HGC923/2018
ID intern unic:  377535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 923
din  24.09.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rura
l
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1024     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) se modifică după cum urmează:
    a) punctul 2 din hotărîre:
    cuvîntul  „învestesc” se substituie cu cuvîntul „învestește”, iar cuvintele „și Ministerul Finanţelor” se exclud;
    se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) alocare anuală din bugetul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a cel puțin 5% pentru finanțarea proiectelor start-up. Condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018.
    În caz de nevalorificare a surselor financiare planificate pentru dezvoltarea proiectelor start-up, mijloacele financiare vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul menţionat la pct.1 subpct. 1)”;
    b) în anexa nr.1:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Lista de interdicție a producătorilor agricoli”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenţii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) capitolul I:
    subpunctul 1) se completează cu textul „ , „sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții”;
    subpunctul 3):
    la litera a), cuvintele „calendaristică a unui an” se exclud;
    la litera s), după cuvîntul „constituite” se introduc cuvintele „în complex”;
    litera t) va avea următorul cuprins:
    „t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea integrală sau parțială (principalele elemente de construcţie) a sistemului vechi de suporturi în plantaţiile viticole pe rod cu un sistem de suporturi ce permite recoltarea mecanizată a soiurilor de struguri pentru vin şi obţinerea unei producţii competitive de struguri de masă”;
    3) la punctul 7 subpunctul 7), litera c) se completează cu textul „ , și este valabil pînă la 31 decembrie a anului în curs”;
    4) punctul 8:
    la subpunctul 1), cuvintele „producătorilor agricoli tineri” se substituie cu cuvintele „tinerilor fermieri”;
    la subpunctul 3), după numărul „1.3” se introduce textul „1.5 ,”;
    5) la punctul 9, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Solicitantul de subvenție care pe parcursul a trei ani de subvenționare consecutivi a beneficiat, cumulativ pe măsuri/submăsuri de sprijin, de subvenții în sumă totală de 9,0 mil. lei nu poate beneficia de sprijin financiar pentru următorul an de subvenționare. Producătorul agricol este în drept de a solicita sprijin financiar doar peste un an de subvenționare, cu calcularea subvenției pentru trei ani de subvenționare consecutivi, inclusiv anul de subvenționare curent, a cărei valoare nu va depăși 9,0 mil. lei.”;
    6) punctul 11:
    la subpunctul 3), cuvintele „ai Agenţiei” se substituie cu textul „de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție)”;
    subpunctul 4) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) 3 ani – pentru domeniul apicol”;
    7) punctul 13:
    la subpunctul 5), după cuvintele „a unui angajat” se completează cu textul „cu timp de muncă pe fracțiune de normă pe minim 0,5”;
    subpunctul 8) se completează cu textul „ , cu asumarea de către producătorul agricol a obligaţiei de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și de a menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării”;
    subpunctul 9) se completează  cu textul „ , cu excepția bunurilor care, conform art. 261 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997, nu reprezintă mijloace fixe”;
    8) la punctul 14, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) cererilor de sprijin pentru submăsura de sprijin 1.2, în cazul plantațiilor înființate în toamna anului precedent celui de subvenționare și primăvara anului curent de subvenționare, care se depun începînd cu data de 1 iunie a anului curent de subvenționare”;
    9) la punctul 15, cuvîntul „denaturate” se substituie cu cuvîntul „neveridice”;
    10) punctul 16 va avea următorul cuprins:
     „16. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis, achiziţionate începînd cu doi ani de subvenționare precedenți și date în exploatare în anul de subvenționare.”;
    11) la punctul 17:
    cuvîntul „înființată” se substituie cu cuvîntul „deținută”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Sprijinul poate fi acordat pentru suprafețele pe teren protejat sub minimul eligibil de 0,1 ha, dar nu mai puțin de 0,03 ha, dacă producătorul agricol solicitant dispune deja de construcții pe teren protejat și la acestea anexează altele prin completare, formînd o construcție în imediata vecinătate, cu suprafața cumulativă de 0,1 ha și mai mult.”;
    12) punctul 24:
    la subpunctele 1) și 2), cuvintele „precedent celui” se exclud;
    la subpunctul 2), textul „excepție făcînd plantațiile pomicole casate în anul 2015 și defrișate” se exclude;
    13) la punctul 26, după textul „este de 0,5 ha,” se introduce textul „cu excepția defrișării plantațiilor multianuale,”;
    14) la punctul 27:
    subpunctul 1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun (cu densitatea plantelor la hectar de la 45 000 pînă la 50 999 de bucăţi) – 45 mii lei/ha, de la 51000 de bucăți – 50 mii lei/ha şi a plantaţiilor de afin (în substrat artificial acid), dotate cu sisteme de irigare, inclusiv plantate pe teren protejat – 50 mii lei/ha;
