficial;

(b) sînt efectuate într-un loc prevăzut pentru a reține organismele dăunătoare și pentru a păstra materialul, inclusiv plantele indicatoare, astfel încît să se elimine orice risc de răspîndire a organismelor dăunătoare;

(c) sînt efectuate pe fiecare unitate a materialului;

– prin examinarea vizuală, la intervale de timp regulate, pe toată durata cel puțin a unui ciclu vegetativ, în ceea ce privește tipul de material și faza sa de dezvoltare pe parcursul programului de testare, pentru simptome provocate de orice fel de organisme dăunătoare;

– prin testare, în conformitate cu metode de identificare validate;

– în cazul oricărui material de cartof, cel puțin pentru:

–Andeanpotato latent virus,

–Arracacha virus B., sușa oca,

– virusul pătării inelare negre a cartofului,

–viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului, –Potato virus T,

–Andeanpotatomottle virus,

– virusuri comune ale cartofului: A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Yc ) și virusul răsucirii frunzelor de cartof,

Clavibactermichiganensisssp. sepedonicus (Spieckermann șiKotthoff) Davis et al.,

Ralstoniasolanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

– în cazul semințelor de plante din specia Solanumtuberosum L., cu excepția celor menționate la poziția 18.2, cel puțin pentru prezența virușilor și a viroizilor enumerați mai sus;

(d) prin testare adecvată pentru oricare alte simptome observate prin examinare vizuală pentru identificarea organismelor dăunătoare care au provocat simptomele respective;

– orice material care, la testele de la litera b), nu a fost găsit indemn de organisme dăunătoare în conformitate cu litera (b), este distrus de îndată sau supus imediat procedurilor de eliminare a organismului (organismelor) dăunător (dăunătoare);

–fiecare organizație sau organism de cercetare care are în posesie acest material informează autoritatea naţională pentru protecția plantelor din ţara de origine în legătură cu materialul deținut.”;


    se completează cu poziţia18.3 cu următorul cuprins:

„18.3.

Semințele de plante din specia Solanum tuberosum L., cu excepția celor menționate la poziţia 18.3

Se declară oficial că:

Seminţele provin de la plante care sînt conforme, după caz, cu cerințele stabilite la poziţiile18, 18.1 şi 18.2;

şi

a) seminţele provin din zone cunoscute a fi indemne de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann și Kotthoff) Davis et al., Ralstoniasolanacearum (Smith) Yabuuchi et al. și viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului;

sau
b) semințele îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a) au fost produse într-un loc în care, de la începutul ultimului ciclu de vegetație, nu s-a observat niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare menționate la litera a);

(b) au fost produse într-un loc în care au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- separarea locului de producție a acestor plante de locul de producție a altor plante din familia solanacee și a altor plante care sînt gazdă a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului;

- prevenirea contactelor cu personalul și cu elemente precum instrumente, mașini, vehicule, vase și materiale de ambalaj de la alte locuri de producție a altor plante solanacee și a altor plante care sînt gazdă a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, sau adoptarea unor măsuri de igienă în ceea ce privește personalul sau articolele provenite de la locuri de producție a altor plante solanacee care sînt gazdă a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului, pentru prevenirea contaminării;

- utilizarea doar a apei în care nu este prezent niciunul dintre organismele dăunătoare menționate la prezentapoziţie”;


    la poziţia 19.1 coloana 2, cuvintele„Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye” se substituie cu cuvintele„Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.”; 

    se completează cu poziţiile 25.7.1 şi 25.7.2 cu următorul cuprins:

„25.7.1.

Plante de Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L., altele decît fructele și semințele

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor din anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţia 13 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012 şi din prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile 25, 25.7, 25.8, 28.1 şi 45.2, o declaraţie oficială din care să reiasă că plantele:

a)sînt originare dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella(Walsingham) în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”

25.7.2.

Fructe de Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L.

O declarație oficială din care să reiasă că fructele:

a)sînt originare dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

b) sînt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella(Walsingham) în conformitate cuStandardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

sau

c) sînt originare dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Keiferia lycopersicella (Walsingham), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în decursul ultimelor trei luni înainte de export, informaţie care figurează pe certificatele fitosanitare la rubrica „Declaraţie suplimentară”;

 

     la poziţia 52 coloana 2, textul„Semințe de Zea mais L.” se substituie cu textul „Semințe de Zea mays L.”;

    c) secţiunea a 2-a:

    se completează cu poziţia6.1. cu următorul cuprins:

„6.1.

Plante de Ulmus L., destinate plantării, altele decît semințele

O declarație oficială din care să reiasă că la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu s-a observat niciun simptom al prezenței Candidatus de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație”;


    poziţia 9 va avea următorul cuprins:
„9.