    se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) pentru înființarea plantațiilor altoi şi portaltoi vegetativ, categoria biologică „bază”, de către pepinierele pomicole autohtone existente, ce dispun de o producere anuală de peste 150 mii plante și activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe – 50 mii lei/ha;”
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) pentru înființarea plantațiilor viticole, în funcţie de categoria plantaţiilor, grupa de soiuri şi densitatea plantării:
    a) plantaţii de preînmulţire altoi – 120 mii lei/ha, portaltoi – 100 mii lei/ha;
    b) plantaţii-mamă de categoria „bază”: altoi – 100 mii lei/ha, portaltoi – 80 mii lei;
    c) plantaţii cu soiuri de struguri de masă – 40 mii lei/ha;
    d) plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin, cu densitatea butucilor la hectar:
    - pînă la 3 000 – 25 mii lei/ha;
    - de la 3 001 pînă la 3 500 – 30 mii lei/ha;
    - de la 3 501 pînă la 4 000 – 35 mii lei/ha;
    - peste 4001 – 40 mii lei/ha;”
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere de toate categoriile sub aspectul direcţiilor de utilizare a producţiei (struguri, coarde altoi şi portaltoi) şi modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod/productive, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi:
    a) de tip „Pergolă/Tendone” – 100 mii lei/ha şi, respectiv, 120 mii lei/ha;
    b) de tip „Gable” – 40 mii lei/ha şi, respectiv, 50 mii lei/ha;
    c) spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare – 30 mii lei/ha şi, respectiv, 35 mii lei/ha;
    d) spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 mii lei/ha şi, respectiv, 30 mii lei/ha;
    e) spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn – 20 mii lei/ha;”
    la subpunctul 8), textul „(pomicole, exceptînd plantațiile de culturi bacifere, nucifere și viticole)” se substituie cu textul „(pomicole, nucifere și viticole, exceptînd plantațiile de culturi bacifere)”;
    se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:
    „9) pentru echipament antiîngheț bazat pe apă, achiziţionat în perioada a doi ani de subvenţionare şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului în curs de subvenţionare – 50% din valoarea echipamentului, dar nu mai mult de  50 mii lei/ha;”
    15) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor viticole:
    1) compacte de către grupuri de producători, cu suprafața de cel puțin 50 ha pe terenuri plane şi 25 ha pe terenuri în pantă – cu 2,5 mii lei/ha;
    2) destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat printr-un aviz de către asociaţia/uniunea producătorilor de produse vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, în a cărei arie este amplasată plantaţia viticolă respectivă – cu 2,5 mii lei/ha;
    3) cu soiuri de masă şi pentru vin solicitate pe piețele de desfacere a strugurilor şi cu soiuri pentru vin autohtone, a căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de profil şi Oficiului Naţional al Viei şi Vinului – cu 2,5 mii lei/ha;
    4) cu material săditor de categorie „certificat”, cu material săditor autohton de categoriile admise  – cu 2,5 mii lei/ha.”;
    16) punctul 30:
    la subpunctul 6), după cuvîntul „antigrindină” se introduce textul „ , antiîngheţ”;
    la subpunctul 8), textul „– pentru plantațiile casate în anul 2015, extrasul din decizia consiliului local de nivelul al doilea” se substituie cu textul „copia de pe actul de casare a plantațiilor perene,”;
    17) la punctul 32, cuvîntul „precedent” se substituie cu cuvintele „de subvenționare”;
    18) punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. Prin derogare de la prevederile pct. 32, sub incidenţa prezentei submăsuri cad inclusiv tehnica şi utilajul agricol nou, procurate în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a tehnicii și a utilajului agricol nou. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru tehnica și utilajul agricol procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
    19) punctul 35 se abrogă;
    20) punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, procurate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare prin intermediul companiilor de leasing (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 32, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a tehnicii şi a utilajului agricol nou. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru tehnica și utilajul agricol procurat în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
    21) punctul 38 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie pentru 5 ani asupra tractorului care este utilizat la agregatarea utilajului și copia certificatului de înmatriculare al acestuia.”;
    22) la punctul 39, după cuvîntul „bovine” se introduce textul „ , suine”;
    23) punctul 40:
    la subpunctul 1), textul „ , şeptel de lapte” se exclude;
    subpunctul 2) se abrogă;
    se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) solicitanții de subvenții în cadrul prezentei submăsuri, deţinători de certificate ISO 22000, HACCP, GlobalGAP eliberate în anul de subvenționare, beneficiază suplimentar de 50% din costul certificatului, dar nu mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar.”;
    24) la punctul 41, textul „începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare” se substituie cu textul „în anul de subvenționare”;
    25) punctul 43:
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) actul de recepție, însoţit de acordul de mediu  sau de avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii construcțiilor noi, reconstrucţiei fermelor zootehnice de bovine/suine/ovine/caprine”;
    se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
    „7) copia certificatului ISO 22000, HACCP, GlobalGAP – pentru solicitanţii de subvenţii prevăzuţi la pct 40 subpct.5)”;
    26) la punctul 44, cuvintele „precedent celui” se exclud;
    27) alineatul întîi din punctul 49 va avea următorul cuprins:
    „49. Domeniul de acțiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au obţinut credite în anii precedenţi şi în anul curent de subvenționare de la băncile comerciale şi instituții financiare nebancare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de credit, pentru achiziționarea următoarelor bunuri şi servicii:”;
    28) la punctul 50, cuvîntul „precedent” se exclude;
    29) la punctul 54, textul „revolving, leasing și” se exclude;
    30) la punctul 55, textul „care pot fi produse în anul în curs de subvenţionare” se exclude, iar cuvintele „prezentul Regulament” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „prezenta hotărîre”;
    31) la punctul 56, cifrele „300,0” se substituie cu cifrele „400,0”, iar textul „ , iar pentru asigurarea plantaţiilor multianuale – cuantumul maxim al subvenţiei nu depăşește 400,0 mii lei” se exclude;
    32) la punctul 57, după textul „1 noiembrie a anului” textul „precedent celui” se exclude;
    33) se completează cu punctul 621 cu următorul cuprins:
    „621 . Solicitanții de subvenţii în condiţiile pct. 64-67 din prezentul Regulament, deţinători de certificate ISO 22000, HACCP, GlobalGAP eliberate în anul de subvenționare, beneficiază suplimentar de 50% din costul certificatului, dar nu mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar.”;
    34) punctul 63:
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) copia de pe procesul-verbal de recepţie finală, însoţită de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, în cazul extinderii construcțiilor noi și/sau reconstrucției obiectivelor existente, care sînt modernizate cu instalații, utilaj și echipament eligibil, destinat prelucrării/procesării și ambalării produselor de origine animală și vegetală;”
    se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) copia certificatului ISO 22000, HACCP, GlobalGAP – pentru solicitanţii de subvenţii prevăzuţi la pct. 621”;
    35) la punctul 65, numărul „2,0” se substituie cu numărul „3,0”;
    36) la punctul 67 subpct.1), după cuvintele „destinate analizei” se introduc cuvintele „mierii de albine, precum”;
    37)  punctul 75 va avea următorul cuprins:
    „75. Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
    1) copia de pe certificatul de înregistrare;
    2) copia de pe avizul de recunoaştere;
    3) dovada valorii producţiei livrate către grup de către membrii grupului de producători;
    4) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;
    5) certificatele HACCP şi/sau GlobalGap/GMP/ISO şi/sau a contractelor cu companii specializate în certificare, cu asumarea de către grupul de producători a obligaţiei de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și a menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării;
    6) acte ce confirmă comercializarea producției de către grupul de producători.”;
    38) punctul 76:
    textul „ , cu excepţia evenimentelor susținute de alte instituții şi parteneri de dezvoltare” se exclude;
    subpunctul 1) se completează cu textul „ , cu excepția cheltuielilor acoperite de alte instituții şi parteneri de dezvoltare:”;
    39) punctul 84 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) 50% din costul sistemului de tratare a apei pentru irigare, dar nu mai mult de 2,0 mil. lei per beneficiar.”;
    40) punctele 85 şi 86 vor avea următorul cuprins:
    „85. Prin derogare de la prevederile pct. 84, sub incidenţa prezentei submăsuri cad şi echipamentele, sistemele noi de irigare procurate în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a echipamentului și a sistemului nou de irigare. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru echipamentul și sistemul nou de irigare procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    86. Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare prevăzute la pct. 84 procurate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare prin intermediul companiilor de leasing (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 84, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a echipamentelor şi a sistemelor noi de irigare. Valoarea subvenţiei se va calcula  din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru echipamentele și sistemele noi de irigare procurate în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
    41) punctul 87 se abrogă;
    42) punctul 92:
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei (eliberată în temeiul Legii apelor nr. 272/2011), de pe acordul de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), însoțit de dovada dreptului de extragere a apelor subterane.”;
    la subpunctul 5), după textul „subpunct.” se introduce textul „1-”;
    43) la punctul 95, după cuvintele „cu anul doi precedent celui de” se introduc cuvintele „recepționare a cererii de”;
    44) punctele 96 şi 97 vor avea următorul cuprins:
    „96. Prin derogare de la prevederile pct. 95, sub incidenţa prezentei submăsuri cade utilajul agricol nou, procurat în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Regulament. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a utilajului agricol nou. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate pînă la 31 octombrie a anului de subvenționare. Pentru utilajul agricol nou procurat în rate, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.