Plantede Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, PoncirusRaf., și hibrizii lor și de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., altele decît fructele și semințele

O declarație oficială din care să reiasă că plantele:

a)sînt originare dintr-o zonă indemnă de Trioza erytreae Del Guercio, stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

b) au fost cultivate într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de către autoritățile competente din țara de export;

și

în care plantele sînt plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii Trioza erytreae Del Guercio;

și

în care, în timpul ultimului ciclu complet de vegetație înainte de transport, au fost efectuate două inspecții oficiale în urma cărora nu a fost observat niciun semn al prezenței Trioza erytreae Del Guercio la locul respectiv și în zona înconjurătoare cu o lățime de cel puțin 200 m”;


    la poziţia11 coloana 3, textul „Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye” se substituie cu textul „Xanthomonas arboricola pv. Pruni (Smith) Vauterin et al.”; 

    d) secţiunea a 3-a:

    la poziţia 6.2, în coloana 4 se completează textul „ , IRL”;

    la poziţia 12.1 coloana 4, se completează textul „ , IRL”;

    se completează cu poziţia 16.1 cu următorul cuprins: 
„16.1.

Plante de PinusL., destinate plantării, altele decît fructele și semințele

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor din anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţia 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012şi din prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile 8, 8.1, 9, 10 şi prezenta anexă secţiunea a 2-a poziţiile 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 16, o declaraţie oficială din care să reiasă că:

a) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller este absentă;

 
sau

b) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr.4;


sau

c) plantele au fost cultivate în pepiniere care, incluzînd vecinătatea lor, au fost declarate indemne de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în faza de dezvoltare a organismului dăunător;


sau

d) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller și au fost inspectate în faza de dezvoltare a organismului dăunător, constatîndu-se că sînt indemne de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

UK”;

    poziţia20.2, coloana 4va avea următorul cuprins: „FI, LV, P (Azore), SI, SK”;

    se completează cu poziţiile 20.3 şi 20.4cu următorul cuprins:
„20.3.

Plante cu rădăcină, plantate sau destinate plantării, cultivate în aer liber

Trebuie să existe dovezi din care să rezulte că plantele sînt originare dintr-un cîmp cunoscut ca fiind indemn de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azore)”;
20.4.

Plante de Prunus L., destinate plantării, altele decît semințele

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor din anexa nr.21 secţiunea 1 poziţiile9 şi 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/ 2012sau prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile19.1, 23, 23.1 sau secţiunea a 2-a poziţiile11 şi 15, o declaraţie oficială din care să reiasă că:

a) plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. este considerată absentă;

sau

plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

c) plantele au fost obținute în mod direct din plante-mamă care nu au manifestat niciun simptom al prezenței Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație;

și

nu s-a observat niciun simptom al prezenței Xanthomonas arboricolapv. pruni (Smith) Vauterin et al. la plantele din locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

d) pentru plantele de Prunus laurocerasus L. și Prunus lusitanica L. pentru care există dovezi derivate din ambalajele lor sau din alte mijloace din care rezultă că sînt destinate vînzării finale la consumatori care nu sînt implicați în producția profesională de plante, nu a fost observat niciun simptom al prezenței Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație    la poziţia 21, coloana 4 va avea următorul cuprins:

    „E (cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (comunitatea autonomă Catalonia), districtele L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia (comunitatea Valenciana), EE, F (Corsica), IRL (cu excepția orașului Galway), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese), Marche, Molise, Piemonte (cu excepția comunelor Busca, Centallo și Tarantasca din provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona), LV, LT (cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas), P, SI (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, și comunele Lendava și Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4)], SK (cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov), FI, UK (Irlanda de Nord, cu excepția diviziunilor administrative Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, și Carrigenagh din districtul Down, și zona electorală Dunmurry Cross din Belfast, districtul Antrim; Insula Man și Insulele Canalului)”;

    la poziţia 21.1, coloana 3 va avea următorul cuprins:

    „Fără a aduce atingere interdicției menționate în anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţia15la Hotărîrea Guvernului nr. 356din 31 mai 2012cu privire la introducerea în ţară a plantelor de Vitis L., altele decît fructele, provenite din alte state (cu excepția Elveției), o declarație oficială din care să reiasă că plantele:

    a) sînt originare din zonele protejate menționate în coloana din partea dreaptă;

    sau

    b) au fost supuse unui tratament fitosanitar pentru a asigura absența Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)”;

     la poziţia 21.3, coloana 4 va avea următorul cuprins:

    „E (cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (comunitatea autonomă Catalonia), districtele L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia (comunitatea Valenciana), EE, F (Corsica), IRL (cu excepția orașului Galway), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese), Marche, Molise, Piemonte (cu excepția comunelor Busca, Centallo și Tarantasca din provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona), LV, LT (cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas), P, SI (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, și comunele Lendava și Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4)], SK (cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov), FI, UK (Irlanda de Nord, cu excepția diviziunilor administrative Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, și Carrigenagh din districtul Down, și zona electorală Dunmurry Cross din Belfast, districtul Antrim; Insula Man și Insulele Canalului)”; 

    se completează cu poziţiile 21.4 şi 21.5 cu următorul cuprins:

„21.4.

Plante de Palmae, destinate plantării, avînd un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținînd genurilor următoare: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., SabalAdans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor menţionate în anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţia 17 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012sau prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile37 şi 37.1 sau secţiunea a 2-a poziţia27, o declaraţie oficială din care să reiasă că plantele:

a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde Paysandisia archon (Burmeister) este considerată absentă;

sau

b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Paysandisia archon (Burmeister), stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr.4;

sau

c) într-o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau transport, au fost cultivate într-un loc de producție:

– care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine;

şi

– în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii Paysandisia archon(Burmeister);

– în care, în timpul a trei inspecții oficiale efectuate pe parcursul anului, inclusiv înainte de transportul de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun simptom al prezenței Paysandisia archon (Burmeister)

IRL, MT, UK
21.5.

Plante de Palmae, destinate plantării, avînd un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținînd taxonilor următori: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensisJacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivulari Jum. & H. Perrier, Roystonea regia(Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. şi Washingtonia Raf.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor menţionate în anexa nr. 21 secţiunea 1 poziţia 17 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012, sau prezenta anexă secţiunea 1 poziţiile37 şi 37.1 sau prezenta anexă secţiunea a 2-a poziţia27, o declaraţie oficială din care să reiasă că plantele:

a) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde Rhynchophorus ferrugineus(Olivier) este absentă;

sau

b) au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), stabilită ca atare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu Standardul internaţional pentru măsuri fitosanitare nr. 4;

sau

c) într-o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau transport, au fost cultivate într-un loc de producție:

- care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine;

şi

– în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

şi

– în care, în timpul a trei inspecții oficiale efectuate pe parcursul anului, inclusiv înainte de transportul de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun simptom al prezențeiRhynchophorus ferrugineus(Olivier)

IRL, P (Azore), UK”;

    la poziţiile 24 şi 24.1, coloana 4 va avea următorul cuprins:

    „IRL, P (Azore, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho și Trás-os-Montes), UK, S, FI”;

    poziţia24.2 va avea următorul cuprins: 
„24.2.

Plante de Begonia L., destinate plantării, altele decît semințele, tuberculii și cormii, și plante de Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. şi Nerium oleander L., destinate plantării, altele decît semințele

Fără a aduce atingere dispoziţiilor aplicabile plantelor menţionate în prezenta anexă secţiunea 1 poziţia 45, dacă este cazul, o declaraţie oficială din care să reiasă că plantele:

a) plantele sînt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Bemisia tabaci Genn. (populații europene);

sau

b) nu a fost observat nici un semn al prezenței Bemisia tabaciGenn. (populații europene) la aceste plante, la locul de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămîni în timpul celor nouă săptămîni anterioare comercializării;

sau

c) în cazurile în care Bemisia tabaci Genn. (populații europene) a fost găsit la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție au fost supuse unui tratament fitosanitar pentru a se asigura absența Bemisia tabaci Genn. (populații europene), iar, în consecință, acest loc de producție trebuie să fi fost considerat indemn de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri fitosanitare vizînd eradicarea Bemisia tabaciGenn. (populații europene), atît în cadrul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe săptămînă în cele trei săptămîni anterioare transportului de la acest loc de producție, cît și în cadrul procedurilor de monitorizare aplicate pe întreaga perioada menționată;

sau

d) pentru plantele pentru care există dovezi derivate din ambalajele lor sau din dezvoltarea florilor lor sau din alte mijloace din care rezultă că sînt destinate vînzării directe către consumatorii finali care nu sînt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial, constatîndu-se că sînt indemne de Bemisia tabaci Genn. (populații europene) imediat înainte de a fi transportate

IRL, P (Azore, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho și Trás-os-Montes), UK, S, FI”;


    la poziţia 33 coloana 4,textul „ P,” se exclude.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                        Liviu Volconovici
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Tudor Ulianovschi

    Nr. 890. Chişinău, 12 septembrie 2018.