    97. Pentru utilajul agricol nou procurat începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Regulament, prin intermediul companiilor de leasing (în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59/2005 cu privire la leasing), prin derogare de la prevederile pct. 95, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate în anul de subvenționare şi trecerea în proprietate a utilajului agricol nou. Valoarea subvenţiei se va calcula din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului. Pentru utilajul agricol nou procurat în leasing, anul producerii nu va fi mai mic de doi ani de la anul primei facturări.”;
    45) punctul 98 se  abrogă;
    46) punctul 100 se completează cu subpunctele 7) și 8) cu următorul cuprins:
    „7) copia de pe actul ce atestă dreptul de posesie asupra tractorului care este utilizat la agregatarea utilajului și copia certificatului de înmatriculare al acestuia;
    8) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să implementeze agricultura conservativă pe o perioadă de 5 ani de la data acordării sprijinului financiar, cu extinderea suprafețelor lucrate cu tehnologia aplicată cu cel puțin 10% anual.”;
    47) punctul 103:
    se completează cu prima propoziție: „Sprijinul financiar este acordat pentru conversie la agricultura ecologică și pentru menținerea agriculturii ecologice în domeniul producției vegetale și apiculturii ecologice.”;
    subpunctul 1):
    la litera a), primul alineat va avea următorul cuprins:
    „a) livezi, vii, arbuşti fructiferi şi căpşun:”;
    litera b) se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
    „- 2000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an”;
    la litera c), după cuvintele „culturi de cîmp” se introduce textul „ , păşuni şi fîneţe”;
    la litera d), cifrele „1500” şi, respectiv, „2000” se substituie cu cifrele „3000” şi, respectiv, „3500”;
    se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) apicultură: - pentru o familie de albine în perioada de conversie – 300 lei.”;
    se completează cu propoziția: „Perioada de conversie a produselor apicole este de 12 luni.”;
    48) la punctul 104 subpunctul 3), după cuvîntul „suprafaţa” se introduce  textul „ , numărul de familii de albine”;
    49) la punctul 105 subpunctul 1):
    cuvintele „în proprietate” se substituie cu cuvîntul „legal”;
    textul „începînd cu 1 noiembrie al anului precedent celui” se substituie cu cuvintele „ în anul”;
    50) la punctul 106, ultimul alineat se abrogă;
    51) punctul 107 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
    „7) avizul expertizei ecologice de stat sau acordul de mediu, pentru cazurile specificate la punctul 106 subpunctul 3), în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică”;
    52) punctul 108:
    subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) copia de pe înștiințarea de recepționare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale”;
    subpunctele 11) și 12) se abrogă;
    53) se completează punctul 1151 cu următorul cuprins:
    „1151. Pentru submăsurile 1.3, 1.5, 1.7, 1.7A și 2.4, dosarele de solicitare a sprijinului financiar pot fi depuse inclusiv on-line, de la momentul punerii în funcțiune a platformei de depunere on-line. Documentele care sînt atașate la dosarele de solicitare a sprijinului financiar depuse on-line trebuie să fie în format pdf, avînd aplicată semnătura electronică a solicitantului (administrator) sau a reprezentantului legal al solicitantului sau a unui reprezentant împuternicit, cu atașarea actelor ce confirmă  deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei. Prezentul punct intră în vigoare începînd cu anul de subvenționare 2019.”;
    54) la punctul 117, cuvintele „electronic de intrări” se substituie cu textul „Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții (în continuare – SI ESBS)”, iar cuvintele „registru electronic” se substituie cu sigla „SI ESBS”;
    55) la punctul 118, cuvintele „Registrul de intrări” se substituie cu textul „Registrul manual și SI ESBS”;
    56) la punctul 119, subpunctele 3) și 4) cuvintele „Sistemul informațional al Agenției” se substituie cu sigla „SI ESBS”;
    57)  la punctele 121, 122, 123, 142, 143, 154, 156, 168, 169, după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    58)  la punctul 127:
    cuvintele „baza de date electronică” se substituie cu sigla „SI ESBS”;
    cuvintele „baza de date a Agenției” se substituie cu textul „dosarele electronice din SI ESBS”;
    59)  punctul 138:
    la subpunctul 2), după cuvintele „Direcției și” se introduce textul „/sau”;
    la subpunctul 3), cuvintele „inspecțiile post achitare” se substituie cu cuvintele „monitorizarea post-inspecție”;
    60) punctul 141 va avea următorul cuprins:
    „141. Graficele de efectuare a verificărilor se aprobă prin ordinul directorului Agenției, se plasează pe pagina oficială a Agenţiei și se comunică solicitantului/beneficiarului de subvenții la adresa electronică a acestuia, indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării. Graficul de efectuare a verificărilor se consideră comunicat în momentul în care mesajul ajunge la solicitantul/beneficiarul de subvenții, chiar dacă solicitantul/beneficiarul nu a luat cunoștință de mesaj din motive care nu îi sînt imputabile.”;
    61)  la punctul 144:
    după cuvîntul „grupului” se introduc cuvintele „de lucru”;
    textul „ , contra semnătură, imediat sau, după caz, expediat” se exclude;
    62)  punctul 145 va avea următorul cuprins:
    „145. Actul de verificare în teren se consideră comunicat solicitantului/beneficiarului de subvenții la data expedierii acestuia la adresa electronică sau la data recepționării acestuia la adresa poștală, indicate în mod obligatoriu de către solicitant/beneficiar în cererea de acordare a sprijinului financiar”;
    63) la punctul 159, cuvintele „datate cu o dată ulterioară depunerii cererii” se substituie cu cuvintele „datate ulterior cererii de solicitare a sprijinului financiar”;
    64) la punctul 161, cuvîntul „denaturate” se substituie cu cuvîntul „neveridice”;
    65) la punctul 163, textul „în baza de date electronică a Agenției” se substituie cu textul „la dosarul electronic din SI ESBS”;
    66) se completează cu punctele 1711 și 1712 cu următorul cuprins:
    „1711. Sumele adjudecate de solicitanții de subvenții în baza unor hotărîri judecătorești definitive, precum și sumele autorizate în dosarele de subvenționare a căror examinare a fost reluată ca urmare a suspendării acestora, se vor achita din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobate pentru anul curent de subvenționare.
    1712. Dacă solicitantul de subvenții al cărui dosar de subvenționare a fost autorizat spre plată, este obligat să ramburseze în același timp Agenției mijloace financiare primite în baza altor dosare de subvenționare, atunci suma autorizată spre plată, prin compensare, se va utiliza pentru stingerea obligației solicitantului, proporțional sumei datorate.”
    7) la punctul 173, cuvintele „sistemul electronic” se substituie cu sigla „SI ESBS”;
    68) la punctul 174:
    cuvîntul „calendaristice” se substituie cu „lucrătoare”;
    se completează cu textul: „ , cu excepția perioadei necesare efectuării misiunilor de evaluare a riscurilor de fraudă, în caz de depistare a eventualelor suspiciuni de fraudă”;
    69) punctul 175 va avea următorul cuprins:
    „175. Procedura de suspendare a examinării dosarelor de subvenţionare este iniţiată de către şefii subdiviziunilor Agenţiei în a căror procedură de examinare se află dosarul de subvenţionare, în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd organele de ocrotire a normelor de drept sau instanţele de judecată înaintează Agenţiei o solicitare oficială de ridicare a dosarului de subvenţionare;
    2) atunci cînd, la momentul depunerii, există cazuri pendinte cu privire la recuperarea sprijinului financiar nerambursabil acordat solicitantului în cadrul altor dosare.”;
    70) se completează cu punctul 1751 cu următorul cuprins:
    „1751. Prin derogare de la pct. 175 subpct. 2), atunci cînd sînt respectate toate condițiile de eligibilitate și suma subvenției solicitate este mai mare decît suma urmărită de Agenție, dosarul de subvenționare se autorizează spre plată parțial, în cuantumul care excede suma urmărită.”;
    71) la punctul 179, cuvintele „Secția juridică” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea juridică”;
    72) punctele 182 și 183 vor avea următorul cuprins:
    „182. Procedura de examinare a dosarelor este reluată de la etapa iniţierii procedurii de suspendare şi ulterior dosarul este autorizat spre plată, în următoarele cazuri:
    1) atunci cînd dosarul de subvenţionare se restituie de către organele de ocrotire a normelor de drept sau instanţele de judecată, cu anexarea actului confirmativ privind lipsa obiecţiilor;
    2) atunci cînd există o hotărîre judecătorească definitivă, prin care cererea Agenției faţă de beneficiar privind recuperarea sprijinului financiar se respinge.
    183. În cazul în care dosarul nu a fost restituit Agenţiei în anul curent de subvenţionare, se acceptă achitarea acestuia din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobate pentru anul următor.”;
    73) punctul 184:
    subpunctul 1) cuvintele „sau cu caracter denaturat” se exclud;
    la subpunctul 3), cuvîntul „Direcţia inspecţii şi control pe teren” se substituie cu cuvintele „Direcția verificare pe teren”;
    74) la punctul 185, cuvintele „sau cu caracter denaturat” se exclud;
    75)  la punctul 186, textul „de includere în” se substituie cu textul „de includere în şi excludere din”;
    76)  la punctul 187, cuvîntul „Ministerului” se substituie cu cuvîntul „ministrului”;
    77)  punctul 188 se abrogă;
    78)  la punctele 190 și 191, cuvintele „Serviciul juridic” se substituie cu textul „subdiviziunea juridică”;
    79)  în anexa nr. 2 la Regulament, punctul 4 se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
    „- generator electric”;
    80) în anexa nr. 3 la Regulament, punctul 3 se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
    „- stații meteorologice”;
    81)  în tabelul 2 din anexa nr. 4 la Regulament:
    poziţia 1 devine  11;
    poziţia 1 va avea următorul cuprins:

„1.
50-99
160
2
160”;
    82) în anexa nr. 5 la Regulament, punctul 1) se abrogă începînd cu anul de subvenționare 2019;
    83) anexa nr. 6:
    punctul 1 litera b), punctul 2 litera b) și punctele 3-6 se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:  „- generator electric”;
    punctul 6) se completează cu două liniuţe cu următorul cuprins:
    „- hală-depozit, formată în complex din structura metalică de rezistenţă – stîlpi metalici, grinzi metalice, panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş); consumabile, echipament-utilaj tehnologic de răcire, ventilare, condiţionare, evacuare a aerului, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete, instalaţii electrice, tablou de comandă, echipament şi tablou electric;
    - cort pentru extracție a mierii”;
    84) anexa nr. 7:
    punctul 1 și subpunctele 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 4.1, 4.2 se completează cu următoarele liniuţe:
    „- staţii de epurare a apelor reziduale;
    - generator electric”;
    punctul 2 subpunctul 2.1 litera e), după textul „- Utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare:” se completează cu următoarele liniuţe:
    „ - utilaj şi echipament pentru prerăcirea strugurilor înainte de procesare;
    - termovinificator destinat pentru tratarea termică a mustuielii din struguri de soiuri roșii;”;
    subpunctul 2.2 se completează cu două liniuțe:
    „- pardoseală elicopterizată, formată în complex din:
    plasă sudată; armătură; tablă cutată; fibre disperse; beton;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor.”;
     la subpunctul 4.1, litera d) se completează cu o liniuță cu următorul cuprins:
    „- transport specializat pentru transportarea produselor alimentare de tip Camion izoterm frigorific, cu capacitate maximă de 3,5 tone.”;
    se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) pardoseală elicopterizată la producerea și/sau pardosea cu gresie și faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată pentru unele secții ea poate fi dublă:
    - plasă sudată;
    - armătură;
    - tablă cutată;
    - fibre disperse;
    - beton;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardosea, gresie și faianță cu activitate chimică ridicată;”
    la subpunctul 4.2, litera d) se completează cu două liniuţe cu următorul cuprins:
    „- utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a climatului în hale si ventilare;
    - descărcător/aruncător de butoaie.”;
    85) punctul 2 din anexa 9 se completează cu textul „(accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele)”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 923. Chişinău, 24 septembrie 2018.